Učíme všetko zmierenie?

348 učíme allversoehnungNiektorí ľudia tvrdia, že teológia Trojice učí univerzalizmus, teda predpoklad, že každý človek bude spasený. Lebo nezáleží na tom, či je dobrý alebo zlý, výčitky svedomia alebo nie, alebo či prijal alebo odmietol Ježiša. Takže nie je peklo. 

Mám s týmto tvrdením dve ťažkosti, čo je klam:
Jednak, viera v Trojicu nevyžaduje, aby človek veril v univerzálne zmierenie. Slávny švajčiarsky teológ Karl Barth neučil univerzalizmus, ani teológovia Thomas F. Torrance a James B. Torrance. V Grace Communion International (WKG) učíme teológiu Trojice, ale nie univerzálne zmierenie. Náš americký web uvádza nasledovné: Univerzálne zmierenie je falošný predpoklad, že na konci sveta budú všetky duše ľudskej, anjelskej a démonickej povahy spasené Božou milosťou. Niektorí univerzalisti dokonca zachádzajú tak ďaleko, že veria, že pokánie k Bohu a viera v Ježiša Krista sú zbytočné. Universalisti popierajú doktrínu Trojice a veľa ľudí, ktorí veria v všeobecné zmierenie, sú unitaristi.

Žiadny nútený vzťah

Na rozdiel od všeobecného zmierenia Biblia učí, že spasený môže byť jedine skrze Ježiša Krista (Skutky apoštolov 4,12). Skrze neho, ktorého pre nás vyvolil Boh, je vyvolené celé ľudstvo. V konečnom dôsledku to však neznamená, že tento dar od Boha prijmú všetci ľudia. Boh túži po tom, aby všetci ľudia robili pokánie. Stvoril ľudí a vykúpil ich pre živý vzťah s ním skrze Krista. Skutočný vzťah sa nikdy nedá vynútiť!

Veríme, že Boh skrze Krista stvoril dobročinné a spravodlivé ustanovenie pre všetkých ľudí, dokonca aj pre tých, ktorí neverili v evanjelium až do ich smrti. Avšak tí, ktorí odmietajú Boha podľa vlastnej voľby, nie sú spasení. Všímaví čitatelia Biblie v štúdiu Biblie uznávajú, že nemôžeme vylúčiť možnosť, že každý človek bude nakoniec výčitky svedomia, a preto dostane Boží dar spásy. Biblické texty sú však nejednoznačné az tohto dôvodu nie sme dogmatickí.

Ďalšími ťažkosťami sú:
Prečo by možnosť, aby boli všetci ľudia spasení, vyvolala negatívny postoj a obvinenie z kacírstva? Dokonca ani krédo ranej cirkvi nebolo dogmatické o viere v peklo. Biblické metafory hovoria o plameňoch, úplnej tme, vytí a zuboch. Predstavujú stav, ktorý nastane, keď je človek navždy stratený a žije vo svete, kde sa oddeľuje od svojho prostredia, vzdáva sa túžbám svojho vlastného sebeckého srdca a vedome zdrojom všetkej lásky, dobra a pravdy odmieta.

Ak človek vezme tieto metafory doslova, sú desivé. Metafory však nemožno brať doslovne, sú určené len na reprezentáciu rôznych aspektov témy. Prostredníctvom nich však vidíme, že peklo, či už existuje alebo nie, nie je miestom, kde by rád zostal. Vážiť si vášnivú túžbu, aby boli všetci ľudia alebo ľudstvo zachránení, alebo nikto nebude trpieť trápením pekla, automaticky to neznamená, že sa človek stane heretikom.

Ktorý kresťan by nechcel, aby každý človek, ktorý kedy žil, činil pokánie a zažil odpúšťajúce zmierenie s Bohom? Myšlienka, že celé ľudstvo bude zmenené Duchom Svätým a bude spolu v nebi, je žiaduca. A to je presne to, čo Boh chce! Chce, aby sa všetci ľudia obracali k nemu a netrpeli následkami odmietnutia jeho ponuky lásky. Boh po tom túži, pretože miluje svet a všetko, čo je na ňom: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Ján 3,16). Boh nás nabáda, aby sme milovali svojich nepriateľov tak, ako sám Ježiš miloval Judáša Iškariotského, svojho zradcu, pri Poslednej večeri3,1; 26) a slúžili mu na kríži (Lk 23,34) Miloval.

Uzavreté zvnútra?

Biblia však nezaručuje, že všetci ľudia prijmú Božiu lásku. Dokonca varuje, že je veľmi možné, že niektorí ľudia popierajú Božiu ponuku na odpustenie a spásu a prijatie, ktoré s tým prichádza. Je však ťažké uveriť, že by niekto urobil takéto rozhodnutie. A ešte nepredstaviteľnejšie je, aby niekto odmietol ponuku láskyplného vzťahu s Bohom. Ako napísal CS Lewis vo svojej knihe Veľký rozvod: „Vedome verím, že určitým spôsobom sú zatratení rebeli, ktorí uspejú až do konca; že pekelné dvere sú zamknuté zvnútra.“

Božia túžba po každej ľudskej bytosti

Univerzalizmus by nemal byť nepochopený s univerzálnym alebo kozmickým rozmerom účinnosti toho, čo Kristus pre nás urobil. Cez Ježiša Krista, vyvoleného Boha, je vybrané celé ľudstvo. Aj keď to neznamená, že môžeme s istotou povedať, že všetci ľudia nakoniec tento Boží dar prijmú, môžeme v to určite dúfať.

Apoštol Peter píše: „Pán neodkladá zasľúbenie, ako si niektorí myslia, že meškanie; ale on je s vami trpezlivý a nechce, aby niekto zahynul, ale aby každý našiel pokánie“ (2. Petr 3,9). Boh pre neho urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby nás vyslobodil z pekelných múk.

Nakoniec však Boh neublíži vedomému rozhodnutiu tých, ktorí vedome odmietajú jeho lásku a odvracajú sa od neho. Pretože na to, aby sa dostal cez svoje myšlienky, vôľu a srdcia, musel by zrušiť ich ľudstvo a nevytvoriť ich. Ak by tak urobil, potom by neboli ľudia, ktorí by mohli prijať najcennejší Boží dar, život v Ježišovi Kristovi. Boh stvoril ľudstvo a zachránil ich za to, že s Ním má skutočný vzťah, a tento vzťah nemožno presadzovať.

Nie všetci sú zjednotení s Kristom

Biblia nezmazáva rozdiel medzi veriacim a neveriacim a nemali by sme to ani my. Keď hovoríme, že všetkým ľuďom bolo odpustené, spasení skrze Krista a zmierení s Bohom, znamená to, že aj keď všetci patríme Kristovi, nie všetci sú s ním vo vzťahu. Hoci Boh zmieril všetkých ľudí so sebou, nie všetci ľudia toto zmierenie prijali. Preto apoštol Pavol povedal: „Lebo Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal im ich hriechy a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Teraz sme teda vyslancami Krista, lebo Boh cez nás napomína; preto teraz prosíme v mene Krista: Zmierte sa s Bohom! (2. Korinťanom 5,19-20). Z tohto dôvodu ľudí nesúdime, ale skôr ich informujeme, že zmierenie s Bohom sa uskutočnilo skrze Krista a je dostupné ako ponuka pre každého.

Naše znepokojenie by malo byť živým svedectvom, zdieľajúc pravdu Biblie o povahe Boha - to je jeho myšlienky a súcit s nami ľudí - v našom prostredí. Učíme univerzálnu vládu Krista a nádej na zmierenie so všetkými ľuďmi. Biblia nám hovorí, ako Boh túži po tom, aby všetci ľudia prišli k Nemu v pokání a prijali Jeho odpustenie - túžbu, ktorú tiež cítime.

Joseph Tkach