KURZ BIBLE


Biblia - Božie slovo?

016 wkg bs biblie

„Písmo je inšpirované Božie slovo, verné svedectvo evanjelia a pravdivá a presná reprodukcia Božieho zjavenia človeku. V tomto ohľade je Sväté písmo neomylné a zásadné pre Cirkev vo všetkých doktrinálnych a životných otázkach“(2. Tim 3,15-17; 2. Petr 1,20-21; hej...

Prečítajte si viac ➜

Ako je Boh?

017 wkg bs boha otca

Písmo dosvedčuje, že Boh je jedna božská bytosť v troch večných, jednopodstatných, ale odlišných osobách – Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. On je jediný pravý Boh, večný, nemenný, všemohúci, vševediaci, všadeprítomný. Je Stvoriteľom neba a zeme, Udržiavateľom...

Prečítajte si viac ➜

Kto je Ježiš Kristus?

018 wkg bs syn Ježiš Kristus

Boh Syn je druhou osobou Božstva, večne splodenou Otcom. On je Slovo a obraz Otca – skrze neho a pre neho stvoril Boh všetko. Bol poslaný Otcom ako Ježiš Kristus, Boh zjavený v tele, aby nám umožnil získať spasenie. Sa stal…

Prečítajte si viac ➜

Čo je to posolstvo Ježiša Krista?

019 wkg bs evanjelium Ježiša Krista

Evanjelium je dobrou správou o spasení z Božej milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Je to posolstvo, že Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný, že podľa Písma bol na tretí deň vzkriesený a potom sa zjavil svojim učeníkom. Evanjelium je dobré...

Prečítajte si viac ➜

Kto alebo čo je Duch Svätý?

020 wkg bs svätého ducha

Duch Svätý je tretia osoba Božstva a večne vyžaruje z Otca prostredníctvom Syna. Je zasľúbeným Tešiteľom Ježiša Krista, ktorého Boh poslal všetkým veriacim. Duch Svätý žije v nás, spája nás s Otcom a Synom a premieňa nás pokáním a posvätením a pripodobňuje nás...

Prečítajte si viac ➜

Čo je hriech?

021 wkg bs suende

Hriech je nezákonnosť, stav vzbury proti Bohu. Od čias, keď hriech prišiel na svet skrze Adama a Evu, bol človek pod jarmom hriechu – jarmom, ktoré môže byť odstránené iba Božou milosťou skrze Ježiša Krista. Hriešny stav ľudstva je znázornený v...

Prečítajte si viac ➜

Čo je krst?

022 wkg bs krst

Vodný krst – znak pokánia veriaceho, znak prijatia Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa – je účasťou na smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Byť pokrstený „Duchom Svätým a ohňom“ znamená obnovujúce a očisťujúce dielo Ducha Svätého. Svetový…

Prečítajte si viac ➜

Čo je to cirkev?

Kostol 023 wkg bs

Cirkev, telo Kristovo, je spoločenstvom všetkých, ktorí veria v Ježiša Krista a v ktorých prebýva Duch Svätý. Cirkev má poverenie hlásať evanjelium, učiť všetko, čo Kristus prikázal, krstiť a pásť stádo. Pri plnení tohto poverenia sa Cirkev riadila...

Prečítajte si viac ➜

Kto alebo čo je Satan?

024 wkg bs satan

Anjeli sú stvorení duchovia. Sú obdarení slobodnou vôľou. Svätí anjeli slúžia Bohu ako poslovia a agenti, sú služobnými duchmi tým, ktorí majú prijať spasenie, a budú sprevádzať Krista pri jeho návrate. Z neposlušných anjelov sa stávajú démoni, zlí duchovia a nečistí...

Prečítajte si viac ➜

Čo je nová zmluva?

025 wkg bs nový zväzok

Vo svojej základnej forme zmluva riadi vzájomný vzťah medzi Bohom a ľudstvom rovnakým spôsobom, ako normálna zmluva alebo dohoda riadi vzťah medzi dvoma alebo viacerými ľudskými bytosťami. Nová zmluva je v platnosti, pretože Ježiš, testátor, zomrel. Toto na…

Prečítajte si viac ➜

Čo je to uctievanie?

026 wkg bs uctievanie

Uctievanie je božsky stvorená odpoveď na Božiu slávu. Je motivovaný božskou láskou a pramení z božského sebazjavenia k Jeho stvoreniu. Pri uctievaní veriaci vstupuje do komunikácie s Bohom Otcom prostredníctvom Ježiša Krista sprostredkovaného prostredníctvom...

Prečítajte si viac ➜

Čo je to velenie?

027 wkg bs príkaz velenia

Evanjelium je dobrou správou o spasení z Božej milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Je to posolstvo, že Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný, že podľa Písma bol na tretí deň vzkriesený a potom sa zjavil svojim učeníkom. Evanjelium je dobré...

Prečítajte si viac ➜