Problém zla v tomto svete

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa ľudia odvracajú od viery v Boha. Jedným z dôvodov, ktorý vyniká, je „problém zla“ – ktorý teológ Peter Kreeft nazýva „najväčšou skúškou viery, najväčším pokušením k nevere“. Agnostici a ateisti často používajú problém zla ako argument na zasievanie pochybností alebo popieranie existencie Boha. Tvrdia, že koexistencia zla a Boha je nepravdepodobná (podľa agnostikov) alebo nemožná (podľa ateistov). Reťazec argumentov nasledujúceho tvrdenia pochádza z čias gréckeho filozofa Epikura (asi 300 pred Kristom). Koncom 18. storočia ju prevzal a spopularizoval škótsky filozof David Hume.

Tu je vyhlásenie:
„Ak je Božou vôľou zabrániť zlu, ale nemôže, potom nie je všemohúci. Alebo môže, ale nie je to jeho vôľa: vtedy Boh žiarli. Ak sú oboje pravdivé, môže a chce im zabrániť: odkiaľ sa berie zlo? A ak ani vôľa, ani schopnosť, prečo by sme ho mali nazývať Bohom?"

Epikuros a neskôr Hume nakreslili obraz Boha, ktorý v žiadnom prípade nebol jeho. Nemám tu priestor na úplnú odpoveď (teológovia to nazývajú teodíciou). Chcel by som však zdôrazniť, že tento reťazec argumentov sa nemôže ani len priblížiť k tomu, aby bol vyraďovacím argumentom proti existencii Boha. Ako zdôrazňujú mnohí kresťanskí apologéti (apologéti sú teológovia zaoberajúci sa ich vedeckým „ospravedlňovaním“ a obranou princípov viery), existencia zla vo svete je dôkazom skôr pre existenciu Boha ako proti nej. Teraz by som sa k tomu rád podrobnejšie zapísal.

Zlo spôsobuje dobro

Tvrdenie, že zlo je prítomné ako objektívny znak v našom svete, sa ukazuje ako dvojsečný meč, ktorý rozdeľuje agnostikov a ateistov oveľa hlbšie ako teisti. Aby sme tvrdili, že prítomnosť zla vyvracia existenciu Boha, je potrebné uznať existenciu zla. Z toho vyplýva, že musí existovať absolútny morálny zákon, ktorý definuje zlo ako zlo. Človek nemôže vyvinúť logický koncept zla bez toho, aby predpokladal najvyšší morálny zákon. Toto nás stavia do veľkej dilemy, pretože nastoľuje otázku pôvodu tohto zákona. Inými slovami, ak je zlo opakom dobra, ako určíme, čo je dobré? Odkiaľ pochádza pochopenie tejto úvahy?

Das 1. Kniha Mojžišova nás učí, že stvorenie sveta bolo dobré a nie zlé. Hovorí však aj o páde ľudstva, ktorý spôsobilo zlo a prinieslo zlo. Kvôli zlu tento svet nie je najlepší zo všetkých možných svetov. Následne problém zla odhaľuje odchýlku od toho, „ako by malo byť“. Ak však veci nie sú tak, ako by mali byť, potom musí existovať Ak existuje táto cesta, potom musí existovať transcendentálny plán, plán a účel na dosiahnutie požadovaného stavu. To zase predpokladá transcendentálnu bytosť (Boha), ktorá je pôvodcom tohto plánu. Ak niet Boha, potom by veci nemali byť, a preto by neexistovalo zlo. To všetko môže znieť trochu mätúce, ale nie je. Je to starostlivo vypracovaný logický záver.

Správne a nesprávne sú oproti sebe

CS Lewis vzal túto logiku do krajnosti. Vo svojej knihe Pardon, I Am Christian, nám dáva vedieť, že je ateista, hlavne kvôli prítomnosti zla, krutosti a nespravodlivosti na svete. Čím viac však premýšľal o svojom ateizme, tým viac si uvedomil, že definícia nespravodlivosti existuje len vo vzťahu k absolútnej právnej koncepcii. Zákon predpokladá spravodlivého človeka, ktorý stojí nad ľudstvom a ktorý má právomoc formovať stvorenú realitu a ustanoviť v ňom pravidlá práva.

Navyše si uvedomil, že pôvod zla nie je spôsobený Bohom Stvoriteľom, ale stvoreniami, ktoré podľahli pokušeniu nedôverovať Bohu a rozhodli sa zhrešiť. Lewis si tiež uvedomil, že keď ľudia boli zdrojom dobra a zla, ľudia nemôžu byť objektívni, pretože podliehajú zmenám. Dospel tiež k záveru, že jedna skupina ľudí si môže o druhých robiť úsudky, či konali dobre alebo zle, no druhá skupina tomu môže čeliť svojou verziou dobra a zla. Otázkou teda je, aká je autorita za týmito konkurenčnými verziami dobra a zla? Kde je objektívna norma, keď sa niečo v jednej kultúre považuje za neprijateľné, ale v druhej za prípustné? Túto dilemu vidíme na celom svete, často (bohužiaľ) v mene náboženstva či iných ideológií.

Zostáva toto: Ak neexistuje najvyšší tvorca a morálny zákonodarca, nemôže existovať ani objektívna norma pre dobro. Ak neexistuje žiadny objektívny štandard dobra, ako možno zistiť, či je niečo dobré? Lewis to ilustroval takto: „Ak by vo vesmíre nebolo svetlo, a teda ani stvorenia s očami, nikdy by sme nevedeli, že je tma. Slovo tma by pre nás nemalo žiadny význam.“

Náš osobný a dobrý Boh porazí zlo

Iba vtedy, keď existuje osobný a dobrý Boh, ktorý je proti zlu, má zmysel obviňovať zlo alebo vyzývať k akcii. Keby takého Boha nebolo, človek by sa k nemu nemohol obrátiť. Neexistoval by žiadny základ pre pohľad nad rámec toho, čo nazývame dobrým a zlým. Nezostávalo by nič iné, len nálepku „dobré“ nalepiť na to, v čom máme sklony; ak by to však bolo v rozpore s preferenciou niekoho iného, ​​označili by sme to za zlé alebo zlé. V takom prípade by nebolo nič objektívne zlé; naozaj nie je na čo sa sťažovať a ani sa komu sťažovať. Veci by boli také, aké sú; môžeš ich nazvať ako chceš.

Len vierou v osobného a dobrého Boha máme skutočne základ pre odsúdenie zla a môžeme sa obrátiť na „niekoho“, aby ho zničil. Viera, že existuje skutočný problém zla a že jedného dňa sa vyrieši a všetko sa dá do poriadku, poskytuje dobrý základ pre vieru, že existuje osobný a dobrý Boh.

Hoci zlo pretrváva, Boh je s nami a máme nádej

Zlo existuje - stačí sa pozrieť na správy. Všetci sme zažili zlo a poznáme ničivé účinky. Ale tiež vieme, že Boh nám nedovolí prežiť v našom padlom stave. V predchádzajúcom článku som poukázal na to, že náš pád Boha neprekvapil. Nemusel sa uchyľovať k plánu B, pretože už uskutočnil svoj plán na prekonanie zla a tento plán je Ježiš Kristus a zmierenie. V Kristovi Boh porazil zlo svojou autentickou láskou; tento plán bol pripravený od založenia sveta. Ježišov kríž a vzkriesenie nám ukazujú, že zlo nebude mať posledné slovo. Z dôvodu Božieho diela v Kristovi nemá zlo žiadnu budúcnosť.

Túžite po Bohu, ktorý vidí zlo, ktorý zaň láskavo preberá zodpovednosť, ktorý je odhodlaný s tým niečo urobiť a ktorý nakoniec všetko napraví? Potom mám pre vás dobrú správu – toto je ten pravý Boh, ktorého zjavil Ježiš Kristus. Aj keď sme v „tomto súčasnom skazenom svete“ (Galatským 1,4) ži, ako napísal Pavol, Boh sa nás nevzdal, ani nás nenechal bez nádeje. Boh nás všetkých uisťuje, že je s nami; prenikol do tu a teraz našej existencie a tak nám dáva požehnanie prijímať „prvoty“ (Rim. 8,23) „sveta, ktorý príde“ (Lk 18,30) — „zástava“ (Efezanom 1,13-14) Božia dobrota, ktorá bude prítomná pod jeho vládou v plnosti jeho kráľovstva.

Z Božej milosti teraz stelesňujeme znaky Božieho kráľovstva prostredníctvom nášho spoločného života v cirkvi. Prebývajúci Trojjediný Boh nám teraz umožňuje zažiť niečo zo spoločenstva, ktoré pre nás od začiatku plánoval. V spoločenstve s Bohom a medzi sebou bude radosť – skutočný život, ktorý nikdy nekončí a v ktorom sa nedeje žiadne zlo. Áno, všetci máme svoje zápasy na tejto strane slávy, ale utešuje nás vedomie, že Boh je s nami – jeho láska v nás navždy žije skrze Krista – cez jeho Slovo a jeho Ducha. Písmo hovorí: „Väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je vo svete“ (1. Johannes 4,4).

Joseph Tkack


pdfProblém zla v tomto svete