S trpezlivosťou pracovať

408 s trpezlivosťouVšetci poznáme príslovie „Trpezlivosť je cnosť“. Hoci to nie je v Biblii, Biblia má veľa čo povedať o trpezlivosti. Pavol ich nazýva ovocím Ducha Svätého (Galatským 5,22). Nabáda nás tiež k trpezlivosti v nešťastí2,12) trpezlivo čakať na to, čo ešte nemáme (Rim 8,25) trpezlivo znášať jeden druhého v láske (Efezanom 4,2) a neunaviť sa konať dobro, pretože ak budeme trpezliví, budeme aj žať (Galatským 6,9). Biblia nám tiež hovorí, aby sme „čakali v Pánovi“ (Žalm 27,14), no bohužiaľ toto trpezlivé čakanie je niektorými nesprávne chápané ako pasívne čakanie.

Jeden z našich regionálnych pastorov sa zúčastnil konferencie, kde sa každý príspevok do diskusie o obnove alebo misii stretol s odpoveďou cirkevných predstaviteľov: „Vieme, že to musíme urobiť v budúcnosti, ale zatiaľ čakáme na Pána.“ I' Som si istý, že títo vodcovia cítili, že prejavujú trpezlivosť tým, že čakajú, kým im Boh ukáže, ako pristupovať k necirkevným ľuďom. Existujú aj iné cirkvi, ktoré čakajú na znamenie od Pána, či by mali zmeniť dni alebo časy bohoslužieb, aby to bolo pre nových veriacich pohodlnejšie. Regionálny pastor mi povedal, že posledná vec, ktorú urobil, bolo, že sa opýtal vedúcich: „Čo čakáte na Pána?“ Potom im vysvetlil, že Boh pravdepodobne čaká, že sa pridajú k Jeho už aktívnemu dielu. Keď skončil, z rôznych strán bolo počuť „Amen“.

Keď stojíme pred ťažkými rozhodnutiami, všetci by sme chceli dostať od Boha znamenie, ktoré by sme ukázali ostatným – také, ktoré nám povie, kam máme ísť, ako a kedy začať. Takto s nami Boh bežne nepracuje. Namiesto toho len hovorí „nasleduj ma“ a nabáda nás, aby sme urobili krok vpred bez toho, aby sme rozumeli detailom. Mali by sme pamätať na to, že pred Letnicami aj po nich mali Ježišovi apoštoli občas problém pochopiť, kam ich Mesiáš viedol. No hoci je Ježiš dokonalý učiteľ a vodca, neboli dokonalými žiakmi a učeníkmi. Aj my máme často problém pochopiť, čo Ježiš hovorí a kam nás vedie – niekedy sa bojíme ísť ďalej, pretože sa bojíme, že zlyháme. Tento strach nás často privádza k nečinnosti, ktorú potom mylne prirovnávame k trpezlivosti – čakaniu na Pána.

Nemusíme sa báť našich chýb alebo nejasností o ceste, ktorá nás čaká. Hoci Ježišovi prví učeníci urobili veľa chýb, Pán im stále dával nové príležitosti, aby sa pridali k Jeho dielu – aby Ho nasledovali tam, kam ich On viedol, aj keď to znamenalo robiť na ceste opravy. Ježiš dnes pracuje rovnakým spôsobom a pripomína nám, že akýkoľvek „úspech“, ktorý zažijeme, bude výsledkom jeho práce a nie našej.

Nemali by sme sa znepokojovať, ak nedokážeme úplne pochopiť Božie zámery. V časoch neistoty sa od nás žiada, aby sme boli trpezliví a v niektorých prípadoch to znamená čakať na Boží zásah, kým môžeme urobiť ďalší krok. Nech je situácia akákoľvek, vždy sme Ježišovými učeníkmi, ktorí sú povolaní počúvať ho a nasledovať ho. Na tejto ceste nezabúdajte, že naše školenie nie je len o modlitbe a čítaní Biblie. Veľkú časť zaberá praktická aplikácia – kráčame vpred v nádeji a vo viere (sprevádzaná modlitbou a Slovom), aj keď nie je jasné, kam Pán vedie.

Boh chce, aby bola jeho cirkev zdravá a tým priniesla rast. Chce, aby sme sa pripojili k jeho poslaniu pre svet, aby sme podnikli kroky založené na evanjeliu, aby slúžili v našich domácnostiach. Ak to urobíme, urobíme chyby. V niektorých prípadoch naše úsilie priniesť evanjelium cudzincom zboru nebude také úspešné. Ale poučíme sa z chýb. Ako v ranej Cirkvi Nového zákona, aj náš Pán milostivo použije naše chyby, ak ich zveríme a pokáníme, ak je to potrebné. Bude nás posilňovať a rozvíjať a formovať nás, aby sa podobal Kristovmu obrazu. Vďaka tomuto pochopeniu nepovažujeme nedostatok okamžitých výsledkov za neúspech. Boh môže a prinesie naše úsilie k realizácii v jeho čase a vlastným spôsobom, najmä keď je toto úsilie zamerané na vedenie ľudí k Ježišovi žitím a zdieľaním dobrých správ. Možno, že prvé ovocie, ktoré vidíme, ovplyvní naše vlastné životy.

Skutočný „úspech“ v misii a službe prichádza len jedným spôsobom: cez vernosť Ježišovi sprevádzanú modlitbou a biblickým slovom, ktorým nás Duch Svätý vedie k pravde. Pamätajte, že túto pravdu sa nedozvieme okamžite a naša nečinnosť môže brzdiť náš pokrok. Zaujímalo by ma, či môže byť nečinnosť spôsobená strachom z pravdy. Ježiš svojim učeníkom opakovane oznamoval svoju smrť a zmŕtvychvstanie a v strachu z tejto pravdy boli dočasne paralyzovaní v schopnosti konať. Aj to je dnes často prípad.

Keď hovoríme o našej účasti na Ježišovom oslovovaní ľudí mimo cirkvi, rýchlo máme strach. Nemusíme sa však báť, lebo „ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete“ (1. Johannes 4,4). Náš strach zmizne, keď dôverujeme Ježišovi a jeho slovu. Viera je skutočným nepriateľom strachu. Preto Ježiš povedal: „Neboj sa, len ver“ (Marek 5,36).

Keď sa vierou aktívne zapájame do Ježišovho poslania a služby, nie sme sami. Pán všetkého stvorenia stojí pri nás, tak ako Ježiš kedysi dávno na vrchu v Galilei (Mt 28,16) sľúbil svojim učeníkom. Tesne predtým, ako vystúpil do neba, im dal to, čo je všeobecne známe ako poverenie: „A Ježiš prišiel a povedal im: ‚Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a učte všetky národy: krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Matúš 28,1820).

Všimnite si tu záverečné verše. Ježiš začína tým, že hovorí, že má „všetku moc na nebi i na zemi“, a potom končí týmito slovami uistenia: „Ja som s vami po všetky dni.“ Tieto výroky by pre nás mali byť zdrojom veľkej útechy, veľkej dôvery a veľkej slobody v tom, čo nám Ježiš prikázal: Robte učeníkov zo všetkých národov. Robíme to smelo – s vedomím, že sa zúčastňujeme na diele Toho, ktorý má všetku moc a autoritu. A robíme to s dôverou s vedomím, že je vždy s nami. S týmito myšlienkami – namiesto tých, ktorí chápu trpezlivosť ako nečinné čakanie – trpezlivo čakáme na Pána, keď sa aktívne zúčastňujeme na Jeho diele robiť Ježišových učeníkov v našich komunitách. Týmto spôsobom sa zapojíme do toho, čo môžeme nazvať prácou s trpezlivosťou. Ježiš nám prikazuje robiť také veci, lebo toto je jeho cesta – cesta vernosti, ktorá prináša ovocie jeho všadeprítomného kráľovstva. Pustime sa teda trpezlivo do práce.

Joseph Tkach


pdfS trpezlivosťou pracovať