Vchod do svätyne

695 vchod do svätyneJežiš visel na kríži. Znášal všetky hriechy ľudí, aby za to vykonal zmierenie. Krátko pred smrťou povedal svojmu Otcovi na nebesiach: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!" (Lukáš 23,46 Eberfeldova biblia). Keď kopija vojaka prebodla Ježišov bok, hlasno vykríkol a zomrel.

V tom čase sa pretrhla opona v chráme, ktorá oddeľovala Svätyňu svätých od ostatných častí chrámu. Táto opona blokovala cestu do Svätyne svätých. Táto skutočnosť symbolizuje, že Boh vylúčil ľudí zo svätyne pre hriech. Len raz do roka, v Deň zmierenia, mal veľkňaz prístup do Svätyne svätých. Potom vykonal zmierenie za svoje hriechy a hriechy ľudu krvou čistých obetných zvierat.

Do posvätného priestoru mali prístup iba kňazi. Vymedzené časti nádvoria a nádvoria boli určené pre židovský národ a pohanov. Podľa historika Flavia ​​Josephusa mala opona hrúbku asi 10 cm a výšku 18 metrov a pri jej váhe sa nedalo pohnúť. Keď Ježiš zomrel, roztrhlo sa na dve časti zhora nadol.

Čo sa nám tento príbeh o roztrhanej opone snaží povedať?
Ježiš nám svojou smrťou otvoril neobmedzený vstup do Božej svätyne. Obetovaním svojho života a preliatím svojej krvi získal odpustenie všetkých hriechov a zmieril nás s Otcom. Cesta do svätyne svätých – k Bohu – je teraz voľne prístupná pre všetkých ľudí, ktorí veria v Ježiša a jeho dielo spásy.

Boh vyšiel z chrámu vytvoreného ľuďmi a už sa tam nikdy nevráti. Stará zmluva s jej náboženským systémom sa skončila a uvoľnila miesto novej zmluve. Chrám a služba veľkňaza boli len tieňom toho, čo má prísť. Všetko ukazovalo na Ježiša. On je pôvodcom a dovŕšiteľom viery. Ilustruje to Ježiš, ktorý svojou smrťou vstúpil do Svätyne svätých ako dokonalý Veľkňaz. Tým za nás vykonal dokonalé pokánie.
Z Ježišovho vstupu do svätyne môžeme mať veľký úžitok. Prostredníctvom neho dostávame aj voľný prístup do svätyne, ktorú otvoril svojou smrťou. Ježiš je nová a živá cesta. On sám predstavuje roztrhnutý závoj, cez ktorý strhol bariéru medzi Bohom a ľudstvom. Teraz môžeme s dôverou čeliť Bohu. Z celého srdca mu ďakujeme za jeho nesmiernu lásku.

Toni Püntener