Neviditeľná realita

738 neviditeľná realitaAk ste sa narodili slepí, a preto ste nikdy nevideli strom, ťažko by ste si predstavili, ako strom vyzerá, aj keby vám túto rastlinu niekto opísal. Hoci sú stromy vysoké, krásne a majestátne, nevidieť ich a pochybovať by ste o ich výraznej nádhere.

Predstavte si, že by vám niekto ukázal obrázok tieňa stromu. Mohli ste to vidieť svojim slabým zrakom. Prvýkrát by ste mohli uhádnuť, ako vyzerá strom. Nepoznali by ste farbu listov, štruktúru kôry alebo iné detaily, ale dokázali by ste si predstaviť strom a dokázali by ste si o ňom vytvoriť slovnú zásobu. Mali by ste tiež solídny dôkaz, že stromy sú skutočné, aj keď o nich všetko neviete a nerozumiete.

Na tomto obrázku je Boh strom a Ježiš je ten, kto ukazuje svoj tieň ľudstvu. Ježiš, ktorý je plne Bohom, zjavil Otca, seba samého ako Božieho Syna a Ducha spôsobom, ktorému môžeme začať rozumieť, a ten rastie. Je toho veľa, čo nemôžeme vedieť o Bohu, ale Ježiš nám ukázal dosť na to, aby sme začali chápať, aký veľký, krásny a majestátny je.

Zároveň musíme s pokorou uznať, že v najlepšom prípade vidíme len tieň reality. Preto je potrebná viera. Viera je dar od Boha (Ján 6,29) Keď nasledujeme Ježiša Krista, sme vybavení na to, aby sme verili veciam, ktoré nedokážeme logicky pochopiť alebo vnímať zmyslami. Autor Listu Hebrejom hovorí o viere a píše: „Teraz je viera pevnou dôverou v to, v čo dúfame, a nepochybovaním o tom, čo sa nevidí. V tejto viere starí [predkovia] prijali Božie svedectvo. Vierou poznávame, že svet bol stvorený Božím slovom, že všetko, čo vidíme, pochádza z ničoho“ (Hebrejom 11,13).

Tu máme výzvu zmeniť naše chápanie reality. Namiesto toho, aby sme definovali realitu tým, čo môžeme vnímať, sme povzbudzovaní, aby sme videli Boha ako základ celej reality. „On [Boh] nás vyslobodil z moci temnoty a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, kde máme vykúpenie, ktorým je odpustenie hriechov. On [Ježiš] je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený nad celým stvorením“ (Kolosanom 1,1315).

Ježiš, ktorý je obrazom Boha, nás pozýva odrážať Božiu realitu, robiť ju reálnejšou a viditeľnejšou. Nemôžeme vidieť ani sa dotknúť bezpodmienečnej lásky, milosrdenstva, milosti a radosti, ale tieto vlastnosti majú večnú hodnotu. Aj keď je Božia prirodzenosť neviditeľná, je skutočný ako Otec, Syn a Duch Svätý, pretože nezahynú ako materiálne veci, ktoré vnímame v tomto svete.

Keď hľadáme neviditeľné Božie bohatstvo, menej nás ovplyvňujú veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, dotýkať sa ich, ochutnať a cítiť. Sme viac ovplyvnení Duchom Svätým, ako môžeme vidieť. Keďže sme spojení s Ježišom Kristom v intímnom vzťahu, žijeme v jeho viere a stávame sa tým, čím skutočne máme byť, na jeho obraz. Žiadne množstvo pozemského bohatstva to nemôže priniesť.

Dal nám nahliadnuť do toho, čo znamená žiť tak, ako od nás Boh očakáva. Ježiš je skutočný Syn človeka – ukazuje nám, čo znamená žiť v spoločenstve s Otcom, Synom a Duchom. Keď uprieme svoje oči na Ježiša, môžeme mať istotu, že dar večného života v Jeho kráľovstve a všetko, čo má Boh pre nás pripravené, je väčší, než si vieme predstaviť.

od Hebera Ticasa