S ktorým telom budú mŕtvi vzkriesení?

388, s ktorým bude mŕtve telo vzkriesenéVšetci kresťania dúfajú, že veriaci budú vzkriesení k nesmrteľnému životu pri Kristovom zjavení. Preto by nemalo byť prekvapením, že keď sa apoštol Pavol dopočul, že niektorí členovia korintskej cirkvi popierali vzkriesenie, chýbalo im pochopenie v jeho 1. List Korinťanom, kapitola 15, rázne odmietnutý. Najprv Pavol zopakoval posolstvo evanjelia, ktoré tiež vyznávali: Kristus vstal z mŕtvych. Pavol pripomenul, ako bolo telo ukrižovaného Ježiša uložené do hrobu a osobne vzkriesené do slávy o tri dni neskôr (verše 3–4). Potom vysvetlil, že Kristus, náš predchodca, vstal zo smrti k životu – aby nás viedol na ceste k nášmu budúcemu vzkrieseniu pri jeho zjavení (verše 4,20-23).

Kristus vstal z mŕtvych

Aby sa potvrdilo, že Kristovo vzkriesenie bolo skutočne pravdivé, spoliehal sa na viac ako 500 svedkov, ktorým sa Ježiš zjavil po svojom vzkriesení. Väčšina svedkov bola ešte nažive, keď písal svoj list (verše 5–7). Kristus sa tiež zjavil apoštolom a Pavlovi osobne (verš 8). Skutočnosť, že toľko ľudí po pohrebe videlo Ježiša v tele, znamenalo, že bol vzkriesený v tele, aj keď Pavol v Gen.5. Kapitola sa k tomu výslovne nevyjadrila.

Urobil však, aby Korinťania vedeli, že by bolo absurdné a neprimerané, aby kresťanská viera pochybovala o budúcom zmŕtvychvstaní veriacich, pretože verili, že Kristus vstal z hrobu. Neverenie v zmŕtvychvstanie mŕtvych logicky neznamenalo nič viac, než popieranie toho, že sám Kristus vstal z mŕtvych. Ale keby Kristus nezvýšil, veriaci by nemali nádej. Ale že Kristus vstal z mŕtvych, dávajte veriacim istotu, že aj oni budú vzkriesení, napísal Pavol Korinťanom.

Pavlov odkaz o vzkriesení veriacich je zameraný na Krista. Vysvetľuje, že Božia spásonosná moc skrze Krista v jeho živote, smrti a vzkriesení k životu umožňuje budúce vzkriesenie veriacich-a teda Božie konečné víťazstvo nad smrťou (verše 22-26, 54-57).

Pavol opakovane hlásal toto dobré posolstvo – že Kristus bol vzkriesený k životu a že veriaci budú tiež vzkriesení, keď sa zjaví. V jednom skoršom liste Pavol napísal: „Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, aj tak Boh skrze Ježiša privedie so sebou tých, čo zosnuli“ (1. Tesaloničanom 4,14). Toto zasľúbenie, napísal Pavol, bolo „v súlade so slovom Pánovým“ (verš 15).

Cirkev sa spoliehala na túto Ježišovu nádej a prísľub v Písme a od začiatku učila viere vo vzkriesenie. Nicejské vyznanie viery z roku 381 hovorí: „Očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho sveta.“ A apoštolské vyznanie viery z roku 750 potvrdzuje: „Verím v ... vzkriesenie mŕtvych a večný život."

Otázka nového tela pri vzkriesení

Im 1. V 15. liste Korinťanom 35 Pavol konkrétne reagoval na neveru a nepochopenie telesného vzkriesenia zo strany Korinťanov: „Ale možno sa pýtať: ‚Ako vstanú mŕtvi a s akým telom prídu?‘“ (verš ). Otázkou je, ako by prebehlo vzkriesenie – a aké telo, ak vôbec nejaké, by vzkriesení dostali pre nový život. Korinťania sa mylne domnievali, že Pavol hovorí o rovnakom smrteľnom, hriešnom tele, ktoré vlastnili v tomto živote.

Premýšľali, prečo potrebovali telo pri vzkriesení, najmä telo také skazené ako toto? Nedosiahli už cieľ duchovnej spásy a nemuseli sa radšej oslobodiť od svojich tiel? Teológ Gordon D. Fee hovorí: „Korinťania veria, že darom Ducha Svätého a najmä zjavením sa jazykov už vstúpili do zasľúbenej duchovnej, „nebeskej“ existencie. Jediná vec, ktorá ich oddeľuje od ich vrcholnej spirituality, je telo, ktoré museli po smrti zhodiť.“

Korinťania nechápali, že telo vzkriesenia bolo vyššieho a iného druhu ako súčasné fyzické telo. Potrebovali by toto nové „duchovné“ telo pre život s Bohom v nebeskom kráľovstve. Pavol použil príklad z poľnohospodárstva, aby ilustroval väčšiu slávu nebeského tela v porovnaní s naším pozemským fyzickým telom: Hovoril o rozdiele medzi semenom a rastlinou, ktorá z neho rastie. Semeno môže "umrieť" alebo zahynúť, ale telo - výsledná rastlina - má oveľa väčšiu slávu. „A to, čo sejete, nie je telo, ktoré má prísť, ale obyčajné zrno, či už z pšenice alebo z čohokoľvek iného,“ napísal Pavol (verš 37). Nemôžeme predpovedať, ako bude naše vzkriesené telo vyzerať v porovnaní s rysmi nášho súčasného fyzického tela, ale vieme, že nové telo bude oveľa, oveľa slávnejšie – ako dub v porovnaní s jeho semenom, žaluďom.

Môžeme si byť istí, že vzkriesené telo vo svojej sláve a nekonečnosti urobí náš večný život oveľa veľkolepejším ako náš súčasný fyzický život. Pavol napísal: „Také je aj vzkriesenie z mŕtvych. Vysieva sa, že sa kazí, a pestuje sa ako neporušiteľné. Zasieva sa v poníženosti a vstáva v sláve. Seje sa v chudobe a vstáva v moci“ (verše 42-43).

Telo vzkriesenia nebude kópiou ani presnou reprodukciou nášho fyzického tela, hovorí Paul. Telo, ktoré prijmeme pri vzkriesení, nebude pozostávať z rovnakých atómov ako fyzické telo v našom pozemskom živote, ktoré je zhnité alebo zničené po smrti. (Okrem toho - ktoré telo by sme dostali: naše telo vo veku 2, 20, 45 alebo 75 rokov?) Nebeské telo vynikne svojou kvalitou a slávou od pozemského tela - ako nádherný motýľ, ktorý zámotok, predtým obydlie nízkej húsenice.

Prirodzené telo a duchovné telo

Nemá zmysel špekulovať o tom, ako bude vyzerať naše vzkriesené telo a nesmrteľný život. Môžeme však urobiť niekoľko všeobecných výrokov o veľkom rozdiele v povahe týchto dvoch orgánov.

Naše súčasné telo je fyzické telo, a preto podlieha rozkladu, smrti a hriechu. Telo vzkriesenia bude znamenať život v inej dimenzii – nesmrteľný, nesmrteľný život. Pavol hovorí: „Seje sa prirodzené telo a vstáva telo duchovné“ – nie „telo ducha“, ale telo duchovné, aby sa vykonalo právo na život, ktorý má prísť. Nové telo veriacich pri vzkriesení bude „duchovné“ – nie nehmotné, ale duchovné v tom zmysle, že bolo stvorené Bohom, aby bolo ako oslávené telo Kristovo, premenené a „naveky zaradené do života Ducha Svätého“ . Nové telo bude úplne skutočné; veriaci nebudú duchovia bez tela alebo duchovia. Pavol dáva do protikladu Adama a Ježiša, aby zdôraznil rozdiel medzi naším súčasným telom a telom po vzkriesení. „Aký je pozemský, taký je aj pozemský; a aký je nebeský, taký je aj nebeským“ (verš 48). Tí, ktorí sú v Kristovi, keď sa zjaví, budú mať vzkriesené telo a život v Ježišovej podobe a bytí, nie v Adamovej podobe a prirodzenosti. „A ako sme niesli obraz pozemského, tak ponesieme aj obraz nebeského“ (verš 49). Pán, hovorí Pavol, „premení naše márne telo, aby bolo ako jeho slávne telo“ (Filipanom 3,21).

Víťazstvo nad smrťou

To znamená, že naše telo vzkriesenia nebude z mäsa a krvi podliehajúcich skaze ako telo, ktoré poznáme teraz – už nebude závislé od jedla, kyslíka a vody. Pavol dôrazne vyhlásil: „Toto hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie; ani porušiteľné nezdedia neporušiteľné“ (1. Korinťanom 15,50).

Keď sa Pán zjaví, naše smrteľné telá sa zmenia na nesmrteľné telá – večný život a už nebudú podliehať smrti a skaze. A toto sú slová Pavla Korinťanom: „Hľa, hovorím vám tajomstvo: všetci nezaspíme, ale všetci sa premeníme; a to zrazu, v momente, v čase poslednej trúbky [metafora budúceho zjavenia Krista]. Lebo zatrúbi trúba a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení“ (verše 51-52).

Naše telesné vzkriesenie k nesmrteľnému životu je dôvodom na radosť a potravou pre našu kresťanskú nádej. Pavol hovorí: „Ale keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľné a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: ‚Smrť je pohltená víťazstvom‘ (verš 54).

Paul Kroll