Božie kráľovstvo (časť 3)

V kontexte tohto seriálu sme sa doteraz pozreli na to, ako je Ježiš stredobodom Božieho kráľovstva a ako je v súčasnosti prítomný. V tejto časti uvidíme, ako to dáva veriacim zdroj veľkej nádeje.

Pozrime sa na povzbudzujúce slová Pavla v Rimanoch:
Som totiž presvedčený, že tento čas utrpenia nezaťažuje slávu, ktorá sa v nás má zjaviť. [...] Tvorba podlieha nestálosti - bez svojej vôle, ale prostredníctvom toho, kto ju podrobil - ale nádeji; lebo aj stvorenie bude oslobodené z otroctva nestálosti do slávnej slobody Božích detí. [...] Pretože sme spasení, ale v nádeji. Ale nádej, ktorá je videná, nie je nádejou; pretože ako môžeš dúfať v to, čo vidíš? Ale keď dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo na to čakáme (Rimanom 8:18; 20-21; 24-25).

Na iných miestach John napísal:
Drahí, už sme Božie deti, ale ešte nebolo zjavené, čím budeme. Ale vieme, že keď sa to zjaví, budeme takí; pretože ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má v neho takú nádej, očisťuje sa tak, ako je on čistý (1. Ján 3:2, 3–).

Posolstvo o Božom kráľovstve je zo svojej podstaty posolstvom nádeje; tak z hľadiska nás samých, ako aj z hľadiska Božieho stvorenia ako celku. Našťastie bolesť, utrpenie a hrôza, ktorými prechádzame v tomto súčasnom zlom svete, sa raz skončia. Zlo nebude mať v Božom kráľovstve budúcnosť (Zjavenie 21: 4). Sám Ježiš Kristus stojí nielen za prvým slovom, ale aj za posledným. Alebo ako hovorovo hovoríme: Má posledné slovo. Nemusíme sa teda báť, ako to všetko skončí. My to vieme Môžeme na tom stavať. Boh dá všetko do poriadku a všetci tí, ktorí sú ochotní pokorne tento dar prijať, to raz budú vedieť a zažijú. Ako hovoríme, všetko je zabalené. Nové nebo a nová zem prídu s Ježišom Kristom ako vzkrieseným Stvoriteľom, Pánom a Spasiteľom. Pôvodné Božie ciele budú splnené. Jeho sláva naplní celý svet jeho svetlom, životom, láskou a dokonalou dobrotou.

A my budeme ospravedlnení, alebo považovaní za spravodlivých, a nebudeme blázni za to, že budujeme a žijeme z tejto nádeje. Čiastočne z toho môžeme mať prospech tým, že žijeme naše životy v nádeji Kristovho víťazstva nad všetkým zlom a v jeho moci prebrať všetko. Keď konáme v nádeji nepochybného príchodu Božieho kráľovstva v celej jeho plnosti, ovplyvňuje to náš každodenný život, náš osobný aj náš spoločenský étos. Ovplyvňuje to, ako sa vyrovnávame s nešťastím, pokušením, utrpením a dokonca prenasledovaním kvôli našej nádeji pre živého Boha. Naša nádej nás bude inšpirovať k tomu, aby sme niesli iných spolu, aby sa aj oni živili nádejou, ktorá sa k nám nevráti, ale z čistej Božej práce. Ježišovo evanjelium teda nie je len odkazom, ktorý oznamuje, ale zjavením toho, kto je a čo dosiahol a kto dúfame, že v jeho panovaní, v jeho kráľovstve, dosiahneme jeho konečný cieľ. Plnohodnotné evanjelium zahŕňa zmienku o Ježišovom neúprosnom návrate a dokončení jeho kráľovstva.

Nádej, ale žiadna predvídateľnosť

Takáto nádej pre nadchádzajúce Božie kráľovstvo však neznamená, že môžeme predpovedať cestu k istému a dokonalému koncu. To, ako Boh ovplyvní tento koniec sveta, je do značnej miery nepredvídateľné. Je to preto, že múdrosť Všemohúceho ďaleko presahuje našu. Ak sa rozhodne urobiť niečo zo svojho veľkého milosrdenstva, nech je to čokoľvek, berie to všetko do úvahy časovo a priestorovo. Toto nemôžeme pochopiť. Boh nám to nemohol vysvetliť, aj keby chcel. Ale je tiež pravda, že nepotrebujeme žiadne ďalšie vysvetlenie nad rámec toho, čo sa odráža v slovách a skutkoch Ježiša Krista. Zostáva rovnaký včera, dnes i naveky (Hebrejom 13: 8).

Boh dnes pracuje rovnako, ako to bolo zjavené v povahe Ježiša. Jedného dňa to uvidíme jasne v spätnom pohľade. Všetko, čo Všemohúci sa zhoduje s tým, čo počujeme a vidíme o Ježišovom pozemskom živote. Jedného dňa sa pozrieme späť a povieme: Ó áno, teraz si uvedomujem, že keď to urobil trojjediný Boh, konal podľa svojej povahy. Jeho dielo jednoznačne odráža rukopis Ježiša vo všetkých jeho aspektoch. Mal som to vedieť. Mohol som si to predstaviť. Mohol som to uhádnuť. Je to veľmi typické pre Ježiša; vedie všetko od smrti až po vzkriesenie a vzostup.

Dokonca aj v Ježišovom pozemskom živote bolo to, čo robil a hovoril, nepredvídateľné pre tých, ktorí s ním jednali. Pre učeníkov bolo ťažké držať s ním krok. Aj keď nám je dovolené hodnotiť spätne, Ježišova vláda je stále v plnom prúde, a tak nám naša retrospektíva neumožňuje plánovať dopredu (a ani to nepotrebujeme). Môžeme si však byť istí, že Boh vo svojej podstate ako trojjediný Boh bude zodpovedať jeho charakteru svätej lásky.

Môže byť tiež dobré poznamenať, že zlo je úplne nepredvídateľné, rozmarné a nedodržiava žiadne pravidlá. To je aspoň čiastočne to, čo tvorí. A tak naša skúsenosť, ktorú máme v tomto pozemskom veku, ktorý sa blíži ku koncu, nesie presne tie isté črty, pokiaľ sa zlo vyznačuje určitou udržateľnosťou. Boh však čelí chaotickým a rozmarným nebezpečenstvám zla a nakoniec ich dáva do služieb - takpovediac ako druh nútenej práce. Pretože Všemohúci pripúšťa iba to, čo možno nechať vykúpiť, pretože nakoniec vďaka vytvoreniu nového neba a novej zeme bude vďaka Kristovej moci vzkriesenia premáhajúcej smrť všetko podliehať jeho vláde.

Naša nádej je založená na povahe Boha, na dobre, ktoré sleduje, nie na tom, že dokážeme predvídať, ako a kedy bude konať. Je to Kristovo vlastné víťazstvo, sľubné vykúpenie, ktoré dáva tým, ktorí veria a dúfajú v budúce Božie kráľovstvo, trpezlivosť, vytrvalosť a stálosť spojenú s pokojom. Koniec nie je ľahké mať a nie je to ani v našich rukách. Je to pre nás držané v Kristovi, a preto si nemusíme robiť starosti v tejto súčasnej dobe, ktorá sa blíži ku koncu. Áno, sme niekedy smutní, ale nie bez nádeje. Áno, niekedy trpíme, ale v dôverčivej nádeji, že náš Všemohúci Boh dohliadne na všetko a nedovolí, aby sa stalo niečo, čo nemožno úplne nechať na záchranu. Vykúpenie v zásade už teraz môžeme zažiť vo forme a diele Ježiša Krista. Všetky slzy budú zotreté (Zjavenie 7:17; 21: 4).

Kráľovstvo je Boží dar a jeho dielo

Ak čítame Nový zákon a paralelne k nemu Starý zákon, ktorý k nemu vedie, je zrejmé, že Božie kráľovstvo je jeho vlastné, jeho dar a jeho úspech - nie naše! Abrahám čakal na mesto, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh (Hebrejom 11:10). Patrí predovšetkým inkarnovanému, večnému Božiemu Synovi. Ježiš ich považuje za moje kráľovstvo (Ján 18:36). Hovorí o tom ako o svojej práci, o svojom úspechu. Prináša to; on to dodržiava. Keď sa vráti, úplne dokončí svoje dielo spásy. Ako by to mohlo byť inak, keď je kráľom a jeho dielo dáva kráľovstvu jeho podstatu, zmysel, realitu! Kráľovstvo je Božím dielom a jeho darom pre ľudstvo. Od prírody je dar možné len prijať. Príjemca nemôže ani zarábať, ani produkovať. Čo je teda našou súčasťou? Aj tento výber slov sa zdá byť trochu odvážny. Nemáme žiadny podiel na skutočnosti, aby sa Božie kráľovstvo stalo skutočnosťou. Ale je nám to skutočne dané; rozjímame o jeho kráľovstve a dokonca aj teraz, keď žijeme v nádeji, že sa naplní, zažívame niečo z plodov Kristovho panstva. Nikde v Novom zákone sa však nehovorí, že by sme kráľovstvo budovali, vytvárali alebo rodili. Takáto formulácia je bohužiaľ v niektorých kruhoch kresťanskej viery stále obľúbenejšia. Takáto nesprávna interpretácia je znepokojivo zavádzajúca. Kráľovstvo Božie nie je to, čo robíme. Nepomáhame Všemohúcemu, aby si kúsok po kúsku uvedomil svoje dokonalé kráľovstvo. Nie sme to však my, kto vložil svoju nádej do života alebo si splnil sen!

Ak prinútite ľudí urobiť niečo pre Boha tým, že im naznačíte, že je na nás závislý, potom je tento druh motivácie zvyčajne vyčerpaný po krátkom čase a často vedie k vyhoreniu alebo sklamaniu. Ale najškodlivejšou a najnebezpečnejšou stránkou takého zobrazenia Krista a jeho kráľovstva je to, že úplne obracia Boží vzťah s nami. Všemohúci sa teda považuje za závislého od nás. Implikácia, že nemôže byť lojálnejší ako my, potom rezonuje v pozadí. Stávame sa tak hlavnými aktérmi realizácie Božieho ideálu. Potom jednoducho umožňuje svoje kráľovstvo a potom nám pomáha, ako najlepšie vie a pokiaľ to umožňuje naše vlastné úsilie. Podľa tejto karikatúry neexistuje skutočná zvrchovanosť ani milosť voči Bohu. Môže to viesť iba k spravodlivosti, ktorá bude inšpirovať pýchu, alebo k sklamaniu alebo dokonca k možnému opusteniu kresťanskej viery.

Božie kráľovstvo sa nikdy nesmie zobrazovať ako projekt alebo dielo človeka, bez ohľadu na to, ktorá motivácia alebo etické presvedčenie môže niekoho priviesť k tomu, aby tak urobil. Takýto zavádzajúci prístup skresľuje povahu nášho vzťahu s Bohom a skresľuje rozsah Kristovho dokončeného diela. Lebo ak Boh nemôže byť vernejší, ako sme my, nie je naozaj žiadna vykúpiaca milosť. Nemôžeme sa vrátiť do formy sebazáchovy; pretože v tom nie je žiadna nádej.

od dr. Gary Deddo


pdfBožie kráľovstvo (časť 3)