Žalm 8: Pán beznádeje

504 žalm 8 pán zúfaléhoDávid, očividne prenasledovaný nepriateľmi a naplnený pocitom beznádeje, našiel novú odvahu, keď si pripomenul, kto je Boh: „Vznešený, všemohúci Pán tvorstva, ktorý sa stará o bezmocných a utláčaných, aby skrze nich naplno pôsobil“.

„Dávidov žalm, ktorý sa má spievať, na Gittit. Pane, náš vládca, aké slávne je tvoje meno vo všetkých krajinách, ktoré ukazuje tvoju velebnosť na nebi! Z úst malých detí a dojčiat ste vymysleli silu pre dobro svojich nepriateľov, aby ste zničili nepriateľa a pomstychtivého. Keď vidím nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si pripravil, čo je človek, že si ho pamätáš, a dieťa človeka, ktoré sa oňho staráš? Urobil si ho o niečo nižším ako Boh, korunoval si ho cťou a slávou. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy: ovce a voly spolu, aj divú zver, nebeské vtáctvo a ryby v mori a všetko, čo sa hýbe v moriach. . Pane, náš vládca, aké slávne je tvoje meno na celej zemi!" (Žalm 8,1-10). Pozrime sa teraz na tento žalm riadok po riadku. Sláva Pánova: „Pane, náš Vládca, aké slávne je tvoje meno na celej zemi, ukazujúc svoju velebnosť v nebesiach“! (Žalm 8,2)

Na začiatku a na konci tohto žalmu (verše 2 a 10) sú slová Dávida, ktoré vyjadrujú slávu Božieho mena – Jeho nádhera a sláva, ktorá ďaleko prevyšuje všetko Jeho stvorenie (ktoré zahŕňa aj nepriateľov žalmistov!) presahuje. Voľba slov „Pane, náš vládca“ to objasňuje. Prvá zmienka „Pán“ znamená YHWH alebo Yahweh, vlastné meno Boha. „Náš vládca“ znamená Adonai, teda panovník alebo pán. Dohromady sa tak vynára obraz osobného, ​​starostlivého Boha, ktorý má absolútnu nadvládu nad svojím stvorením. Áno, tróni vznešený (velebne) v nebi. Práve k tomuto Bohu sa Dávid obracia a apeluje, keď, ako v žalme, ktorý nasleduje, predkladá svoje ustanovenia a vyjadruje svoju nádej.

Sila Pána: „Z úst malých detí a nemluvniat si dal moc pre svojich nepriateľov, aby si zničil nepriateľa a pomstiteľa“ (Žalm 8,3).

Dávid sa čuduje, že Pán Boh by mal použiť „malú“ silu detí (sila lepšie odráža hebrejské slovo preložené v Novom zákone) na zničenie alebo skoncovanie s nepriateľmi a pomstychtivými, aby sa pripravil. Ide o to, aby Pán postavil svoju bezkonkurenčnú silu na istý základ tým, že použil tieto bezmocné deti a nemluvňatá. Mali by sme však tieto vyhlásenia brať doslovne? Naozaj deti umlčia Božích nepriateľov? Možno, ale pravdepodobnejšie, Dávid s deťmi obrazne vedie malé, slabé a bezmocné bytosti. Tvárou v tvár ohromnej moci si nepochybne uvedomil svoju vlastnú bezmocnosť, a preto je pre neho útechou vedieť, že Pán, mocný stvoriteľ a vládca, používa na svoje dielo bezmocných a utláčaných.

Stvorenie Pána: "Keď vidím nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si pripravil, čo je človek, že si ho pamätáš, a dieťa človeka, že sa oň staráš?" (žalm 8,49).

Dávidove myšlienky sa teraz obracajú k drvivej pravde, že Pán všemohúci Boh z milosti odovzdal časť svojej nadvlády človeku. Najprv ide do veľkého tvorivého diela (vrátane oblohy ... mesiaca a ... hviezd) ako diela Božieho prsta a potom vyjadruje svoj údiv nad tým, že konečný človek (hebrejské slovo je enos a znamená smrteľný, slabý človek) je daná toľko zodpovednosti. Rečnícke otázky vo verši 5 zdôrazňujú, že človek je bezvýznamný tvor vo vesmíre (Žalm 144,4). A predsa sa oňho Boh veľmi stará. Urobil si ho o niečo nižším ako Boh, korunoval si ho cťou a slávou.

Božie stvorenie človeka je prezentované ako mocné, hodné dielo; lebo človek bol učinený o málo nižším ako Boh. Hebrejské slovo Elohim je v Elberfeldovej Biblii preložené ako „anjel“, ale možno by sa tu mal uprednostniť preklad „Boh“. Ide tu o to, že človek bol stvorený ako Boží námestník na zemi; umiestnené nad ostatné stvorenie, ale nižšie ako Boh. Dávid bol ohromený, že Všemohúci dal obmedzenému človeku také čestné miesto. v hebrejčine 2,6-8 tento žalm je citovaný na porovnanie zlyhania človeka s jeho vznešeným osudom. Ale všetko nie je stratené: Ježiš Kristus, Syn človeka, je posledný Adam (1. Korinťanom 15,45; 47) a všetko je mu podriadené. Stav, ktorý sa plne stane realitou, keď sa fyzicky vráti na zem, aby pripravil cestu pre nové nebo a novú zem, a tak dokončil plán Boha Otca, ľudí a celého ostatného stvorenia na oslavu (oslavu ).

Učinili ste ho nad jeho rukami, všetko, čo ste urobili pod jeho nohami: všetky ovce a dobytok spolu, ako aj divé zvieratá, vtáky pod nebom a ryby v mori a všetko, čo prechádza oceánmi.

V tomto bode sa Dávid dostáva do pozície ľudí ako Božích vládcov (správcov) vo svojom stvorení. Potom, čo Všemohúci stvoril Adama a Evu, prikázal im vládnuť nad zemou (1. Mose 1,28). Všetky živé bytosti by im mali podliehať. Ale kvôli hriechu sa táto nadvláda nikdy úplne neuskutočnila. Je tragické, ako by sa irónia osudu zdala, že práve stvorenie podradené im, had, spôsobilo, že sa vzbúrili proti Božím prikázaniam a odmietli svoj osud. Sláva Pánova: „Pane, náš Vládca, aké slávne je tvoje meno na celej zemi!“ (Žalm 8,10).

Žalm končí tak, ako to začalo - v chvále slávneho Božieho mena. Áno, a skutočne je zjavená sláva Pána v jeho starostlivosti a prozreteľnosti, s ktorou považuje človeka za jeho konečnosť a slabosť.

záver

Ako vieme, Dávidovo poznanie Božej lásky a starostlivosti o človeka nachádza svoju plnú realizáciu v Novom zákone v osobe a diele Ježiša. Tam sa dozvedáme, že Ježiš je Pán, ktorý už vládne (Efezanom 1,22; Hebrejci 2,5-9). Panstvo, ktoré bude prekvitať v budúcom svete (1. Korinťanom 15,27). Aké nesmierne potešujúce a nádejné je vedieť, že napriek našej úbohosti a bezmocnosti (malej v porovnaní s nesmiernou rozľahlosťou vesmíru) sme prijatí naším Pánom a Pánom, aby sme sa podieľali na jeho sláve, jeho vláde nad celým stvorením.

Ted Johnston


pdfŽalm 8: Pán beznádeje