Tri v súzvuku

421 tri v jednomTri v jednote Keď Biblia spomína „Boha“, neznamená to jedinú bytosť v zmysle „starého muža s dlhou bielou bradou“, ktorý sa nazýva Boh. V Biblii je Boh, ktorý nás stvoril, uznaný ako spojenie troch odlišných alebo „odlišných“ osôb, menovite Otca, Syna a Ducha Svätého. Otec nie je syn a syn nie je otcom. Duch Svätý nie je Otec ani Syn. Hoci majú rozdielne osobnosti, majú rovnaké motívy, úmysly a lásku a majú rovnakú podstatu a bytie (1. Mojžiš 1:26; Matúš 28:19, Lukáš 3,21-22). Tri Božie Osoby sú si navzájom tak blízke a známe, že ak poznáme jednu Božiu osobu, poznáme aj ostatné osoby. To je dôvod, prečo Ježiš zjavuje, že Boh je jeden, a to by sme mali mať na mysli, keď hovoríme, že Boh je len jeden (Marek 12,29). Myslieť si, že tri Božie osoby sú niečo menšie ako jedna, by znamenalo zradiť jednotu a intimitu Boha! Boh je láska a to znamená, že Boh je bytosť s blízkymi vzťahmi (1. Johannes 4,16). Kvôli tejto pravde o Bohu sa Boh niekedy nazýva „Trojica“ alebo „Trojjediný Boh“. Trojica a trojica znamenajú „tri v jednote“. Keď vyslovíme slovo „Boh“, vždy hovoríme o troch odlišných osobách v jednote – Otcovi, Synovi a Duchu Svätom (Matúš 3,16-17; 28,19). Je to podobné, ako chápeme pojmy „rodina“ a „tím“. „Tím“ alebo „rodina“ s rôznymi, no rovnocennými ľuďmi. To NEZNAMENÁ, že sú traja bohovia, pretože Boh je len jeden Boh, ale tri rôzne osoby v JEDNEJ Božej podstate (1. Korinťanom 12,4-6; 2. Korinťanom 13:14).

Prijatie

Boh Trojica má medzi sebou taký dokonalý vzťah, že sa rozhodli nenechať si tento vzťah pre seba. Na to je príliš dobrá! Trojjediný Boh chcel prijať druhých do svojho vzťahu lásky, aby sa iní navždy tešili z tohto života v hojnosti, ako dar zadarmo. Účelom trojjediného Boha podeliť sa o svoj radostný život s druhými bolo príčinou všetkého stvorenia a najmä stvorenia ľudstva (Žalm 8, Židom 2,5-8.!). Toto znamená Nový zákon so slovami „adoptovať“ alebo „adopcia“ (Galaťanom 4,4-7; Efezanom 1,3-6; Rimanom 8,15-17.23). Trojjediný Boh chcel, aby bolo celé stvorenie zahrnuté do každého aspektu Božieho života! Adopcia je Božím prvým a jediným dôvodom pre všetko stvorené! Len si predstavte Božiu dobrú správu ako plán „A“, kde „A“ znamená „Adopcia“!

vtelenie

Pretože Boh Trojica existoval skôr, ako existovalo to, čo nazývame stvorením, Boh musel najprv uviesť stvorenie do existencie, aby ho prijal. Ale vyvstala otázka: „Ako by sa stvorenie a ľudstvo mohli začleniť do vzťahu Trojjediného Boha, ak do tohto vzťahu nepriniesol stvorenie sám Trojjediný Boh?“ Koniec koncov, ak niekto nie je Boh, nemôže sa dostať k žiadnemu múdremu, aby sa stal Bohom? ! Niečo stvorené sa NEMÔŽE stať niečím nestvoreným. Nejakým spôsobom by sa Trojjediný Boh musel stať a zostať stvorením (a zároveň zostať Bohom), ak by nás Boh natrvalo priviedol do svojho spoločného vzťahu a udržal v ňom. Tu vstupuje do hry vtelenie Ježiša, Bohočloveka. Boh Syn sa stal človekom – to znamená, že vôbec nezáleží na našom vlastnom úsilí dostať sa do vzťahu s Bohom. Trojjediný Boh vo svojom milosrdenstve vtiahol celé stvorenie do svojho vzťahu s Ježišom, Božím Synom. Jediný spôsob, ako priviesť stvorenie do vzťahu trojjediného Boha, bolo, že sa Boh pokoril v Ježišovi a vzal stvorenie do seba dobrovoľným a ochotným činom. Tento čin trojjediného Boha, ktorý nás prostredníctvom Ježiša z vlastnej vôle zahrnie do ich vzťahu, sa nazýva „milosť“ (Efezanom 1,2; 2,4-7; 2. Petr 3,18). Trojjediný Boží plán stať sa človekom pre naše osvojenie znamenal, že aj keby sme nikdy nezhrešili, Ježiš by si po nás prišiel! Traja bohovia nás stvorili, aby sme si ich adoptovali! Boh nás nestvoril, aby nás zachránil od hriechu, hoci Boh nás skutočne zachránil od hriechu. Ježiš Kristus NIE JE „Plán B“ alebo dodatočná myšlienka Boha. Nie je len leukoplastom na náplasť na náš problém s hriechom. Ohromujúca pravda je, že Ježiš bol prvou a JEDINOU Božou myšlienkou, ktorá nás priviedla do vzťahu s Bohom. Ježiš je naplnením „Plánu A“, ktorý bol zavedený pred stvorením sveta (Efezanom 1,5-6; Zjavenie 13,8). Ježiš nás prišiel zapojiť do vzťahu Trojjediného Boha, ako to Boh od začiatku plánoval, a nič, dokonca ani náš hriech, nemohlo tomuto plánu zabrániť! Všetci sme spasení v Ježišovi (1. Timotej 4,9-10), pretože Boh mal v úmysle naplniť svoj plán adopcie! Trojjediný Boh ustanovil tento plán nášho prijatia v Ježišovi predtým, ako sme boli stvorení, a my sme UŽ Božími adoptívnymi deťmi (Galatským 4,4-7; Efezanom 1,3-6; Rimanom 8,1517.23).

Tajomstvo a inštrukcie

Tento trojjediný Boží plán prijať všetko stvorenie do vzťahu so sebou samým prostredníctvom Ježiša bol kedysi tajomstvom, ktoré nikto nepoznal (Kolosanom 1:24-29). Ale potom, čo Ježiš vystúpil do neba, poslal Ducha Svätého pravdy, aby nám zjavil toto prijatie a začlenenie do Božieho života (Ján 16:5-15). Skrze učenie Ducha Svätého, ktorý je teraz vyliaty na celé ľudstvo (Skutky apoštolov 2,17) a prostredníctvom veriacich, ktorí veria a pozdravujú túto pravdu (Efezanom 1,11-14), toto tajomstvo je známe po celom svete (Kolosanom 1,3-6)! Ak je táto pravda utajovaná, nemôžeme ju prijať a zažiť jej slobodu. Namiesto toho veríme klamstvám a zažívame všetky druhy negatívnych vzťahových problémov (Rimanom 3:9-20, Rimanom 5,12-19!). Až keď sa v Ježišovi dozvieme pravdu o sebe, začneme si uvedomovať, aké hriešne bolo nevidieť Ježiša správne v jeho jednote so všetkými ľuďmi na celom svete.4,20; 1. Korinťanom 5,14-16; Efezanom 4,6!). Boh chce, aby každý vedel, kým v skutočnosti je a kým sme my v ňom (1. Timotej 2,1-8.)! Toto je dobrá správa o jeho milosti v Ježišovi (Skutky 20:24).

Zhrnutie

Vzhľadom na túto teológiu zameranú na osobu Ježiša nie je našou úlohou „zachraňovať“ ľudí. Chceme im pomôcť vidieť, kto je Ježiš a kým sú oni v Ňom práve teraz – Božie adoptované deti! V podstate chceme, aby vedeli, že v Ježišovi teraz patria Bohu, a to ich povzbudí, aby verili, konali správne a boli spasení!

Tim Brassell


pdfTri v súzvuku