Duch Svätý

svätý duchDuch Svätý má vlastnosti Boha, je stotožnený s Bohom a robí veci, ktoré robí iba Boh. Tak ako Boh, aj Duch Svätý je svätý – taký svätý, že je rovnako hriešne preklínať Ducha Svätého, ako je to Boží Syn (Židom 10,29). Rúhanie, rúhanie sa Duchu Svätému je neodpustiteľným hriechom (Matúš 12,32). To znamená, že duch je vo svojej podstate svätý a nebola mu udelená svätosť, ako je to v prípade chrámu.

Ako Boh, aj Duch Svätý je večný (Žid 9,14). Tak ako Boh, aj Duch Svätý je prítomný všade (Žalm 139,7-9). Rovnako ako Boh, aj Duch Svätý je vševediaci (1. Korinťanom 2,10-11; Ján 14,26). Duch Svätý tvorí (Job 33,4; Žalm 104,30) a vytvára zázraky (Matúš 12,28; Rimanom 15,18-19) a prispieva k dielu Božiemu. Niekoľko pasáží uvádza Otca, Syna a Ducha Svätého ako rovnako božských. V diskusii o daroch Ducha sa Pavol odvoláva na paralelné konštrukcie Ducha, Pána a Boha (1. Korinťanom 12,4-6). Svoj list končí trojstrannou modlitbou (2. Korinťanom 13,14). Peter začína list inou trojstrannou formou (1. Petr 1,2). Hoci tieto príklady nie sú dôkazom jednoty Trojice, podporujú túto myšlienku.

Krstná formula umocňuje znak takejto jednoty: „Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28). Tí traja majú meno, ktoré odkazuje na to, že sú jednou bytosťou.Keď niečo robí Duch Svätý, robí to Boh. Keď hovorí Duch Svätý, hovorí Boh. Ak Ananiáš klamal Duchu Svätému, klamal aj Bohu (Skutky 19:5-3). Peter hovorí, že Ananiáš neklamal zástupcovi Boha, ale samotnému Bohu. Ľudia neklamú neosobnej moci.

V pasáži Pavol hovorí, že kresťania sú chrámom Božím (1. Korinťanom 3,16), v inom hovorí, že sme chrámom Ducha Svätého (1. Korinťanom 6,19). Sme chrámom na uctievanie božskej bytosti a nie neosobnej sily. Keď Pavol píše, že sme chrámom Ducha Svätého, naznačuje tým, že Duch Svätý je Boh.

Duch Svätý a Boh sú teda tí istí: „Keď slúžili Pánovi a postili sa, Duch Svätý povedal: Oddeľte ma od Barnabáša a Saula pre dielo, na ktoré som ich povolal“ (Sk 13,2), Tu Duch Svätý používa osobné zájazdy rovnako ako Boh. Podobne Duch Svätý hovorí, že ho Izraeliti testovali a skúšali a povedali: „Vo svojom hneve som prisahal, že mi neprídu odpočinúť“ (Žid 3,711). Ale Duch Svätý nie je len iné meno pre Boha. Duch Svätý je nezávislý od Otca a Syna, ako sa ukázalo pri Ježišovom krste (Mat 3,16-17). Tieto tri sú nezávislé a predsa jedno.Duch Svätý koná v našich životoch Božie dielo. Sme narodení z Boha az Boha (Ján 1:12), čo je to isté, ako keby sme sa narodili z Ducha Svätého (Ján 3,5). Duch Svätý je prostriedkom, ktorým Boh v nás žije (Efezanom 2:22; 1. Johannes 3,24; 4,13). Duch Svätý žije v nás (Rim 8,11; 1. Korinťanom 3,16) - a pretože v nás žije duch, môžeme povedať aj to, že v nás žije Boh.

Duch Svätý je osobný

 • Biblia opisuje Ducha Svätého s ľudskými vlastnosťami:
 • Duch žije (Rim 8,11; 1. Korinťanom 3,16)
 • Duch hovorí (Sk 8,29; 10,19;11,12; 21,11; 1. Timotej 4,1; Hebrejci 3,7)
 • Duch niekedy používa osobné zámeno „ja“ (Sk 10,20;13,2)
 • S duchom možno hovoriť, pokúšať ho, smútiť, urážať ho a obťažovať (Skutky 5,3; 9; Efezanom 4,30; Hebrejci 10,29; Matúš 12,31)
 • Duch vedie, sprostredkúva, volá a poučuje (Rim 8,14; 26; Skutky 13,2; 20,28)

Römer 8,27 hovorí o hlave mysle. Duch robí rozhodnutia – Duch Svätý sa rozhodol (Skutky 1. dec.5,28). Myseľ vie a funguje (1. Korinťanom 2,11; 12,11). Nie je neosobnou mocou.Ježiš nazval Ducha Svätého Paraklét – v preklade Tešiteľ, Radca alebo Ochranca.

„A ja poprosím Otca a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami naveky: Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Poznáte ho, lebo býva u vás a bude vo vás“ (Ján 14,16-17).

Prvým radcom učeníkov bol Ježiš. Keď učí, svedčí, odsudzuje, vedie a zjavuje pravdu, Duch Svätý (Ján 1 Kor4,26; 15,26; 16,8; 13-14). Toto všetko sú osobné role. Ján používa mužskú podobu gréckeho slova parakletos, pretože nebolo potrebné použiť neutrálnu formu. V Johannes16,14 dokonca aj osobné zámeno „on“ v mužskom rode sa používa po použití stredného slova Geist. Bolo by jednoduchšie prejsť na neutrálne osobné zámeno, ale Johannes to nerobí. Duch sa oslovuje „on“. Gramatika je však relatívne nepodstatná. Je však dôležité, aby Duch Svätý mal osobné kvality. Nie je to neosobná sila, ale inteligentný a božský pomocník žijúci v nás.

Duch Starého zákona

V Biblii nie je žiadna časť s názvom „Duch Svätý“. Tu a tam sa od Ducha Svätého trochu učíme, keď sa o ňom zmieňujú biblické texty. Starý zákon nám poskytuje len niekoľko pohľadov. Duch bol prítomný pri stvorení života (1. Mose 1,2; Práca 33,4;34,14). Duch Boží naplnil Becalela schopnosťou postaviť svätostánok (2. Mojžiš 31,3-5). Naplnil Mojžiša a prišiel aj cez 70 starších (4. Mose 11,25). Naplnil Jozuu múdrosťou ako vodca, rovnako ako Samson naplnil silou a schopnosťou bojovať (5. Mojžiš 34,9; sudca [medzera]]6,34; 14,6). Duch Boží bol daný Saulovi a znovu vzatý (1. Sam 10,6; 16,14). Duch dal Dávidovi plány chrámu (1. 2 Chr8,12). Duch inšpiroval prorokov, aby hovorili (4. Mojžiš 24,2; 2. sobota 23,2; 1. 1 Chr2,18;2. 1 Chr5,1; 20,14; Ezechiel 11,5; Zachariáša 7,12;2. Petr 1,21).

Aj v Novom zákone to bol Duch Svätý, ktorý podnietil ľudí ako Alžbeta, Zachariáš a Simeon, aby hovorili (Luk. 1,41; 67; 2,25-32). Ján Krstiteľ bol od narodenia naplnený Duchom Svätým (Lk 1,15). Jeho najdôležitejšou prácou bolo ohlasovať príchod Ježiša Krista, ktorý bude krstiť ľudí nielen vodou, ale aj Duchom Svätým a ohňom (Lk. 3,16).

Duch Svätý a Ježiš

Duch Svätý bol veľmi prítomný a zapojený do Ježišovho života. Duch vyvolal jeho počatie (Matúš 1,20), ľahol si naňho po jeho krste (Mat 3,16), viedol ho do púšte (Lk4,1) a umožnila mu kázať dobré posolstvo (Luk 4,18). Ježiš vyháňal démonov s pomocou Ducha Svätého2,28). Skrze Ducha Svätého sa obetoval ako obeť za hriech ľudstva (Žid9,14) a tým istým Duchom bol vzkriesený z mŕtvych (Rim 8,11).

Ježiš učil, že Duch Svätý bude hovoriť v časoch prenasledovania od svojich učeníkov (Matúš 10,19-20). Povedal im, aby pokrstili Ježišových nasledovníkov v mene Otca, Syna a Ducha Svätého8,19). A ďalej, že Boh dáva Ducha Svätého všetkým ľuďom, keď ho prosia (Luk 11,13). Niektoré z najdôležitejších vecí, ktoré Ježiš povedal o Duchu Svätom, sú v Jánovom evanjeliu. Najprv by sa ľudia museli narodiť z vody a Ducha (Ján 3,5). Ľudia potrebujú duchovnú obnovu a tá neprichádza od nich samých, ale je darom od Boha. Aj keď ducha nie je vidieť, robí to rozdiel v našich životoch (v. 8).

Ježiš tiež učil: „Kto je smädný, príď ku mne a napi sa. Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Ale to povedal o Duchu, ktorého majú dostať tí, čo v neho uverili; lebo duch tam ešte nebol; lebo Ježiš ešte nebol oslávený“ (Ján 7,3739).

Duch Svätý spĺňa vnútorný smäd. To nám umožňuje mať vzťah s Bohom, pre ktorého sme stvorení ním. Prijímame Ducha tým, že prídeme k Ježišovi a Duchu Svätému naplníme naše životy.

John hovorí „lebo duch tam ešte nebol; lebo Ježiš ešte nebol oslávený“ (v. 39).. Duch naplnil niektorých mužov a ženy už pred Ježišovým životom, ale čoskoro príde novým mocným spôsobom – na Letnice. Duch je teraz daný všetkým, ktorí vzývajú meno Pánovo (Sk 2,38-39). Ježiš sľúbil svojim učeníkom, že Duch pravdy bude daný tým, ktorí budú v nich bývať4,16-18). Tento duch pravdy je rovnaký, ako keby sám Ježiš prišiel k svojim učeníkom (v. 18), pretože je Duchom Kristovým a Duchom Otca – poslaný Ježišom a Otcom (Ján 15,26). Duch umožňuje, aby sa Ježiš stal dostupným pre každého a aby Jeho dielo pokračovalo. Ježiš sľúbil, že Duch bude učiť učeníkov a pripomínať im všetko, čo ich Ježiš naučil (Ján 1 Kor4,26). Duch ich naučil veci, ktorým pred Ježišovým vzkriesením nemohli rozumieť6,1213).

Duch hovorí o Ježišovi (Ján 15,26;16,24). Nerobí reklamu sám sebe, ale vedie ľudí k Ježišovi Kristovi a k ​​Otcovi. Nehovorí o sebe, ale len tak, ako by chcel Otec (Ján 16,13). Je dobré, že Ježiš už nežije s nami, pretože Duch môže pôsobiť v miliónoch ľudí (Ján 16,7). Duch evanjelizuje a ukazuje svetu jeho hriech a vinu a napĺňa jeho potrebu spravodlivosti a spravodlivosti (v. 8-10). Duch Svätý ukazuje ľuďom na Ježiša ako na riešenie viny a na zdroj spravodlivosti.

Duch a cirkev

Ján Krstiteľ povedal, že Ježiš bude krstiť ľudí Duchom Svätým (Marek 1,8). Stalo sa tak na Letnice po jeho zmŕtvychvstaní, keď Duch dal učeníkom novú silu (Sk 2). To zahŕňa hovorenie jazykmi, ktorým rozumeli ľudia iných národov (v. 6), a podobné zázraky sa diali v rôznych časoch, keď cirkev rástla (Skutky apoštolov 10,44-46; 19,1-6), ale nehovorí sa, že tieto zázraky sa dejú všetkým ľuďom, ktorí si našli cestu ku kresťanskej viere.

Pavol hovorí, že všetci veriaci sú formovaní do jedného tela, cirkvi, v Duchu Svätom (1. Korinťanom 12,13). Duch Svätý bol daný každému, kto verí (Galatským 3,14). Či sa zázraky stali alebo nie, všetci veriaci sú pokrstení v Duchu Svätom. Nie je potrebné hľadať a dúfať v konkrétny zázrak, aby sme dokázali, že je človek pokrstený v Duchu Svätom.

Biblia nevyžaduje od veriaceho, aby bol pokrstený v Duchu Svätom. Namiesto toho je každý veriaci povzbudzovaný, aby bol neustále naplnený Duchom Svätým (Efezanom 5,18), aby človek mohol reagovať na vedenie Ducha. Tento vzťah trvá a nejde o jednorazovú udalosť. Namiesto hľadania zázrakov by sme mali hľadať Boha a nechať ho rozhodnúť, či a kedy sa zázraky dejú. Pavol väčšinou opisuje Božiu moc nie cez fyzické zázraky, ktoré sa dejú, ale cez zmenu, ktorá sa deje v živote človeka – nádej, láska, trpezlivosť, služba, porozumenie, znášanie utrpenia a odvážne kázanie (Rímskym 15,13; 2. Korinťanom 12,9; Efezanom 3,7; 16-18; Kolosanov 1,11; 28-29; 2. Timotej 1,7-8.). Aj tieto zázraky môžeme nazvať fyzickými zázrakmi, pretože Boh mení životy ľudí. Skutky apoštolov ukazujú, že Duch pomáhal cirkvi rásť. Duch umožnil ľuďom podávať správy a svedčiť o Ježišovi (Skutky apoštolov 1,8). Umožnil učeníkom kázať (Sk 4,8, 31; 6,10). Dal pokyny Filipovi a neskôr ho uchvátil (Sk 8,29; 39). Duch povzbudil Cirkev a ustanovil vodcov (Sk 9,31; 20,28). Hovoril s Petrom a Antiochijskou cirkvou (Sk 10,19; 11,12; 13,2). Pracoval v Agabuse, keď predvídal hladomor a priviedol Pavla k úteku (Sk 11,28; 13,9-10). Viedol Pavla a Barnabáša na ich ceste (Skutky 13,4; 16,6-7) a umožnila zhromaždeniu apoštolov v Jeruzaleme dospieť k rozhodnutiu (Sk 15,28). Poslal Pavla do Jeruzalema a varoval ho (Skutky 20,22:23-2; 1,11). Cirkev existovala a rástla prostredníctvom pôsobenia Ducha Svätého vo veriacich.

Duch dnes

Duch Svätý sa tiež zapája do života dnešných veriacich:

 • Vedie nás k pokániu a dáva nám nový život (Ján 16,8; 3,5-6)
 • Žije v nás, učí nás a vedie nás (1. Korinťanom 2,10-13; Ján 14,16-17,26; Rimanom 8,14)
 • Stretáva sa s nami v Biblii, v modlitbe a prostredníctvom iných kresťanov je duchom múdrosti a pomáha nám pozerať sa na veci s odvahou, láskou a sebaovládaním (Ef.1,17; 2. Timotej 1,7)
 • Duch obrezáva, posväcuje a mení naše srdcia (Rim 2,29; Efezanom 1,14)
 • Duch v nás vytvára lásku a ovocie spravodlivosti (Rim5,5; Efezanom 5,9; Galaťanom 5,22-23)
 • Duch nás umiestňuje do cirkvi a pomáha nám pochopiť, že sme Božie deti (1. Korinťanom 12,13Rimania 8,14-16)

Máme uctievať Boha v duchu (Fil3,3; 2. Korinťanom 3,6; Rimanom 7,6; 8,4-5). Snažíme sa ho potešiť (Galatským 6,8). Keď nás vedie Duch Svätý, dáva nám život a pokoj (Rim 8,6). Skrze neho máme prístup k Otcovi (Efezanom 2,18). Pomáha nám v našej slabosti a zastáva sa nás (Rim 8,2627).

Duch Svätý nám dáva aj duchovné dary. Dáva vodcov pre Cirkev (Efezanom 4,11), Ľudia, ktorí plnia základné charitatívne povinnosti v cirkvi (Rímskym 12,6-8) a osoby so špeciálnymi schopnosťami pre špeciálne úlohy (1. Korinťanom 12,4-11). Nikto nemá každý dar a nie každý dar je daný každému (v. 28-30). Všetky dary, či už duchovné alebo nie, by sa mali použiť na dielo ako celok – na celú Cirkev (1. Korinťanom 12,7; 14,12). Každý dar je dôležitý (1. Korinťanom 12,22-26). Do dnešného dňa sme dostali len prvotiny Ducha, čo nám však do budúcnosti sľubuje oveľa viac (Rim. 8,23; 2. Korinťanom 1,22; 5,5; Efezanom 1,1314).

Duch Svätý je Bohom v našich životoch. Všetko, čo Boh robí, robí Duch Svätý. Pavol nás preto povzbudzuje, aby sme žili v Duchu Svätom a skrze neho (Galatským 5,25; Efezanom 4,30; 1. thess 5,19). Počúvajme teda, čo hovorí Duch Svätý. Lebo keď hovorí, hovorí Boh.    

Michael Morrison