Čo je hriech?

021 wkg bs suende

Hriech je nezákonnosť, stav vzbury proti Bohu. Od čias, keď hriech prišiel na svet skrze Adama a Evu, je človek pod jarmom hriechu – jarmom, ktoré môže byť odstránené iba Božou milosťou skrze Ježiša Krista. Hriešny stav ľudstva sa prejavuje v tendencii stavať seba a svoje záujmy nad Boha a jeho vôľu. Hriech vedie k odcudzeniu od Boha, k utrpeniu a smrti. Pretože všetci ľudia sú hriešnici, všetci potrebujú aj vykúpenie, ktoré Boh ponúka prostredníctvom svojho Syna (1. Johannes 3,4; Rimanom 5,12; 7,24-25; Marka 7,21-23; Galaťanom 5,19-21; Rimanom 6,23; 3,2324).

Kresťanské správanie je založené na dôvere a láskyplnej vernosti nášmu Spasiteľovi, ktorý nás miloval a vydal seba samého za nás. Dôvera v Ježiša Krista sa prejavuje vo viere v evanjelium a v skutkoch lásky. Kristus skrze Ducha Svätého premieňa srdcia svojich veriacich a dáva im prinášať ovocie: lásku, radosť, pokoj, vernosť, trpezlivosť, láskavosť, miernosť, sebaovládanie, spravodlivosť a pravdu (1. Johannes 3,23-24; 4,20-21; 2. Korinťanom 5,15; Galaťanom 5,622-23; Efezanom 5,9).

Hriech je namierený proti Bohu.

V 5. žalme1,6 hovorí kajúcny Dávid Bohu: „Na tebe som zhrešil a urobil som zlé pred tebou“. Hoci Dávidov hriech nepriaznivo ovplyvnil aj iných ľudí, duchovný hriech nebol proti nim – bol proti Bohu. David opakuje túto myšlienku 2. Samuel 12,13. Jób sa pýta: „Habakuk, zhrešil som, čo ti robím, pastier ľudí“ (Jób 7,20)?

Samozrejme, ubližovať druhým je ako hrešiť proti nim. Pavol poukazuje na to, že tým skutočne „hrešíme proti Kristovi“ (1. Korinťanom 8,12), ktorý je Pán a Boh.

To má významné dôsledky

Po prvé, keďže Kristus je zjavením Boha, proti ktorému je namierený hriech, na hriech by sa malo pozerať kristologicky, teda z perspektívy Ježiša Krista. Niekedy je hriech definovaný chronologicky (inými slovami, pretože Starý zákon bol napísaný ako prvý, má prednosť pri definovaní hriechu a iných doktrín). Pre kresťana však záleží na Kristovom stanovisku.

Po druhé, keďže hriech je proti všetkému, čím Boh je, nemôžeme očakávať, že Boh bude voči nemu ľahostajný alebo apatický. Pretože hriech je v takom rozpore s Božou láskou a dobrotou, odcudzuje našu myseľ a srdce Bohu.9,2), ktorý je pôvodom našej existencie. Bez Kristovej obety zmierenia (Kolosanom 1,19-21), nemali by sme nádej na nič iné ako na smrť (Rim 6,23). Boh chce, aby ľudia mali s ním a medzi sebou láskyplné spoločenstvo a radosť. Hriech ničí toto milujúce spoločenstvo a radosť. Preto Boh nenávidí hriech a zničí ho. Božou odpoveďou na hriech je hnev (Efezanom 5,6). Boží hnev je jeho pozitívne a energické odhodlanie zničiť hriech a jeho následky. Nie preto, že by bol zatrpknutý a pomstychtivý ako my ľudia, ale preto, že ľudí tak miluje, že nebude čakať a pozerať sa, ako hriechom ničia seba aj iných.

Po tretie, v tejto veci nás môže súdiť iba Boh a iba On môže odpustiť hriech, pretože jediný hriech je proti Bohu. „Ale u teba, Pane, Bože náš, je milosrdenstvo a odpustenie. Lebo sme sa stali odpadlíkmi“ (Daniel 9,9). „Lebo u Pána je milosť a veľké vykúpenie“ (Žalm 130,7). Tí, ktorí prijímajú milosrdný Boží súd a odpustenie svojich hriechov, „nie sú určení na hnev, ale na získanie spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (2. Tesaloničanom 5,9). 

Zodpovednosť za hriech

Hoci je zvykom obviňovať Satana, že priviedol na svet hriech, ľudstvo je zodpovedné za svoj hriech sám. „Preto ako skrze jedného človeka prišiel na svet hriech a skrze hriech smrť, tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili“ (Rimanom 5,12).

Hoci ich Satan skúšal, Adam a Eva sa rozhodli – zodpovednosť bola na nich. V 5. žalme1,1-4 Dávid hovorí o tom, že bol náchylný na hriech, pretože sa narodil ako človek. Uznáva aj svoje vlastné hriechy a nespravodlivosti.

Všetci trpíme kolektívnymi dôsledkami hriechov tých, ktorí pred nami žili, do takej miery, v akej ich formoval náš svet a naše životné prostredie. To však neznamená, že sme od nich zdedili hriech a že sú za to nejako zodpovední.

Za čias proroka Ezechiela sa viedla diskusia o obviňovaní osobného hriechu z „hriechov otcov“. Prečítajte si Ezechiela 18 a venujte zvláštnu pozornosť záveru vo verši 20: „Lebo ten, kto hreší, zomrie.“ Inými slovami, každý je zodpovedný za svoje hriechy.

Pretože máme osobnú zodpovednosť za svoje hriechy a duchovný stav, pokánie je vždy osobné. Všetci sme zhrešili (Rim 3,23; 1. Johannes 1,8) a Písmo každého z nás osobne nabáda, aby sme činili pokánie a verili evanjeliu (Marek 1,15; Skutky apoštolov 2,38).

Pavol ide veľmi ďaleko, aby poukázal na to, že tak ako hriech prišiel na svet skrze človeka, tak spasenie je dostupné len skrze človeka, Ježiša Krista. „...Lebo ak pre hriech jedného zomreli mnohí, o čo viac sa milosť Božia rozhojnila medzi mnohými skrze milosť jediného človeka Ježiša Krista“ (Rímskym 5,15pozri tiež verše 17-19). Odchod hriechu je náš, ale milosťou spásy je Kristus.

Štúdium slov používaných na opis hriechu

Rôzne hebrejské a grécke slová sa používajú na opis hriechu a každý termín pridáva komplementárnu zložku k definícii hriechu. Hlbšie štúdium týchto slov je k dispozícii prostredníctvom lexikónov, komentárov a biblických študijných sprievodcov. Väčšina použitých slov zahŕňa postoj srdca a mysle.

Z najčastejšie používaných hebrejských výrazov vedie myšlienka hriechu ako nedosiahnutia cieľa (1. Mojžiš 20,9; 2. Mojžiš 32,21; 2. Králi 17,21; Žalm 40,5 atď.); Hriech súvisí s prerušením vzťahu, teda so vzburou (priestupok, vzbura ako v 1. Samuel 24,11; Izaiáš 1,28; 42,24 atď. popísané); prekrúcanie niečoho krivého, teda úmyselné prekrúcanie veci mimo jej zamýšľaný účel (zlé skutky ako napr. 2. Samuel 24,17; Daniel 9,5; Žalm 106,6 atď.); vina, a teda vina (rozhorčenie v žalme 38,4; Izaiáš 1,4; Jeremiáš 2,22); blúdenia a odchýlenia sa z cesty (pozri Mýliť sa v Jóbovi 6,24; Izaiáš 28,7 atď.); Hriech súvisí s ubližovaním druhým (zlo a zneužívanie v Deuteronómiu 56,6; Príslovia 24,1. atď.)

Grécke slová použité v Novom zákone sú výrazy súvisiace s chýbajúcim znakom (Ján 8,46; 1. Korinťanom 15,56; Hebrejci 3,13; James 1,5; 1. Johannes 1,7 atď.); s chybou alebo chybou (prestupky v liste Efezanom 2,1; Kolosanov 2,13 atď.); s prekročením hraničnej čiary (prehrešky v Rim 4,15; Hebrejci 2,2 atď); s činmi proti Bohu (bezbožné bytie v Rimanom 1,18; titus 2,12; Júda 15 atď.); a s nezákonnosťou (nespravodlivosť a priestupok v Matúšovi 7,23; 24,12; 2. Korinťanom 6,14; 1. Johannes 3,4 atď.).

Nový zákon pridáva ďalšie dimenzie. Hriech je neschopnosť chopiť sa príležitosti praktizovať božské správanie voči druhým (Jakub 4,17). Navyše, „čo nie je z viery, je hriech“ (Rim 1 Kor4,23)

Hriech z pohľadu Ježiša

Štúdium slova pomáha, ale samo o sebe nás neprivedie k úplnému pochopeniu hriechu. Ako už bolo spomenuté, na hriech sa musíme pozerať z kristologického hľadiska, teda z perspektívy Božieho Syna. Ježiš je skutočným obrazom Otcovho srdca (Žid 1,3) a Otec nám hovorí: „Počúvajte ho!“ (Matúš 17,5).

V štúdiách 3 a 4 bolo vysvetlené, že Ježiš je vtelený Boh a že jeho slová sú slová života. To, čo musí povedať nielen odráža myseľ Otca, ale so sebou prináša aj morálnu a etickú autoritu Boha.

Hriech nie je len čin proti Bohu – je to viac. Ježiš vysvetlil, že hriech pochádza z hriechom zaťaženého ľudského srdca a mysle. „Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvo, krádež, vražda, cudzoložstvo, chamtivosť, bezbožnosť, klamstvo, nemravnosť, závisť, ohováranie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka“ (Marek 7,2123).

Robíme chybu, keď hľadáme konkrétny, pevný zoznam toho, čo robiť a čo nie. Nie je to ani tak individuálny čin, ale skôr základný postoj srdca, ktorý Boh chce, aby sme pochopili. Napriek tomu je vyššie uvedená pasáž z Evanjelia podľa Marka jednou z mnohých, kde Ježiš alebo jeho apoštoli vymenúvajú alebo porovnávajú hriešne praktiky a prejav viery. Takéto texty nachádzame v Matúšovi 5-7; Matúš 25,31-46; 1. Korinťanom 13,4-8; Galaťanom 5,19-26; Kolosanom 3 atď. Ježiš opisuje hriech ako závislé správanie a spomína: „Kto pácha hriech, je otrokom hriechu“ (Ján 10,34).

Hriech prekračuje hranice Božieho správania voči iným ľudským bytostiam. Spočíva v tom, že konáme, ako keby sme neboli zodpovední žiadnej vyššej moci, ako sme my sami. Hriechom pre kresťana nie je dovoliť Ježišovi milovať iných cez nás, nectiť si to, čo Jakub nazýva „čisté a nepoškvrnené uctievanie“ (Jakub 1,27) a „kráľovský zákon podľa Písiem“ (Jakub 2,8) sa nazýva. Ježiš učil, že tí, ktorí ho milujú, budú poslúchať jeho slová4,15; Matúš 7,24) a tak naplniť Kristov zákon.

Téma našej vrodenej hriešnosti prebieha v Písme (pozri tiež 1. Mose 6,5; 8,21; kazateľ 9,3; Jeremiáš 17,9; Rimanom 1,21 atď.). Preto nám Boh prikazuje: „Odhoďte od seba všetky hriechy, ktorých ste sa dopustili, a urobte si nové srdce a nového ducha“ (Ezechiel 18,31).

Poslaním jeho Syna do našich sŕdc dostávame nové srdce a nového ducha, vyznávajúc, že ​​patríme Bohu (Galatským 4,6; Rimanom 7,6). Keďže patríme Bohu, už by sme nemali byť „otrokmi hriechu“ (Rim 6,6), už viac „nebuďte hlúpi, neposlušní, blúdite, slúžte žiadostiam a žiadostiam, žite v zlomyseľnosti a závisti, nenáviďte nás a navzájom sa nenávidite“ (Titus 3,3).

Kontext prvého zaznamenaného hriechu v 1. Kniha Mojžišova nám môže pomôcť. Adam a Eva boli v spoločenstve s Otcom a hriech nastal, keď prerušili tento vzťah počúvaním iného hlasu (prečítajte si 1. Mojžiš 2-3).

Cieľ, ktorý hriech míňa, je cenou nášho nebeského povolania v Kristovi Ježišovi (Filipanom 3,14), a aby sme prijatím do spoločenstva Otca, Syna a Ducha Svätého mohli byť nazývaní Božími deťmi (1. Johannes 3,1). Ak vyjdeme z tohto spoločenstva s božstvom, míňame cieľ.

Ježiš prebýva v našich srdciach, aby sme „boli naplnení celou Božou plnosťou“ (pozri Efezanom 3,17-19) a prerušenie tohto naplňujúceho vzťahu je hriech. Keď páchame hriech, búrime sa proti všetkému, čím Boh je. Narúša to posvätný vzťah, ktorý s nami Ježiš zamýšľal pred založením sveta. Je to odmietnutie nechať Ducha Svätého pôsobiť v nás, aby sme konali Otcovu vôľu. Ježiš prišiel vyzvať hriešnikov k pokániu (Lk 5,32), čo znamená, že sa vracajú do vzťahu s Bohom a Jeho vôľou pre ľudstvo.

Hriech prijíma niečo zázračné, ktoré Boh navrhol vo svojej svätosti a zvrátil ho pre sebecké túžby voči iným. Znamená to odkloniť sa od Božieho zámeru, aby ľudstvo zahrnulo každého z nich do svojho života.

Hriech tiež znamená nevkladať našu vieru v Ježiša ako sprievodcu a autoritu nášho duchovného života. Hriech, ktorý je duchovný, nie je definovaný ľudskou logikou alebo domnienkami, ale Bohom. Keby sme chceli stručnú definíciu, mohli by sme povedať, že hriech je stav života bez spoločenstva s Kristom.

záver

Kresťania sa musia vyhýbať hriechu, pretože hriech je zlom v našom vzťahu s Bohom, ktorý nás odstraňuje z harmónie spoločenstva s Otcom, Synom a Duchom Svätým.

James Henderson