Dúfam, že zomrie posledný

592 nádej zomrie ako poslednáJedno príslovie hovorí: „Nádej zomiera posledná!“ Ak by toto príslovie platilo, smrť by bola koniec nádeje. Peter v kázni na Turíce vyhlásil, že smrť už Ježiša nezadrží: „Boh ho vzkriesil a vytrhol z bolestí smrti, lebo smrť ho nemohla zadržať“ (Sk. 2,24).

Pavol neskôr vysvetlil, že kresťania, ako sú znázornení v symbolike krstu, sa podieľali nielen na Ježišovom ukrižovaní, ale aj na jeho vzkriesení. „A tak sme spolu s ním krstom pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych na slávu Otca, aj my kráčali novým životom. Lebo ak sme s ním rástli, stali sme sa mu podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj pri zmŕtvychvstaní »(Rimanom 6,45).

Preto smrť nad nami nemá večnú moc. V Ježišovi máme víťazstvo a dúfame, že vstúpime do večného života. Tento nový život začal, keď sme verili v neho, prijali sme život zmŕtvychvstalého Krista v nás. Či už žijeme alebo zomrieme, Ježiš zostáva v nás a to je naša nádej.

Fyzická smrť je ťažká najmä pre príbuzných a priateľov, ktorí zostali pozadu. Je však nemožné, aby smrť podržala mŕtvych, pretože sú v novom živote v Ježišovi Kristovi, ktorý jediný má večný život. „Ale to je večný život, aby ťa poznali, kto si jediný pravý Boh a ktorého si poslal, Ježiš Kristus“ (Ján 17,3). Pre vás už smrť nie je koncom vašich nádejí a snov, ale prechodom do večného života v náručí nebeského Otca, ktorý toto všetko umožnil prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista!

James Henderson