Prečo musel Ježiš zomrieť?

214 prečo Ježiš zomrel?Ježišova práca bola neuveriteľne plodná. Učil a uzdravoval tisíce. Prilákal veľké množstvo poslucháčov a mohol mať oveľa väčší vplyv. Mohol uzdraviť viac tisícov, ak išiel k Židom a ne-Židom, ktorí žili v iných krajinách. Ale Ježiš dovolil, aby jeho práca skončila náhle. Mohol sa vyhýbať zatknutiu, ale on sa rozhodol zomrieť namiesto toho, aby vyniesol svoje posolstvo do sveta. Hoci jeho učenia boli dôležité, nielenže prišiel učiť, ale aj zomrieť a svojou smrťou urobil viac ako v jeho živote. Smrť bola najdôležitejšou časťou Ježišovho diela. Keď premýšľame o Ježišovi, myslíme na kríž ako na symbol kresťanstva, na chlieb a víno Večere Pánovej. Náš Vykupiteľ je Vykupiteľ, ktorý zomrel.

Narodený zomrieť

Starý zákon nám hovorí, že Boh sa niekoľkokrát zjavil v ľudskej podobe. Keby Ježiš chcel iba uzdravovať a učiť, mohol by sa jednoducho „zjaviť“. Ale urobil viac: stal sa človekom. Prečo? Aby mohol zomrieť. Aby sme porozumeli Ježišovi, musíme pochopiť jeho smrť. Jeho smrť je ústrednou súčasťou posolstva spásy a niečím, čo priamo ovplyvňuje všetkých kresťanov.

Ježiš povedal, že „Syn človeka neprišiel slúžiť, ale aby slúžil a dal svoj život za vykúpenie [množstvo Biblie a Elberfeldova Biblia: ako výkupné] za mnohých“ Mat. 20,28). Prišiel obetovať svoj život, zomrieť; jeho smrť by mala „kúpiť“ spásu pre ostatných. To bol hlavný dôvod, prečo prišiel na zem. Jeho krv bola preliata pre ostatných.

Ježiš oznámil svoje umučenie a smrť svojim učeníkom, no zrejme mu neverili. „Od tej doby začal Ježiš svojim učeníkom ukazovať, ako musí ísť do Jeruzalema a veľa trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, ako zomrieť a na tretí deň vstať z mŕtvych. A Peter si ho vzal nabok a karhal ho a hovoril: Boh ťa zachráň, Pane! Nedovoľte, aby sa vám to stalo!" (Matúš 1 Kor6,21-22.)

Ježiš vedel, že musí zomrieť, pretože to tak bolo napísané. „...A ako je teda napísané o Synovi človeka, že má veľa trpieť a byť opovrhovaný?“ (Mar. 9,12; 9,31; 10,33-34.) "A začal od Mojžiša a všetkých prorokov a vysvetlil im, čo sa o ňom hovorí v celom Písme... Tak je napísané, že Kristus bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych" (Lk 24,27 a 46).

Všetko sa udialo podľa Božieho plánu: Herodes a Pilát urobili len to, čo sa má stať podľa Božej ruky a rady „vopred nariadené“ (Sk. 4,28). V Getsemanskej záhrade v modlitbe prosil, či nie je iná cesta; žiadny nebol (Luk. 22,42). Jeho smrť bola nevyhnutná pre našu spásu.

Utrpiaci sluha

Kde to bolo napísané? Najjasnejšie proroctvo sa nachádza v Izaiášovi 53. Sám Ježiš má Izaiáša 53,12 citovaný: „Lebo vám hovorím, že sa na mne musí splniť, čo je napísané: ‚Bol započítaný medzi zločincov‘. Lebo čo je o mne napísané, splní sa“ (Lk 22,37). Ježiš, bez hriechu, by sa mal počítať medzi hriešnikov.

Čo ešte je napísané v Izaiášovi 53? „Naozaj niesol našu chorobu a vzal na seba naše bolesti. Ale mysleli sme si, že ho Boh sužuje, bije a umučí. Ale on je zranený pre naše neprávosti a zdrvený pre naše hriechy. Trest je na ňom, aby sme mali pokoj a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme zablúdili ako ovce, každý sa obzeral svojou cestou. Ale Pán uvalil na neho hriechy nás všetkých“ (verše 4-6).

Bol „sužovaný pre neprávosť môjho ľudu... hoci nikomu neublížil... A tak ho Pán udrel chorobou. Keď dal svoj život za obeť za vinu... nesie ich hriechy... niesol hriechy mnohých... a prihováral sa za zločincov“ (verše 8-12). Izaiáš opisuje muža, ktorý netrpí za svoje hriechy, ale za hriechy iných.

Tento muž má byť „vytrhnutý z krajiny živých“ (verš 8), ale tým sa príbeh nekončí. Má „vidieť svetlo a mať hojnosť. A on, môj služobník, spravodlivý, svojím poznaním ustanoví spravodlivosť medzi mnohými... bude mať semeno a bude dlho žiť“ (verše 11 a 10).

To, čo napísal Izaiáš, splnil Ježiš. Položil svoj život za svoje ovce (Jn 10, 15). Vo svojej smrti vzal na seba naše hriechy a trpel za naše prestúpenia; bol potrestaný, aby sme mohli mať pokoj s Bohom. Jeho utrpením a smrťou sa lieči choroba našej duše; sme ospravedlnení – naše hriechy sú sňaté. Tieto pravdy sú rozšírené a prehĺbené v Novom zákone.

Smrť v hanbe a hanbe

„Obesenec je Bohom prekliaty,“ píše sa v ňom 5. Mojžiš 21,23. Kvôli tomuto veršu videli Židia Božiu kliatbu na každého ukrižovaného človeka, ako píše Izaiáš, ako „zasiahnutého Bohom“. Židovskí kňazi si pravdepodobne mysleli, že to odradí a ochromí Ježišových učeníkov. V skutočnosti ukrižovanie zničilo ich nádeje. Sklíčene priznali: „Dúfali sme, že to je on, kto vykúpi Izrael“ (Lk 24,21). Vzkriesenie potom obnovilo jej nádeje a letničný zázrak ju naplnil obnovenou odvahou vyhlásiť za svojho záchrancu hrdinu, ktorý bol podľa všeobecného presvedčenia absolútnym antihrdinom: ukrižovaným Mesiášom.

„Boh našich otcov,“ vyhlásil Peter pred veľradou, „vzkriesil Ježiša, ktorého ste obesili na drevo a zabili“ (Sk. 5,30). Peter v „Holzovi“ necháva vyznieť celú potupu ukrižovania. Ale hovorí, že hanba nie je na Ježišovi, ale na tých, ktorí ho ukrižovali. Boh ho požehnal, pretože si nezaslúžil kliatbu, ktorú utrpel. Boh zvrátil stigmu.

Pavol hovorí rovnakú kliatbu v liste Galaťanom 3,13 na: „Ale Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona, keďže sa stal kliatbou za nás; veď je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve...“ Ježiš sa stal kliatbou za nás, aby sme boli oslobodení od kliatby zákona. Stal sa niečím, čím nebol, aby sme sa my mohli stať niečím, čím nie sme. „Lebo toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2. Cor.
5,21).

Ježiš sa za nás stal hriechom, aby sme mohli byť skrze Neho vyhlásení za spravodlivých. Pretože trpel, čo sme si zaslúžili, vykúpil nás z kliatby – trestu – zákona. „Trest je na ňom, aby sme mali pokoj.“ Vďaka jeho trestu sa môžeme tešiť z pokoja s Bohom.

Slovo kríža

Učeníci nikdy nezabudli na potupný spôsob, akým Ježiš zomrel. Niekedy to bolo dokonca stredobodom ich kázania: „... ale my kážeme ukrižovaného Krista, kameň úrazu pre Židov a bláznovstvo pre Grékov“ (1. Cor. 1,23). Pavol dokonca nazýva evanjelium „slovom kríža“ (verš 18). Vyčíta Galaťanom, že stratili zo zreteľa skutočný obraz Krista: „Kto vás očaril, keď videl, že Ježiš Kristus bol namaľovaný ukrižovaný vo vašich očiach?“ (Gal. 3,1.) V tom videl jadro evanjelia.

Prečo je kríž „evanjeliom“ dobrou správou? Pretože sme boli vykúpení na kríži a tam naše hriechy dostali zaslúžený trest. Pavol sa zameriava na kríž, pretože je kľúčom k našej spáse skrze Ježiša.

Nebudeme vzkriesení do slávy, kým nebude zaplatená vina za naše hriechy, keď budeme spravodliví v Kristovi, ako „je to pred Bohom“. Len tak môžeme vstúpiť do slávy s Ježišom.

Pavol povedal, že Ježiš zomrel „za nás“ (Rim. 5,6-8; 2. Korinťanom 5:14; 1. Tesaloničanom 5,10); a "za naše hriechy" zomrel (1. Cor. 15,3; Gal. 1,4). On „sám vyniesol naše hriechy... vo svojom tele na strome“ (1. Petra. 2,24; 3,18). Pavol ďalej hovorí, že sme zomreli s Kristom (Rim. 6,3-8.). Tým, že v neho veríme, máme účasť na jeho smrti.

Ak prijmeme Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa, jeho smrť sa počíta ako naša; naše hriechy sa počítajú ako jeho a jeho smrť ruší trest za tieto hriechy. Je to, akoby sme viseli na kríži, ako keby sme prijímali prekliatie, naše hriechy. Ale on to urobil za nás, a pretože to urobil, môžeme byť ospravedlnení, to znamená, že sú považovaní za spravodlivých. Berie náš hriech a našu smrť; dáva nám spravodlivosť a život. Princ sa stal žobráckym chlapcom, aby sme sa mohli stať kniežatami žobrákov.

Hoci sa v Biblii hovorí, že Ježiš za nás zaplatil výkupné (v starom zmysle vykúpenia: výkupné, výkupné), výkupné nebolo zaplatené žiadnej konkrétnej autorite – je to obrazná fráza, ktorá chce dať najavo, že je stál nás neuveriteľne vysokú cenu, aby nás oslobodil. „Boli ste kúpení za cenu“ Pavol opisuje naše vykúpenie skrze Ježiša: aj toto je metaforická fráza. Ježiš nás „kúpil“, ale „nezaplatil“ nikomu.

Niektorí hovorili, že Ježiš zomrel, aby uspokojil otcove právne nároky – ale dalo by sa tiež povedať, že to bol sám otec, kto zaplatil cenu tým, že za to poslal a dal svojho jediného syna. 3,16; ROM. 5,8). V Kristovi vzal na seba trest sám Boh – tak by sme nemuseli; „Lebo z Božej milosti by mal okúsiť smrť za všetkých“ (Žid. 2,9).

Uniknite z Božieho hnevu

Boh miluje ľudí – ale nenávidí hriech, pretože hriech ľuďom škodí. Preto bude „deň hnevu“, keď Boh bude súdiť svet (Rim. 1,18; 2,5).

Tí, ktorí odmietnu pravdu, budú potrestaní (2, 8). Kto odmietne pravdu o Božej milosti, spozná odvrátenú stránku Boha, jeho hnev. Boh chce, aby každý činil pokánie (2. Petra. 3,9), ale tí, ktorí nečinia pokánie, pocítia následky svojho hriechu.

V Ježišovej smrti sú nám odpustené hriechy a jeho smrťou unikáme Božiemu hnevu, trestu za hriech. To však neznamená, že milujúci Ježiš upokojil nahnevaného Boha alebo ho do určitej miery „potichu kúpil“. Ježiš sa hnevá na hriech rovnako ako Otec. Ježiš nie je len sudcom sveta, ktorý miluje hriešnikov natoľko, aby zaplatil pokutu za ich hriechy, ale je aj sudcom sveta, ktorý odsudzuje (Mt 25,3146).

Keď nám Boh odpustí, nielenže umýva hriech a predstiera, že nikdy neexistoval. V celom Novom zákone nás učí, že hriech je prekonaný Ježišovou smrťou. Hriech má vážne následky - následky, ktoré môžeme vidieť na Kristovom kríži. To stálo Ježišovu bolesť a hanbu a smrť. Niesol trest, ktorý sme si zaslúžili.

Evanjelium odhaľuje, že Boh koná spravodlivo, keď nám odpúšťa (Rim. 1,17). Neignoruje naše hriechy, ale rieši ich v Ježišovi Kristovi. „Toho Boh ustanovil pre vieru, zmierenie v jeho krvi, aby dokázal svoju spravodlivosť...“ (Rim.3,25). Kríž ukazuje, že Boh je spravodlivý; ukazuje, že hriech je príliš vážny na to, aby sme ho ignorovali. Je vhodné, aby bol hriech potrestaný a Ježiš dobrovoľne vzal náš trest na seba. Kríž okrem Božej spravodlivosti ukazuje aj Božiu lásku (Rim. 5,8).

Ako hovorí Izaiáš, sme v pokoji s Bohom, pretože Kristus bol potrestaný. Kedysi sme boli ďaleko od Boha, ale teraz sme sa k nemu priblížili skrze Krista (Ef. 2,13). Inými slovami, sme zmierení s Bohom cez kríž (v. 16). Základným kresťanským presvedčením je, že náš vzťah s Bohom závisí od smrti Ježiša Krista.

Kresťanstvo: toto nie je súbor pravidiel. Kresťanstvo je viera, že Kristus urobil všetko, čo potrebujeme, aby sme to napravili s Bohom – a urobil to na kríži. Boli sme „zmierení s Bohom smrťou jeho Syna, kým sme boli nepriateľmi“ (Rim. 5,10). Boh skrze Krista zmieril vesmír „učinením pokoja svojou krvou na kríži“ (Kolosanom 1,20). Ak sme skrze neho zmierení, sú nám odpustené všetky hriechy (verš 22) – zmierenie, odpustenie a spravodlivosť znamenajú jedno a to isté: pokoj s Bohom.

Víťazstvo!

Pavol používa zaujímavú metaforu pre spasenie, keď píše, že Ježiš „obral mocnosti a autority ich moci, dal ich verejne ukázať a urobil ich triumfom v Kristovi [a. tr.: cez kríž]“ (Kolosanom 2,15). Používa obraz vojenskej prehliadky: víťazný generál vedie nepriateľských zajatcov v triumfálnom sprievode. Si odzbrojený, ponížený, vystavený. Pavol tu hovorí, že Ježiš to urobil na kríži.

To, čo sa zdalo byť potupnou smrťou, bolo v skutočnosti vrcholným triumfom Božieho plánu, pretože práve cez kríž Ježiš zvíťazil nad nepriateľskými silami, satanom, hriechom a smrťou. Ich nároky na nás boli plne uspokojené smrťou nevinnej obete. Nemôžu žiadať viac, ako už bolo zaplatené. Je nám povedané, že Ježiš svojou smrťou odobral moc tomu, „kto mal moc nad smrťou, dokonca aj diablom“ (Žid. 2,14). „...Preto sa zjavil Boží Syn, aby zničil skutky diablove“ (1. John 3,8). Víťazstvo bolo vybojované na kríži.

obeť

Ježišova smrť je tiež popisovaná ako obeta. Myšlienka obety čerpá z bohatej starozákonnej tradície obetovania. Izaiáš nazýva nášho Tvorcu „obeťou viny“ (Nem3,10). Ján Krstiteľ ho nazýva „Baránkom Božím, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn. 1,29). Pavol ho zobrazuje ako obetu zmierenia, ako obeť za hriech, ako veľkonočného baránka, ako obetu kadidla (Rim. 3,25; 8,3; 1. Cor. 5,7; Eph. 5,2). List Hebrejom ho nazýva obeťou za hriech (10,12). Ján ho nazýva obeťou zmierenia „za naše hriechy“ (1. John 2,2; 4,10).

Existuje niekoľko mien pre to, čo Ježiš urobil na kríži. Jednotliví autori Nového zákona na to používajú rôzne výrazy a obrázky. Presný výber slov, presný mechanizmus nie sú rozhodujúce. Dôležité je, že sme spasení skrze Ježišovu smrť, že iba jeho smrť nám otvára spásu. "Jeho ranami sme uzdravení." Zomrel, aby nás oslobodil, zmazal naše hriechy, vytrpel náš trest, aby si kúpil naše spasenie. "Milovaní, keď nás Boh tak miloval, aj my by sme sa mali navzájom milovať" (1. John 4,11).

Liečenie: Sedem kľúčových slov

Bohatstvo Kristovho diela je v Novom zákone vyjadrené celým radom jazykových obrazov. Tieto obrazy môžeme nazývať podobenstvami, vzormi, metaforami. Každá maľuje časť obrazu:

  • Výkupné (takmer synonymum pre „vykúpenie“): cena zaplatená za výkupné, ktorá niekoho oslobodí. Dôraz je kladený na myšlienku oslobodenia, nie na povahu ceny.
  • Výkup: v pôvodnom zmysle slova aj na základe „ výkupného “, aj napr. B. vykupovanie otrokov.
  • Odôvodnenie: Opäť pred Bohom bez viny, ako po oslobodení na súde.
  • Záchrana (spása): Základnou myšlienkou je vyslobodenie alebo záchrana z nebezpečnej situácie. Obsahuje aj liečenie, liečenie a návrat k celistvosti.
  • Zmierenie: Obnovenie narušeného vzťahu. Boh nás zmieruje so sebou. Koná, aby obnovil priateľstvo a my sme jeho iniciatívu.
  • Detstvo: Stávame sa legitímnymi Božími deťmi. Faith mení náš rodinný stav: z outsidera na člena rodiny.
  • Odpustenie: možno vidieť dvoma spôsobmi. Podľa zákona odpustenie znamená zrušenie dlhu. Medziľudské znamená odpustenie, ktoré odpúšťa osobné zranenie (Podľa Alistera McGratha, Pochopenie Ježiša, s. 124-135).

Michael Morrison


pdfPrečo musel Ježiš zomrieť?