Ježiš, jediná cesta?

060 jesus jediný spôsob

Niektorí ľudia odmietajú kresťanské presvedčenie, že spása je možná iba prostredníctvom Ježiša Krista. V našej pluralitnej spoločnosti sa očakáva, ba dokonca vyžaduje tolerancia a koncept náboženskej slobody, ktorý umožňuje všetky náboženstvá, sa niekedy interpretuje tak, že všetky náboženstvá sú v konečnom dôsledku rovnocenné.

Všetky cesty vedú k rovnakému Bohu. Niektorí ľudia to hovoria, akoby už boli na ceste a teraz sa vrátili z cieľa tejto cesty. Takíto ľudia nie sú tolerantní k tým úzkoprsým ľuďom, ktorí veria, že existuje len jedna cesta a odmietajú evanjelizáciu. Nakoniec, tvrdia, že ide o urážlivý pokus zmeniť presvedčenie iných ľudí. Sami však chcú zmeniť vieru tých ľudí, ktorí veria, iba jedným spôsobom. Ako je to teraz? Učí kresťanská viera, že Ježiš je jediný spôsob, ktorý vedie k spáse?

Iné náboženstvá

Väčšina náboženstiev je exkluzívna. Ortodoxní Židia tvrdia, že majú skutočnú cestu. Moslimovia tvrdia, že poznajú najlepšie zjavenie Boha. Hinduisti veria, že majú pravdu a budhisti tomu veria. Dokonca aj moderný pluralista verí, že pluralizmus je správnejší ako iné myšlienky.

Takže všetky cesty nevedú k rovnakému Bohu. Rôzne náboženstvá dokonca popisujú rôznych bohov. Hinduisti majú viac božstiev a spásu popisujú ako návrat ničoty. Moslimovia naopak zdôrazňujú monoteizmus a nebeské odmeny. Moslim ani hinduista by nesúhlasili, ich cesty vedú k rovnakému cieľu. Radšej bojujú, ako by mali zmeniť toto zmýšľanie. Západní pluralisti by sa považovali za blahosklonných a neinformovaných ľudí. Ale urážka alebo dokonca útok na náboženstvá je presne to, čo pluralisti nechcú. Veríme, že kresťanské posolstvo je správne a zároveň umožňuje ľuďom, aby v ne neverili. Ako tomu rozumieme, viera si vyžaduje slobodu nechať ľudí v ňu neveriť. Ale aj keď sa zasadzujeme za právo ľudí zvoliť si, v čo majú veriť, neznamená to, že veríme, že všetky náboženstvá sú pravdivé. To, že dovolíme iným ľuďom veriť v to, čo chcú, ešte neznamená, že by sme v to mali prestať veriť, pretože Ježiš je jediná cesta k spáse.

Biblické vyhlásenia / tvrdenia

Prví Ježišovi učeníci nám hovoria, že tvrdil, že je jedinou cestou k Bohu. Povedal, že človek nemôže byť v Božom kráľovstve, ak ho nenasleduje (Mat 7,26-27) a nie sme s ním vo večnosti, ak ho zaprieme (Mat 10,32-33). Ježiš povedal aj toto: „Lebo Otec nikoho nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby všetci ctili Syna, ako ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý ho poslal“ (Ján 5,22-23). Ježiš tvrdil, že on je výlučnou cestou pravdy a spásy a ľudia, ktorí ho odmietajú, odmietajú aj Boha.

V Johannes 8,12  hovorí „Ja som svetlo sveta“ a v Jánovi 14,6-7 stojí „[] Ja som cesta i pravda i život; nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa. Keď ma spoznáš, spoznáš aj môjho otca. A odteraz ho poznáte a videli ste.“ Sám Ježiš povedal, že ľudia, ktorí tvrdia, že existujú aj iné cesty k spáse, sa mýlia. Peter sa vyjadril rovnako jasne, keď hovoril k židovským vládcom: „V nikom inom niet spásy a niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk. 4,12).

Pavol to opäť objasnil, keď povedal, že ľudia, ktorí nepoznajú Krista, sú mŕtvi pre svoje priestupky a hriechy (Efezanom 2,1). Nemali žiadnu nádej a napriek svojmu náboženskému presvedčeniu nemali Boha (v. 12). Povedal, že je len jeden prostredník, len jedna cesta k Bohu (1. Timotej 2,5). Ježiš bol výkupné, ktoré každý potrebuje (1. Timotej 4,10). Ak by existovala nejaká iná cesta vedúca k spaseniu, Boh by ju stvoril (Galatským 3,21). Skrze Krista je svet zmierený s Bohom (Kolosanom 1,20-22). Pavol bol povolaný šíriť dobré posolstvo medzi pohanmi. Ich náboženstvo, povedal, bolo bezcenné4,15). Už v Liste Hebrejom sa píše, že neexistuje lepšia cesta ako Kristus. Na rozdiel od všetkých ostatných spôsobov je účinný (Hebr 10,11). Toto nie je relatívna výhoda, ale skôr rozdiel typu všetko alebo nič. Kresťanské učenie o výlučnom spasení je založené na tom, čo povedal sám Ježiš a čo nás učí Biblia, a úzko súvisí s tým, kto je Ježiš, a s našou potrebou milosti.

Naša potreba milosti

Biblia hovorí, že Ježiš je Božím Synom zvláštnym spôsobom. Je Bohom v ľudskej podobe. Dal svoj život za našu spásu. Ježiš sa modlil za inú cestu, ale žiadna nebola6,39). Spasenie sa nám dostáva len preto, že sám Boh vstúpil do ľudského sveta, aby niesol následky hriechu a oslobodil nás od neho. Toto je jeho dar pre nás. Väčšina náboženstiev učí nejaký druh práce alebo konania ako cestu k spaseniu – hovoriť správne modlitby, robiť správne veci a dúfať, že to bude stačiť. Učia, že ľudia môžu byť dosť dobrí, ak sa dostatočne snažia. Kresťanská viera však učí, že všetci potrebujeme milosť, pretože bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme, nikdy nebudeme dosť dobrí.
Je to nemožné, pretože tieto dve myšlienky môžu byť pravdivé súčasne. Učenie o milosti učí, či sa nám to páči alebo nie, neexistuje iná cesta k spáse.

Milosť budúcnosti

A čo ľudia, ktorí zomrú skôr, ako vôbec počujú o Ježišovi? A čo ľudia, ktorí sa narodili skôr, ako žil Ježiš? Máte aj vy nádej? Ano oni robia. Práve preto, že kresťanská viera je vierou milosti. Ľudia sú spasení Božou milosťou a nie vyslovením mena Ježiš alebo tým, že majú špeciálnu Viedeň. Ježiš zomrel za hriechy celého sveta, či už o nich niekto vie alebo nie (2. Korinťanom 5,14; 1. Johannes 2,2). Jeho smrť bola obeťou nápravy pre každú ľudskú bytosť, minulosť, prítomnosť a budúcnosť, či už Palestínčanov alebo Peruáncov. Môžeme si byť istí, že Boh je verný svojmu slovu, pretože je napísané takto: „Je s tebou trpezlivý a nechce, aby niekto zahynul, ale aby každý našiel pokánie“ (2. Petr 3,9). Aj keď sú jeho spôsoby a časy často nevyspytateľné, dôverujeme mu, pretože miluje ľudí, ktorých stvoril. Ježiš povedal: „Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet súdil, ale aby bol svet skrze neho spasený“ (Ján 3,1617).

Veríme, že vzkriesený Kristus zvíťazil nad smrťou. Preto ani smrť nie je hranicou medzi Bohom a človekom. Boh je schopný podnietiť ľudí, aby mu zverili svoju spásu. Nevieme ako a kedy, ale môžeme jeho slovu dôverovať. Preto v to môžeme veriť, pretože tak či onak s láskou a vytrvalo vedie každého človeka, ktorý v ňom žil alebo bude žiť, aby uveril v jeho spásu, či už pred smrťou, počas alebo po jej smrti. Ak sa niektorí ľudia v deň posledného súdu obracajú s vierou na Krista, alebo sa aspoň dozvedia, čo pre nich urobil, určite sa od nich neodvráti.

Ale bez ohľadu na to, kedy sú ľudia spasení a ako dobre chápu svoje spasenie, je to stále len Kristus, skrze koho sú spasení. Dobre mienené skutky a skutky nikdy nikoho nespasia, aj keď im ľudia úprimne veria, pretože ak budú dosť dobrí, budú spasení. Princíp milosti a Ježišovej obety znamená, že žiadne dobré skutky alebo náboženské skutky nikdy nikoho nezachránia. Keby bol taký spôsob, Boh by to umožnil aj nám (Galatským 3,21). Ak sa ľudia úprimne pokúšali získať spásu prácou, meditáciou, bičovaním, sebaobetovaním alebo inými prostriedkami, potom sa naučia, že ich skutky a skutky im u Boha neprinášajú žiaden úžitok. Spása prichádza len cez milosť a milosť. Kresťanská viera učí, že milosť nie je zaslúžená a predsa je dostupná každému.

Bez ohľadu na to, akou náboženskou cestou sa ľudia vybrali, Kristus ich môže odviesť od nesprávnych ciest na svojej ceste. Je jediným Božím Synom, ktorý priniesol jedinú zmiernu obetu, ktorú každý potrebuje. Je jedinečným poslom a cestou, ktorá svedčí o Božej milosti a spáse. Svedčil o tom sám Ježiš. Ježiš je exkluzívny a inkluzívny súčasne. Je to úzka cesta a Vykupiteľ celého sveta. Je to jediná cesta k spáse, a napriek tomu je prístupná všetkým. Božia milosť, dokonale vyjadrená v Ježišovi Kristovi, je presne to, čo každý človek potrebuje, a dobrá správa je, pretože je voľne dostupná pre všetkých. Nie je to len dobrá správa, ale skvelá správa, ktorá sa oplatí šíriť. DJe to naozaj stojí za to premýšľať.

Joseph Tkach


pdfJežiš, jediná cesta?