Zamerajte sa na Božiu milosť

173 sa zameriava na Božiu milosť

Nedávno som videl video parodujúce televíznu reklamu. V tomto prípade išlo o vymyslené kresťanské bohoslužobné CD s názvom „Je to všetko o mne“. CD obsahovalo piesne: „Lord I Lift My Name on High“, „I Exalt Me“ a „There is None Like Me“. (Nikto nie je ako ja). Zvláštne? Áno, ale ilustruje to smutnú pravdu. My ľudia máme tendenciu uctievať skôr seba ako Boha. Ako som už spomenul, táto tendencia spôsobuje skrat v našej duchovnej formácii, ktorá je založená na dôvere v nás samých a nie v Ježiša, „začiatočníka a zakončovateľa viery“.2,2 Luther).

Prostredníctvom tém ako „premáhanie hriechu“, „pomoc chudobným“ alebo „zdieľanie evanjelia“ kazatelia niekedy neúmyselne pomáhajú ľuďom osvojiť si nesprávny pohľad na otázky kresťanského života. Tieto témy môžu byť užitočné, ale nie vtedy, keď sa ľudia sústreďujú skôr na seba ako na Ježiša – kto je, čo pre nás urobil a robí. Je životne dôležité pomôcť ľuďom plne dôverovať Ježišovi pre ich identitu, ako aj pre ich životné povolanie a konečný osud. S očami upretými na Ježiša uvidia, čo treba urobiť, aby sme slúžili Bohu a ľudstvu nie vlastným úsilím, ale milosťou zúčastniť sa na tom, čo Ježiš robil v súlade s Otcom a Duchom Svätým a dokonalou filantropiou.

Dovoľte mi to ilustrovať na rozhovoroch, ktoré som mal s dvoma oddanými kresťanmi. Prvú diskusiu som mal s mužom o jeho boji s dávaním. Dlho zápasil s tým, aby dal cirkvi viac, ako plánoval, na základe mylnej predstavy, že na to, aby bol dar štedrý, musí byť bolestivé. Ale bez ohľadu na to, koľko dal (a bez ohľadu na to, aké bolestivé to bolo), stále sa cítil vinný, že mohol dať viac. Jedného dňa, plný vďačnosti, pri vypisovaní šeku na týždennú ponuku sa jeho pohľad na darovanie zmenil. Všimol si, ako sa sústredil na to, čo jeho štedrosť znamená pre ostatných, a nie na to, ako to ovplyvňuje jeho samotného. V momente, keď nastala táto zmena v jeho myslení necítiť sa vinný, jeho pocit sa zmenil na radosť. Prvýkrát pochopil úryvok z Písma často citovaného v obetných nahrávkach: „Každý z vás by sa mal sám rozhodnúť, koľko chce dať, dobrovoľne a nie preto, že to robia iní. Lebo Boh miluje tých, ktorí dávajú s radosťou a ochotne.“ (2. 9 Kor 7 nádej pre všetkých). Uvedomil si, že Boh ho nemiloval o nič menej, keď nebol radostným darcom, ale že Boh ho teraz vidí a miluje ako radostného darcu.

Druhá diskusia boli vlastne dva rozhovory so ženou o jej modlitebnom živote. Prvý rozhovor bol o nastavení hodín na modlitbu, aby sa uistila, že sa modlí aspoň 30 minút. Zdôraznila, že za ten čas zvládne všetky modlitby, no šokovalo ju, keď sa pozrela na hodiny a zistila, že neprešlo ani 10 minút. Preto by sa modlila ešte viac. Ale zakaždým, keď sa pozrela na hodiny, pocity viny a nedostatočnosti by len narastali. Vtipne som poznamenal, že sa mi zdalo, že „uctieva hodiny.“ V našom druhom rozhovore mi povedala, že môj komentár spôsobil revolúciu v jej prístupe k modlitbe (za to má zásluhu Boh – nie ja). Očividne ju môj komentár odrádzajúci od reči priviedol k premýšľaniu a keď sa modlila, začala sa len rozprávať s Bohom bez toho, aby sa obávala, ako dlho sa modlí. V relatívne krátkom čase pocítila hlbšie spojenie s Bohom ako kedykoľvek predtým.

Kresťanský život zameraný na výkon (vrátane duchovnej formácie, učeníctva a poslania) nie je nevyhnutnosťou. Namiesto toho ide o účasť z milosti na tom, čo Ježiš koná v nás, cez nás a okolo nás. Zameranie sa na vlastné úsilie má tendenciu viesť k sebaspravodlivosti. Sebaspravodlivosť, ktorá často porovnáva alebo dokonca súdi iných ľudí a falošne usudzuje, že sme urobili niečo, čím si zaslúžime Božiu lásku. Pravda evanjelia je však taká, že Boh miluje všetky ľudské bytosti tak, ako to dokáže len nekonečne veľký Boh. To znamená, že miluje iných rovnako ako nás. Božia milosť odstraňuje akýkoľvek postoj „my verzus oni“, ktorý sa vyvyšuje ako spravodlivý a odsudzuje iných ako nehodných.

„Ale,“ niektorí môžu namietať, „a čo ľudia, ktorí páchajú veľké hriechy? Boh ich určite nemiluje tak, ako miluje verných veriacich.“ Aby sme odpovedali na túto námietku, stačí sa odvolať na hrdinov viery v liste Hebrejom. 11,1-40 pozerať. Neboli to dokonalí ľudia, z ktorých mnohí zažili kolosálne zlyhania. Biblia rozpráva viac príbehov o ľuďoch, ktorých Boh zachránil pred neúspechom, ako o ľuďoch, ktorí žili spravodlivo. Niekedy si nesprávne vykladáme Bibliu tak, že vykúpení konali dielo namiesto Vykupiteľa! Ak nechápeme, že náš život je disciplinovaný milosťou, nie naším vlastným úsilím, mylne prichádzame k záveru, že naše postavenie pred Bohom je výsledkom nášho úspechu. Eugene Peterson rieši túto chybu vo svojej užitočnej knihe o učeníctve Dlhá poslušnosť rovnakým smerom.

Hlavná kresťanská realita je osobný, nezmeniteľný a vytrvalý záväzok, ktorý nám Boh dáva na nás. Vytrvalosť nie je výsledkom nášho odhodlania, ale je to výsledok Božej vernosti. Neexistujeme cestu viery, pretože máme mimoriadne právomoci, ale preto, že Boh je spravodlivý. Kresťanské učeníctvo je proces, ktorý robí našu pozornosť Božej spravodlivosti stále silnejšou a našu pozornosť voči vlastnej spravodlivosti oslabuje. Nepoznávame náš účel v živote skúmaním našich pocitov, motívov a morálnych princípov, ale verením Božej vôle a zámerov. Zdôrazňovaním Božej vernosti, nie plánovaním vzostupu a pádu našej božskej inšpirácie.

Boh, ktorý je nám vždy verný, nás neodsudzuje, ak sme mu neverní. Áno, naše hriechy ho obťažujú aj preto, že nás zranili a iných. Ale naše hriechy nerozhodujú, či nás Boh miluje. Náš trojjediný Boh je dokonalý, je dokonalou láskou. Pre každú osobu neexistuje menšia alebo väčšia miera jeho lásky. Pretože Boh nás miluje, dáva nám Svoje Slovo a Ducha, aby sme mohli jasne rozpoznať naše hriechy, priznať ich Bohu a potom činiť pokánie. Odvrátenie sa od hriechu a návrat k Bohu a Jeho milosti. Nakoniec, každý hriech je odmietnutím milosti. Ľudia sa omylom domnievajú, že sa môžu zbaviť hriechu. Je však pravda, že každý, kto sa vzdá svojho sebectva, pokánie a vyznania hriechu, robí to preto, že prijal milosrdné a premenlivé Božie dielo. V jeho milosti Boh prijíma každého tam, kde je, ale pokračuje odtiaľ.

Ak do stredu postavíme Ježiša a nie seba, potom seba a druhých vidíme tak, ako nás Ježiš vidí ako Božie deti. To zahŕňa aj mnohých, ktorí ešte nepoznajú svojho Nebeského Otca. Keďže s Ježišom vedieme život, ktorý sa Bohu páči, pozýva nás a vyzbrojuje nás, aby sme sa podieľali na tom, čo robí, aby sme v láske oslovovali tých, ktorí ho nepoznajú. Keď sa spolu s Ježišom zúčastňujeme na tomto procese zmierenia, s väčšou jasnosťou vidíme, čo Boh robí, aby podnietil svoje milované deti, aby sa k Nemu obrátili s pokáním, aby im pomohol úplne zveriť svoj život do Jeho starostlivosti. Keďže sa podieľame s Ježišom na tejto službe zmierenia, oveľa jasnejšie sa dozvedáme, čo mal Pavol na mysli, keď povedal, že zákon odsudzuje, ale milosť Božia oživuje (pozri Skutky 1 Kor3,39 a Rimanom 5,17-20). Preto je zásadne dôležité pochopiť, že všetka naša služba, vrátane nášho učenia o kresťanskom živote, s Ježišom sa deje v moci Ducha Svätého, pod záštitou Božej milosti.

Zostávam naladený na Božiu milosť.

Joseph Tkach
Prezident GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


pdfZamerajte sa na Božiu milosť