Istota spásy

616 istota spásyPavol v Rimanom opakovane tvrdí, že vďačíme Kristovi, že nás Boh považuje za oprávnených. Aj keď niekedy hrešíme, tieto hriechy sa počítajú voči tomu starému Ja, ktoré bolo ukrižované s Kristom. Naše hriechy sa nepočítajú proti tomu, čo sme v Kristovi. Máme povinnosť bojovať proti hriechu, aby sme neboli spasení, ale preto, že sme už Božie deti. V poslednej časti kapitoly 8 obráti Pavol svoju pozornosť na našu slávnu budúcnosť.

Celý vesmír vykúpený Ježišom

Kresťanský život nie je vždy ľahký. Boj proti hriechu je vyčerpávajúci. Pokračujúce prenasledovanie robí kresťanom výzvou. Vyrovnávanie sa s každodenným životom v padlom svete, s bezohľadnými ľuďmi nám sťažuje život. Napriek tomu Pavol hovorí: „Som presvedčený, že tento čas utrpenia nie je v rozpore so slávou, ktorá sa nám má zjaviť“ (Rímskym 8,18).

Tak ako sa Ježiš tešil na svoju budúcnosť, keď žil na tejto Zemi ako človek, tak sa aj my tešíme na budúcnosť tak úžasnú, že sa naše súčasné skúšky budú javiť ako nepodstatné.

Nie sme jediní, ktorí z toho budú mať prospech. Pavol hovorí, že Boží plán, ktorý sa v nás uskutočňuje, je kozmický: „Lebo úzkostlivé očakávanie stvorenia očakáva, že sa zjavia Božie deti“ (v. 19).

Stvorenie nás chce nielen vidieť v sláve, ale aj samotné stvorenie bude požehnané zmenou, keď bude Boží plán dokončený, ako hovorí Pavol v ďalších veršoch: «Stvorenie podlieha nestálosti – bez svojej vôle, ale skrze toho, kto podrobil ich – ale v nádeji; lebo aj stvorenie bude oslobodené z otroctva nestálosti k slávnej slobode Božích detí“ (verše 20-21).

Stvorenie je teraz na ústupe, ale tak by to nemalo byť. Ak pri vzkriesení dostaneme slávu, ktorá právom patrí Božím deťom, vesmír bude tiež oslobodený od otroctva. Celý vesmír bol vykúpený dielom Ježiša Krista: «Bohu sa zapáčilo nechať v ňom prebývať všetku hojnosť a skrze neho s ním všetko zmieriť, či už na zemi, alebo v nebi, a to tak, že urobí pokoj skrze svoju krv na kríž »(Kolosanom 1,1920).

Pacient čaká

Hoci cena už bola zaplatená, ešte všetko nevidíme, ako to Boh dokončí. „Lebo vieme, že až do tejto chvíle celé stvorenie vzdychá a pracuje“ (v. 22).

Stvorenie trpí, akoby malo pôrodné bolesti, pretože tvorí lono, v ktorom sme sa narodili: «Nielen ono, ale aj my, ktorí máme Ducha ako prvotinu, vzdycháme v sebe a túžime po ňom Synovstvo, vykúpenie nášho tela “(verš 23).
Aj keď nám bol Duch Svätý daný ako prísľub spásy, bojujeme aj my, pretože naša spása ešte nie je dokončená. Bojujeme s hriechom, bojujeme s fyzickými obmedzeniami, bolesťou a utrpením - aj keď sa tešíme z toho, čo pre nás Kristus urobil a robí s nami.

Spasenie znamená, že naše telá už nebudú podliehať skaze, ale budú nanovo urobené a premenené na slávu: „Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť“ (1. Korinťanom 15,53).

Fyzický svet nie je odpad, ktorý treba zneškodniť – Boh ho urobil dobrým a znova ho obnoví. Nevieme, ako sú telá vzkriesené, ani nepoznáme fyziku obnoveného vesmíru, ale môžeme dôverovať Stvoriteľovi, že dokončí svoje dielo. Ešte nevidíme dokonalé stvorenie, ani vo vesmíre, ani na zemi, ani v našom tele, ale sme si istí, že všetko bude premenené. Ako povedal Pavol: „Lebo sme spasení v nádeji. Ale videná nádej nie je nádejou; pretože ako môžeš dúfať v to, čo vidíš? Ale ak dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo na to čakáme“ (v. 24-25).

Trpezlivo a dychtivo čakáme na vzkriesenie našich tiel. Sme už vykúpení, ale nie konečne vykúpení. Už sme oslobodení od odsúdenia, ale nie úplne od hriechu. Už sme v kráľovstve, ale ešte nie je vo svojej plnosti. Žijeme s aspektmi budúceho veku, zatiaľ čo stále zápasíme s aspektmi tohto veku. „Rovnakým spôsobom duch pomáha aj našim slabostiam. Lebo nevieme, čo sa máme modliť, ako sa patrí, ale sám Duch za nás vstupuje s nevýslovnými stonmi“ (v. 26).

Boh pozná naše limity a frustrácie. Vie, že naše telo je slabé. Aj keď je náš duch ochotný, Boží duch za nás zasahuje, dokonca aj pre potreby, ktoré sa nedajú vyjadriť slovami. Boží Duch neodstraňuje našu slabosť, ale pomáha nám v našej slabosti. Premosťuje priepasť medzi starým a novým, medzi tým, čo vidíme, a tým, čo nám vysvetlil. Napríklad hrešíme, keď chceme robiť to, čo je dobré (Rim 7,14-25). Vidíme hriech v našich životoch, Boh nás vyhlasuje za spravodlivých, pretože Boh vidí konečný výsledok, aj keď sa proces života v Ježišovi ešte len začal.

Napriek rozporu medzi tým, čo vidíme, a tým, čo si myslíme, že by sme mali byť, môžeme dôverovať Duchu Svätému, že urobí to, čo nie sme schopní urobiť. Boh nás prevedie: „Kto však skúma srdce, vie, k čomu smeruje myseľ ducha; lebo on zasahuje za svätých, ako chce Boh“ (verš 27). Duch Svätý je na našej strane a pomáha nám, aby sme si mohli byť istí. Napriek našim skúškam, slabostiam a hriechom „vieme, že všetko je na dobré tým, ktorí milujú Boha, tým, ktorí sú povolaní podľa jeho rád“ (v. 28).

Boh nestvorí všetky veci, on ich dovoľuje a pracuje s nimi podľa svojho nariadenia. Má s nami plán a my si môžeme byť istí, že svoje dielo v nás dokončí. „Som presvedčený, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša“ (Filipanom 1,6).

Preto nás povolal prostredníctvom evanjelia, ospravedlnil nás skrze svojho Syna a zjednotil nás s ním vo svojej sláve: «Tým, ktorých si vyvolil, predurčil, aby boli ako obraz jeho Syna, aby bol prvorodeným medzi veľa bratov. Ale tých, ktorých predurčil, aj povolal; ale tých, ktorých povolal, aj ospravedlnil; ktorých však ospravedlnil, tých aj oslávil“ (verše 29-30).

O zmysle vyvolenia a predurčenia sa vedú vášnivé diskusie. Pavol sa tu nezameriava na tieto pojmy, ale hovorí o vyvolení na spásu a večný život. Tu, keď sa blíži k vrcholu svojho kázania evanjelia, chce čitateľov uistiť, že sa nemusia báť o svoje spasenie. Ak to prijmú, bude aj ich. Pre rétorické objasnenie Pavol dokonca hovorí o tom, že Boh ich už oslavoval použitím minulého času. Je to tak dobré, ako sa to stalo. Aj keď zápasíme v tomto živote, môžeme počítať s oslávením v tom ďalšom.

Viac ako len premožitelia

„Čo o tom chceme teraz povedať? Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Kto neušetril ani vlastného syna, ale vzdal sa ho za nás všetkých - ako by nám nemal dať všetko so sebou?" (Verše 31-32).

Keďže Boh zašiel tak ďaleko, že dal za nás svojho Syna, keď sme boli ešte hriešnici, môžeme si byť istí, že nám dá všetko, čo potrebujeme, aby sa to stalo. Môžeme si byť istí, že sa na nás nebude hnevať a svoj darček nám nezoberie. „Kto bude žalovať Božích vyvolených? Boh je tu, ktorý ospravedlňuje “(v. 33). V súdny deň nás nikto nemôže obviniť, pretože nás Boh vyhlásil za nevinných. Nikto nás nemôže odsúdiť, pretože Kristus, náš Vykupiteľ, sa nás zastáva: «Kto chce odsúdiť? Je tu Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, aj vstal z mŕtvych, je po pravici Boha a prihovára sa za nás“ (verš 34). Nielenže máme obetu za svoje hriechy, ale máme aj živého Spasiteľa, ktorý je vždy s nami na našej ceste k sláve.

Pavlova rétorická zručnosť sa ukazuje v dojemnom vyvrcholení kapitoly: „Kto nás chce odlúčiť od Kristovej lásky? Súženie alebo strach alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre vás nás celý deň zabíjajú; máme úctu ako ovce na zabitie »(verše 35-36). Môžu nás okolnosti oddeliť od Boha? Ak sme zabití pre vieru, prehrali sme bitku? Pavol v žiadnom prípade nehovorí: „Ale v tom všetkom ďaleko víťazíme skrze toho, ktorý nás miloval“ (v. 37).

Nie sme ani porazení v bolesti a utrpení - sme lepší ako premožitelia, pretože zdieľame víťazstvo Ježiša Krista. Naša cena za víťazstvo - naše dedičstvo - je večná Božia sláva! Táto cena je nekonečne vyššia ako cena.
„Lebo som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani mocnosti, ani kniežatá, ani súčasnosť, ani budúcnosť, ani vysoko, ani hlboko, ani žiadne iné stvorenie nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ ( Verše 38-39).

Nič nemôže zastaviť Boha od plánu, ktorý pre vás má. Od jeho lásky vás nemôže odlúčiť absolútne nič! Od jeho lásky vás nemôže odlúčiť absolútne nič! Môžete dôverovať v spásu, úžasnú budúcnosť v spoločenstve s Bohom, ktorú vám dal prostredníctvom Ježiša Krista!

Michael Morrison