kto je cirkev?

772 kto je cirkevAk by sme okoloidúcim položili otázku, čo je kostol, typická historická odpoveď by bola, že je to miesto, kam sa chodí v určitý deň v týždni uctievať Boha, spoločenstvo a zúčastňovať sa na cirkevných programoch. Ak by sme urobili prieskum na ulici a spýtali sa, kde je kostol, mnohým by zrejme napadli známe cirkevné spoločenstvá ako katolícka, protestantská, pravoslávna či baptistická cirkev a spojili by si ich s konkrétnym miestom alebo budovou.

Ak chceme pochopiť podstatu cirkvi, nemôžeme si klásť otázku čo a kde. Musíme si položiť otázku kto. kto je cirkev? Odpoveď nachádzame v liste Efezanom: „A všetko mu položil pod nohy [Ježišovi] a ustanovil ho za hlavu cirkvi nad všetkým, čo je jeho telo, dokonca plnosť toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom“ (Efezanom 1,22-23). My sme Cirkev, Telo Kristovo, ktorého Hlavou je sám Ježiš Kristus. Keď veríme, že my sme cirkev namiesto toho, aby cirkev bola miestom, kam ideme, zmení sa naša perspektíva a naša realita.

členov orgánu

Po Ježišovom vzkriesení pozval Ježiš jedenásť učeníkov na vrch v Galilei, ktorý predtým určil. Ježiš k nim prehovoril a prikázal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a učte všetky národy: krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,1820).

Všetko, čo telo robí, je spoločným úsilím všetkých jeho údov: „Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tela, hoci je ich veľa, sú jedno telo, tak aj Kristus. Lebo jedným Duchom sme boli všetci pokrstení v jedno telo, či už sme Židia alebo Gréci, otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným Duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho“ (1. Korinťanom 12,1214).

Zdravé telo funguje ako jednotka. Čokoľvek sa hlava rozhodne urobiť, celé telo odpovedá v harmónii, aby to uskutočnilo: „Ale vy ste telo Kristovo a každý je jeho údom“ (1. Korinťanom 12,27).

Ako jednotliví členovia duchovného tela Kristovho sme cirkev. Je veľmi dôležité, aby sme sa videli v tomto svetle. Toto je osobné pozvanie zúčastniť sa na tom, čo Ježiš robí. Keď cestujeme, sme povolaní robiť učeníkov. Ako súčasť väčšieho celku odrážame Ježiša v našom každodennom živote a podieľame sa na jeho vykupiteľskom diele.
Často sa cítime nedostatoční a myslíme si, že nie sme dosť dobrí. Takýmito myšlienkami podceňujeme, kým Ježiš v skutočnosti je a že je vždy po našom boku. Je nevyhnutné uznať dôležitosť Ducha Svätého. Krátko pred zatknutím Ježiš ubezpečil svojich učeníkov, že ich nenechá osirotiť: „A ja poprosím Otca a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami naveky: Ducha pravdy, ktorého svet nedáva. mať môže prijímať, pretože ho nevidí a nepozná. Poznáte ho, lebo zostáva s vami a bude vo vás“ (Ján 14,1617).

Ježišova prítomnosť v našich životoch sa dnes prejavuje skrze prebývanie Ducha Svätého. Kde je prítomný Duch, tam je aj cirkev. Naše osobnosti, životné skúsenosti a vášne nás formujú a predstavujú dary Ducha.Pavel vyzdvihuje radosti a utrpenia svojej služby cirkvi. Odvoláva sa na tajomné Božie posolstvo, ktoré bolo teraz zjavené veriacim: „Boh im chcel oznámiť, aké je slávne bohatstvo tohto tajomstva medzi národmi, totiž Kristus vo vás, nádej slávy. O to sa aj ja usilujem a zápasím v jeho sile, ktorá vo mne mocne pôsobí“ (Kolosanom 1,27).

Každý z nás je vybavený na dokončenie Božieho diela, Ježišovho diela v nás, ktoré v nás koná svojím životom. Ježiš nás nepovolal do izolácie ako jednotlivcov; potrebujeme iných ľudí. Cirkev, ako telo Kristovo, sa skladá z mnohých rôznych členov. Ježiš nás povolal, aby sme vstúpili do vzťahov s inými kresťanmi. ako to vyzera v akcii?

My sme cirkev, keď sa stretávame s inými kresťanmi. Ježiš povedal: „Ak sa dvaja z vás na zemi dohodnú, o čo budú prosiť, môj Otec, ktorý je na nebesiach, im to urobí. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Matúš 18,1920).
Keď sa spojíme s ostatnými podobne zmýšľajúcimi kresťanmi, ktorí veria ako my a zhodnú sa na tom, že Ježiš je Pán a že nás volá, aby sme sa navzájom milovali, pracujeme spolu pre dobro dobrých vzťahov v tele Kristovom.

Sme cirkev, keď sa naťahujeme a slúžime v láske: „Ste povolaní, drahí priatelia, žiť v slobode – nie v slobode poddať sa svojim hriešnym sklonom, ale v slobode slúžiť si navzájom v láske“ (Galatským 5,13 Biblia nového života).

Boh nás volá, aby sme budovali vzťahy s ľuďmi. Ježiš chce, aby sme nadviazali stabilné vzťahy a získali nových priateľov. My spoznávame nových ľudí a oni rovnako spoznávajú nás – ide o udržanie dobrého vzájomného vzťahu. Keď sa necháme viesť Božou láskou, každý z toho má úžitok. Lebo Duch pôsobí v nás a plodí ovocie Ducha (Galatským 5,2223).

V liste Hebrejom sa dozvedáme o neviditeľnom duchovnom zhromaždení, ku ktorému je povolaný každý kresťan: „Vy ste však prišli na vrch Sion a do mesta živého Boha, nebeského Jeruzalema, k mnohým tisícom anjelov a k zhromaždeniu a... cirkvi prvorodených, ktorí sú napísaní v nebesiach, a Bohu, Sudcovi všetkých, a duchom spravodlivých, ktorí sa stali dokonalými, a prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi, a krvi kropenia, ktoré hovorí lepšie ako Ábelova krv." (Hebr 12,22-24.

V kostole sa deje oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Keď sa cirkev zíde, nie je to len zbierka milých ľudí. Pozostáva z vykúpených ľudí, ktorí boli obnovení smrťou a zmŕtvychvstaním Božieho Syna. Celé stvorenie oslavuje úžasné zjavenie Božej vykupiteľskej moci a milosti, ktorá je evidentná v tejto rôznorodej skupine. Je pre nás výsadou podieľať sa na Ježišovom pokračujúcom diele vykúpenia Jeho stvorenia.

Srdečne vás pozývame na návštevu jedného z našich kostolov. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

od Sama Butlera


Ďalšie články o kostole:

Úloha cirkvi   Čo je to cirkev?