Čo je spasenie?

Čo je to 293Prečo žijem Má môj život zmysel? Čo sa so mnou stane, keď zomriem? Základné otázky, ktoré si už asi každý položil predtým. Otázky, na ktoré vám tu odpovieme, odpoveď, ktorá by mala ukázať: Áno, život má zmysel; áno, existuje život po smrti. Nič nie je bezpečnejšie ako smrť. Jedného dňa dostaneme obávanú správu, že milovaný zomrel. Zrazu nám to pripomína, že aj my musíme zajtra, budúci rok alebo o polstoročie zomrieť. Strach zo zomierania viedol niektorých dobyvateľov Ponce de Leon k hľadaniu legendárnej fontány mladosti. Ženicu ale nemožno odvrátiť. Smrť prichádza ku každému. 

Mnohí dnes dúfajú v predĺženie vedeckého a technického života. Aký pocit, keď sa vedcom podarí objaviť biologické mechanizmy, ktoré môžu oddialiť alebo dokonca úplne zastaviť starnutie! Bola by to najväčšia a najviac nadšene privítaná správa vo svetových dejinách.

Aj v našom supertechnickom svete si však väčšina ľudí uvedomuje, že je to nedosiahnuteľný sen. Mnohí sa držia nádeje na živobytie po smrti. Možno ste jedným z tých nádejných. Nebolo by to úžasné, keby ľudstvo skutočne malo nejaký veľký osud? Osud, ktorý zahŕňa večný život? Táto nádej existuje v Božom pláne spásy.

Boh má v úmysle dať ľuďom večný život. Apoštol Pavol píše, že Boh, ktorý neklame, prisľúbil nádej na večný život... na starovek (Títovi 1:2).

Na inom mieste píše, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a aby spoznali pravdu (1. Timotejovi 2:4, množstvo prekladateľov). Prostredníctvom evanjelia spasenia, ktoré kázal Ježiš Kristus, sa všetkým ľuďom zjavila zdravá Božia milosť (Títovi 2:11).

Odsúdený na smrť

Hriech prišiel na svet v rajskej záhrade. Adam a Eva zhrešili a ich potomkovia im to urobili. V Rimanoch 3 Pavol vyhlasuje, že všetky ľudské bytosti sú hriešne.

  • Nikto nie je spravodlivý (verš 10)
  • Niet sa koho opýtať na Boha (verš 11)
  • Niet nikoho, kto by konal dobro (verš 12)
  • Niet bázne pred Bohom (verš 18).

... všetci sú hriešnici a chýba im sláva, ktorú by mali mať u Boha, hovorí Pavol (v. 23). Uvádza zlá, ktoré pramenia z našej neschopnosti prekonať hriech – vrátane závisti, vraždy, sexuálnej nemravnosti a násilia (Rímskym 1:29-31).

Apoštol Peter hovorí o týchto ľudských slabostiach ako o telesných túžbach, ktoré bojujú proti duši (1. Peter 2:11); Pavol o nich hovorí ako o hriešnych vášňach (Rímskym 7:5). Hovorí, že človek žije podľa spôsobu tohto sveta a snaží sa konať vôľu tela a zmyslov (Ef 2, 2-3). Ani ten najlepší ľudský čin a myšlienka nezodpovedá tomu, čo Biblia nazýva spravodlivosťou.

Boží zákon definuje hriech

Čo znamená hrešiť, čo znamená konať v rozpore s Božou vôľou, možno definovať len na pozadí božského zákona. Boží zákon odráža Boží charakter. Stanovuje normy pre bezhriešne ľudské správanie. ... odplatou za hriech, píše Pavol, je smrť (Rímskym 6:23). Toto spojenie, že hriech nesie trest smrti, sa začalo u našich prvých rodičov Adama a Evy. Pavol nám hovorí: ... ako skrze jedného človeka (Adama) prišiel na svet hriech a skrze hriech smrť, tak smrť zasiahla všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili (Rim 5:12).

Iba Boh nás môže zachrániť

Predaný, trest za hriech je smrť a my si ho všetci zaslúžime, pretože sme všetci zhrešili. Sám môžeme urobiť nič, aby sme unikli určitej smrti. Nemôžeme konať s Bohom. Nemáme nič, čo by sme mu mohli ponúknuť. Ani dobré diela nás nemôžu zachrániť od nášho spoločného osudu. Nič, čo môžeme urobiť svojou vlastnou silou, nemôže zmeniť našu duchovnú nedokonalosť.

Delikátna situácia, no na druhej strane máme určitú nádej. Pavol napísal Rimanom, že ľudstvo podlieha nestálosti bez svojej vôle, ale skrze toho, kto ju podrobil, ale nádeji (Rímskym 8:20).

Boh nás zachráni pred nami samými. Aké dobré správy! Pavol dodáva: ... lebo aj stvorenie bude oslobodené z otroctva porušiteľnosti slávnej slobody Božích detí (verš 21). Teraz sa pozrime bližšie na Boží prísľub spasenia.

Ježiš nás zmieruje s Bohom

Ešte predtým, ako bolo stvorené ľudstvo, bol stanovený Boží plán spásy. Od počiatku sveta bol Ježiš Kristus, Boží Syn, vyvoleným obetným Baránkom (Zjavenie 13:8). Peter vyhlasuje, že kresťan bude vykúpený vzácnou krvou Kristovou, ktorá bola vyvolená pred položením založenia sveta (1. Peter 1, 18-20).

Božie rozhodnutie poskytnúť obeť za hriech je to, čo Pavol opisuje ako večný zámer, ktorý Boh uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (Efezanom 3:11). Tým chcel Boh v nadchádzajúcich časoch ... ukázať hojné bohatstvo svojej milosti skrze jeho láskavosť k nám v Kristovi Ježišovi (Efezským 2:7).

Ježiš Nazaretský, vtelený Boh, prišiel a prebýval medzi nami (Ján 1:14). Prebral sa ako človek a zdieľal naše potreby a starosti. Bol pokúšaný ako my, ale zostal bez hriechu (Hebr 4:15). Hoci bol dokonalý a bez hriechu, obetoval svoj život za naše hriechy.

Dozvedáme sa, že Ježiš pripísal náš duchovný dlh na kríž. Zbavil naše hriechy, aby sme mohli žiť. Ježiš zomrel, aby nás zachránil!
Boží motív poslať Ježiša je stručne vyjadrený v jednom z najznámejších biblických veršov kresťanského sveta: Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby neboli stratení všetci, čo v neho veria, ale mať večný život (Ján 3:16).

Ježišova listina nás zachraňuje

Boh poslal Ježiša na svet, aby skrze neho bol svet spasený (Ján 3:17). Naša spása je možná len skrze Ježiša. ... v nikom inom niet spásy, ani niet iného mena daného ľuďom pod nebom, skrze ktoré máme byť spasení (Skutky 4:12).

V Božom pláne spásy musíme byť ospravedlnení a zmierení s Bohom. Ospravedlnenie ďaleko presahuje samotné odpustenie hriechov (ktoré je však zahrnuté). Boh nás zachraňuje od hriechu a mocou svätého ducha nás uschopňuje, aby sme mu dôverovali, poslúchali ho a milovali.
Ježišova obeta je vyjadrením Božej milosti, ktorá odstraňuje hriechy človeka a ruší trest smrti. Pavol píše, že ospravedlnenie (z Božej milosti), ktoré vedie k životu, prišlo skrze spravodlivosť jedného za všetkých (Rímskym 5:18).

Bez Ježišovej obety a Božej milosti zostávame v otroctve hriechu. Sme všetci hriešnici, všetci čelíme trestu smrti. Hriech nás oddeľuje od Boha. Ona buduje stenu medzi Bohom a nami, ktorá musí byť zničená Jeho milosťou.

Ako je hriech odsúdený

Boží plán spásy vyžaduje, aby bol hriech odsúdený. Čítame: Tým, že poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela... [Boh] odsúdil hriech v tele (Rímskym 8:3). Toto zatratenie má niekoľko rozmerov. Na počiatku bol náš nevyhnutný trest za hriech, odsúdenie na večnú smrť. Tento rozsudok smrti mohol byť odsúdený alebo zrušený iba úplnou obetou za hriech. To spôsobilo Ježišovu smrť.

Pavol napísal Efezanom, že keď boli mŕtvi v hriechu, boli oživení s Kristom (Efezanom 2:5). Nasleduje kľúčová veta, ktorá objasňuje, ako dosiahneme spasenie: ... ste spasení milosťou ...; Spasenie sa dosiahne iba milosťou.

Raz sme boli skrze hriech takí dobrí ako mŕtvi, hoci sme stále nažive v tele. Ktokoľvek bol ospravedlnený Bohom, stále podlieha telesnej smrti, je však potenciálne už večný.

Pavol nám v Efezanom 2:8 hovorí: Milosťou ste totiž spasení skrze vieru, a nie zo seba: Je to Boží dar... Spravodlivosť znamená: zmieriť sa s Bohom. Hriech vytvára odcudzenie medzi nami a Bohom. Ospravedlnenie odstraňuje toto odcudzenie a vedie nás k blízkemu vzťahu s Bohom. Potom sme vykúpení z hrozných následkov hriechu. Sme zachránení pred svetom, ktorý je uväznený. Zdieľame ... na božskej prirodzenosti a unikli sme ... zhubným túžbam sveta (2. Peter 1:4).

Z ľudí, ktorí sú v takom vzťahu s Bohom, Pavol hovorí: Keďže sme sa stali spravodlivými skrze vieru, máme pokoj s Bohom dm-eh náš Pán
Ježiš Kristus... (Rimanom 5:1).

Takže kresťan teraz žije pod milosťou, ešte nie je imúnny voči hriechu, ale Duch Svätý neustále vedie k pokániu. Ján píše: Ale ak vyznávame svoj hriech, on je verný a spravodlivý, že nám odpúšťa hriechy a očisťuje nás od každej nespravodlivosti (1. Ján 1:9).

Ako kresťania už nebudeme mať vo zvyku hriešne postoje. Skôr budeme vo svojom živote niesť ovocie Božieho Ducha (Galatským 5:22-23).

Pavol píše: Veď my sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky... (Ef 2). Nemôžeme byť ospravedlnení dobrými skutkami. Človek sa stáva spravodlivým... vierou v Krista, nie skutkami zákona (Galatským 1:0).

Stávame sa spravodlivými ... bez skutkov zákona, iba vierou (Rimanom 3:28). Ale ak pôjdeme Božou cestou, budeme sa snažiť aj jemu potešiť. Nie sme spasení našimi skutkami, ale Boh nám dal spásu, aby sme konali dobré skutky.

Nemôžeme získať Božie milosrdenstvo. Dáva nám to. Spasenie nie je niečo, čo môžeme urobiť skrze pokánie alebo náboženskú prácu. Božia priazeň a milosť vždy zostávajú niečím nezaslúženým.

Pavol píše, že ospravedlnenie prichádza skrze Božiu láskavosť a lásku (Títovi 3:4). Neprichádza pre skutky spravodlivosti, ktoré sme vykonali, ale pre jeho milosrdenstvo (v. 5).

Staňte sa Božím dieťaťom

Keď nás Boh povolal a my sme toto volanie nasledovali s vierou a dôverou, Boh nás robí svojimi deťmi. Pavol tu používa adopciu ako príklad na opísanie Božieho skutku milosti: Prijímame synovského ducha... cez ktorého voláme: Abba, drahý otče! (Rimanom 8:15). Takto sa stávame Božími deťmi a dedičmi, totiž Božími dedičmi a Kristovými spoludedičmi (verše 16-17).

Pred prijatím milosti sme boli v otroctve mocností sveta (Galatským 4:3). Ježiš nás vykupuje, aby sme mali deti (verš 5). Pavol hovorí: Pretože ste teraz deti ... už nie ste sluha, ale dieťa; ale ak dieťa, tak dedičstvo od Boha (verše 6-7). To je úžasný prísľub. Môžeme sa stať Božími adoptívnymi deťmi a zdediť večný život. Grécke slovo pre synovstvo v Rimanom 8:15 a Galaťanom 4: 5 je huiothesia. Pavol používa tento výraz zvláštnym spôsobom, ktorý odráža prax rímskeho práva. V rímskom svete, v ktorom žili jeho čitatelia, mala adopcia detí osobitný význam, ktorý medzi národmi podliehajúcimi Rímu nie vždy mala.

V rímskom a gréckom svete bola adopcia bežnou praxou v sociálnej vyššej triede. Osvojené dieťa si individuálne vyberala rodina. Zákonné práva boli prevedené na dieťa. Bola použitá ako dedič.

Ak bol prijatý rímskou rodinou, nový rodinný vzťah bol právne záväzný. Prijatie znamenalo nielen povinnosti, ale aj rodinné práva. Predpoklad v mieste dieťaťa bol niečo také konečné, prechod do novej rodiny niečo také záväzné, že osvojenec bol považovaný za biologické dieťa. Pretože Boh je večný, rímski kresťania nepochybne pochopili, že Pavol im to chce povedať: Vaše miesto v Božej domácnosti je navždy.

Boh si nás osvojuje cielene a individuálne. Ježiš vyjadruje tento nový vzťah s Bohom, ktorý tým získavame, ďalším symbolom: V rozhovore s Nikodémom hovorí, že sa musíme znova narodiť (Ján 3:3).

Toto nás robí Božími deťmi. Ján nám hovorí: Pozrite, akú lásku nám Otec preukázal, že sa máme volať Božími deťmi a my nimi tiež sme! Preto nás svet nepozná; lebo ho nepozná. Drahí, už sme Božie deti; ale ešte sa neprezradilo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa to zjaví, budeme takí; pretože ho uvidíme takého aký je (1. Ján 3:1-2).

Od úmrtnosti až po nesmrteľnosť

Takže sme už Božími deťmi, ale ešte nie sme oslavovaní. Naše súčasné telo musí byť premenené, ak chceme dosiahnuť večný život. Telo fyzického, rozpadajúceho sa tela musí byť nahradené telom, ktoré je večné a nesmrteľné.

In 1. Korinťanom 15 Pavol píše: Niekto by sa však mohol opýtať: Ako vstanú mŕtvi a s akým telom prídu? (35. verš). Naše telo je teraz fyzické, je prach (verše 42 až 49). Telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ktoré je duchovné a večné (v. 50). Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť (v. 53).

Táto konečná premena sa neuskutoční až do vzkriesenia, po Ježišovom návrate. Pavol vysvetľuje: Očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, ktorý premení naše márne telá, aby sa stali podobnými Jeho oslávenému telu (Filipanom 3:20-21). Kresťan, ktorý dôveruje Bohu a poslúcha ho, už má občianstvo v nebi. Ale uvedomil si to až pri návrate Krista
definitívne; iba potom kresťan zdedí nesmrteľnosť a plnosť Božieho kráľovstva.

Akí môžeme byť vďační, že nás Boh urobil vhodnými pre dedičstvo svätých vo svetle (Kolosanom 1:12). Boh nás vyslobodil z moci temnoty a umiestnil nás do kráľovstva svojho milovaného Syna (verš 13).

Nové stvorenie

Tí, ktorí boli prijatí do Božieho kráľovstva, sa tešia z dedičstva svätých, pokiaľ naďalej dôverujú a poslúchajú Boha. Pretože sme spasení Božou milosťou, uzdravenie je dokončené a dokončené podľa jeho názoru.

Pavol vysvetľuje, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo, vidíte, prišlo nové (2. Korinťanom 5:17). Boh nás a v našich srdciach zapečatil ako
Sľub daný duchom (2. Korinťanom 1:22). Obrátený, oddaný muž je už novým stvorením.

Kto je pod milosťou, je už Božím dieťaťom. Boh dáva moc tým, ktorí veria v jeho meno, aby sa stali Božími deťmi (Ján 1:12).

Pavol opisuje Božie dary a povolanie ako neodvolateľné (Rímskym 11:29, množstvo). Preto mohol aj povedať: ... Som si istý, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša (Flp 1, 6).

Aj keď človek, ktorému Boh udelil milosť, občas zakopne: Boh mu zostáva verný. Príbeh o márnotratnom synovi (Lk 15) ukazuje, že Boží vyvolení a povolaní stále zostávajú jeho deťmi aj v prípade prešľapov. Boh očakáva, že tí, ktorí zakopli, sa stiahnu a vrátia sa k nemu. Nechce ľudí súdiť, chce ich zachrániť.

Márnotratný syn v Biblii skutočne odišiel do seba. Povedal: Koľko nádenníkov má môj otec, ktorí majú chleba dosť a ja tu hyniem od hladu! (Lukáš 15:17). Pointa je jasná. Keď si márnotratný syn uvedomil hlúposť toho, čo robil, oľutoval a vrátil sa domov. Otec mu odpustil. Ako hovorí Ježiš: Keď bol ešte ďaleko, videl ho jeho otec a nariekal; pribehol, padol mu okolo krku a pobozkal ho (Lk 15). Príbeh ilustruje Božiu vernosť svojim deťom.

Syn prejavil pokoru a dôveru, činil pokánie. Povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe; Už nie som hoden volať sa tvojím synom (Lukáš 15:21).

Ale otec o tom nechcel ani počuť a ​​zariadil, aby sa pre navrátilca usporiadala hostina. Povedal, že môj syn je mŕtvy a ožil; stratil sa a našiel sa (v. 32).

Ak nás Boh zachráni, sme jeho deti navždy. On bude s nami pokračovať v práci až do úplného zjednotenia sa s ním pri vzkriesení.

Dar večného života

Boh nám svojou milosťou dáva tie najdrahšie a najväčšie zasľúbenia (2. Peter 1:4). Prostredníctvom nich získavame podiel ... na božskej prirodzenosti. Tajomstvo Božej milosti spočíva v
živá nádej skrze vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych (1. Petra 1:3). Táto nádej je nesmrteľné dedičstvo, ktoré je pre nás uchovávané v nebi (v. 4). V súčasnosti sme stále uchránení mimo Božej moci skrze vieru... ku spáse pripravenej na zjavenie v poslednom čase (v. 5).

Boží plán spásy sa napokon uskutoční s Ježišovým druhým príchodom a vzkriesením z mŕtvych. Potom nastáva spomínaná premena zo smrteľného na nesmrteľného. Apoštol Ján hovorí: Ale vieme, že keď sa to zjaví, budeme ako on; pretože ho uvidíme takého aký je (1. Ján 3:2).

Kristovo vzkriesenie zaisťuje, že Boh vykúpi zasľúbené vzkriesenie z mŕtvych. Vidíte, hovorím vám tajomstvo, píše Pavol. Nie všetci zaspíme, ale všetci budeme zmenení; a zrazu, v okamihu... mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení (1. Korinťanom 15:51-52). To sa deje pri zvuku poslednej trúby, tesne pred Ježišovým návratom (Zjavenie 11:15).

Ježiš sľubuje, že každý, kto v neho verí, bude mať večný život; Ja ho vzkriesim v posledný deň, sľubuje (Ján 6:40).

Apoštol Pavol vysvetľuje: Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, Boh privedie skrze Ježiša aj tých, ktorí s ním zosnuli (1. Tesaloničanom 4:14). Opäť sa myslí čas druhého príchodu Krista. Pavol pokračuje: Lebo on sám, Pán, na zvuk príkazu...zostúpi z neba...a najprv vstanú mŕtvi, ktorí zomreli v Kristovi (v. 16). Potom tí, ktorí sú ešte nažive pri Kristovom návrate, budú súčasne s nimi ulovení na oblakoch vo vzduchu v ústrety Pánovi; a tak budeme vždy s Pánom (verš 17).

Pavol nabáda kresťanov: Potešujte sa teda navzájom týmito slovami (verš 18). A z dobrého dôvodu. Vzkriesenie je čas, keď tí, ktorí sú pod milosťou, dosiahnu nesmrteľnosť.

Odmena prichádza s Ježišom

Slová Pavla už boli citované: Pretože sa všetkým ľuďom zjavila spásonosná Božia milosť (Títovi 2:11). Toto spasenie je blaženou nádejou, ktorá je vykúpená, keď sa zjaví sláva veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista (verš 13).

Vzkriesenie je stále v budúcnosti. Čakáme na to, dúfam, že tak ako Paul. Ku koncu svojho života povedal: ... nastal čas môjho odchodu (2. Timotejovi 4:6). Vedel, že bol verný Bohu. Bojoval som dobrý boj, dokončil som beh, zachoval som vieru... (verš 7). Tešil sa na svoju odmenu: ... odteraz je pre mňa pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v ten deň dá Pán, spravodlivý sudca, nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho vzhľad (verš 8).

V tom čase, hovorí Pavol, Ježiš premení naše márne telo... aby sa stal podobným jeho oslávenému telu (Flp 3:21). Premena spôsobená Bohom, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych a oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás (Rímskym 8:11).

Význam nášho života

Ak sme Božie deti, budeme žiť svoj život celý s Ježišom Kristom. Náš postoj musí byť ako postoj Pavla, ktorý povedal, že bude vidieť svoj minulý život ako špinu, aby som mohol vyhrať Krista... Chcem poznať jeho a silu jeho vzkriesenia.

Pavol vedel, že tento cieľ ešte nedosiahol. Zabúdam na to, čo je za mnou, siaham po tom, čo je predo mnou, a hľadám vytýčený cieľ, cenu nebeského povolania Boha v Kristovi Ježišovi (verše 13-14).

Tou cenou je večný život. Kto prijíma Boha za svojho Otca a miluje ho, dôveruje mu a ide svojou cestou, bude žiť naveky v Božej sláve (1. Petra 5:1). V Zjavení 0:21-6 nám Boh hovorí, aký je náš osud: Smädnému dám zadarmo zo zdroja živej vody. Kto zvíťazí, zdedí to všetko a ja mu budem Bohom a on mi bude synom.

Brožúra Svetovej cirkvi Božej 1993


pdfČo je spasenie?