Miesto Božej prítomnosti

614 miesto prítomnosti bohaKeď Izraeliti prechádzali púšťou, stredobodom ich života bol svätostánok. Tento veľký stan, zostavený podľa pokynov, obsahoval Najsvätejšie, vnútorné miesto Božej prítomnosti na zemi. Tu bola všetkým zjavná sila a svätosť, s takou prítomnosťou, že v deň zmierenia smel vstúpiť raz ročne iba veľkňaz.

Slovo „svätostánok“ je novou mincou pre svätostánok (stan zjavenia), ktorý sa v latinskej Biblii nazýva „Tabernaculum Testimonii“ (stan božského zjavenia). V hebrejskom jazyku je známy ako miškanské „obydlie“ v zmysle Božieho domova na zemi.
Po celú dobu mal Izraelit kútik oka svätostánok. Neustále to pripomínalo, že Boh bol sám so svojimi milovanými deťmi. Po celé storočia bol svätostánok medzi ľuďmi, až kým ho nenahradil jeruzalemský chrám. Toto bolo sväté miesto až do času, keď Ježiš prišiel na zem.

Prológ ku knihe Jána nám hovorí: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, a videli sme jeho slávu, slávu ako jednorodený Syn Otca, plný milosti a pravdy“ (Ján 1,14). V pôvodnom texte výraz „tábor“ znamená slovo „žil“. Text by sa dal preložiť takto: „Ježiš sa narodil ako muž a utáboril sa medzi nami“.
V čase, keď Ježiš prišiel na náš svet ako človek, prebývala medzi nami prítomnosť Boha v osobe Ježiša Krista. Zrazu Boh žije medzi nami a presťahoval sa do nášho susedstva. Prepracované rituály starých čias, v ktorých sa ľudia museli rituálne očistiť, aby sa dostali do Božej prítomnosti, sú dnes už minulosťou. Chrámová opona je roztrhnutá a Božia svätosť je medzi nami a neďaleko odtiaľto, vzdialená vo svätyni chrámu.

Čo to pre nás znamená dnes? Čo to znamená, že nemusíme ísť do budovy, aby sme sa stretli s Bohom, ale že On vyšiel, aby bol s nami? Ježiš urobil ten prvý krok k nám a je teraz doslova Imanuel - Boh s nami.

Ako Boží ľud sme súčasne doma i v emigrácii. Kráčame ako Izraeliti po púšti s vedomím, že náš pravý domov, ak to môžem povedať, je v nebi, v sláve Božej. A predsa Boh prebýva medzi nami.
Práve teraz je naše miesto a domov tu na zemi. Ježiš je viac ako náboženstvo, cirkev alebo teologický konštrukt. Ježiš je Pán a kráľ Božieho kráľovstva. Ježiš opustil svoj domov, aby v nás našiel nový domov. Toto je dar Vtelenia. Boh sa stal jedným z nás. Stvoriteľ sa stal súčasťou jeho stvorenia, žije v nás dnes a po celú večnosť.

Boh dnes už nežije vo svätostánku. Skrze vieru Ježiša, s ktorým súhlasíte, Ježiš žije svoj život vo vás. Cez Ježiša ste dostali nový, duchovný život. Sú to stan, svätostánok, svätostánok alebo chrám, v ktorom Boh skrze vás napĺňa svoju prítomnosť svojou nádejou, pokojom, radosťou a láskou.

od Grega Williamsa