Princ pokoja

735 knieža mieruKeď sa narodil Ježiš Kristus, zástup anjelov hlásal: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj medzi ľuďmi, v ktorých má zaľúbenie“ (Lk. 2,14). Ako príjemcovia Božieho pokoja sú kresťania jedinečne povolaní v tomto násilnom a sebeckom svete. Duch Boží vedie kresťanov k životu pokoja, starostlivosti, dávania a lásky. Naproti tomu svet okolo nás je neustále zapletený do nezhôd a neznášanlivosti, či už ide o politické, etnické, náboženské alebo sociálne veci. Už v tejto chvíli sú celé regióny ohrozené podlým odporom a nenávisťou a ich následkami. Ježiš opísal tento veľký rozdiel, ktorý charakterizuje jeho učeníkov, keď im povedal: „Pošlem vás ako ovce medzi vlkov“ (Matúš 10,16).

Národy tohto sveta, ktoré sú zaťažené spôsobom myslenia a konania, nemôžu nájsť cestu k mieru. Cesta sveta je cestou sebectva, chamtivosti, závisti a nenávisti. Ale Ježiš povedal svojim učeníkom: «Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nedávam vám, ako svet dáva. Nenechajte sa znepokojiť a nebojte sa“ (Ján 14,27).

Kresťania sú povolaní byť usilovní pred Bohom, „usilovať sa o to, čo prináša pokoj“ (Rímskym 14,19) a „usilovať sa o pokoj so všetkými a o posvätenie“ (Hebrejom 1 Kor2,14). Majú účasť na každej radosti a pokoji: „Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, že nádej sa vo vás stále rozhojňuje silou Ducha Svätého“ (Rim 15,13).

Druh pokoja, „pokoj, ktorý prevyšuje každé chápanie“ (Filipanom 4,7), presahuje odlúčenia, rozdiely, pocity izolácie a ducha zaujatosti, do ktorého sa ľudia zapájajú. Tento pokoj namiesto toho vedie k harmónii a zmyslu pre spoločný cieľ a osud – „jednotu ducha prostredníctvom zväzku pokoja“ (Efezanom 4,3).

Znamená to, že odpúšťame tým, ktorí nám ubližujú. Znamená to, že prejavujeme milosrdenstvo tým, ktorí to potrebujú. Ďalej uvádza, že láskavosť, čestnosť, štedrosť, pokora a trpezlivosť, všetko podložené láskou, poznačia naše vzťahy s inými ľuďmi. Jakub napísal o kresťanoch toto: „Ovocie spravodlivosti sa však seje v pokoji tým, ktorí robia pokoj“ (Jakub 3,18). Tento druh mieru nám tiež dáva záruku a bezpečnosť tvárou v tvár vojne, pandémii alebo katastrofe a dáva nám pokoj a mier uprostred tragédie. Kresťania nie sú necitliví voči životným problémom. Musia prejsť časmi súženia a bolesti ako všetci ostatní. Máme božskú pomoc a istotu, že nás bude podporovať: „Ale vieme, že všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha, tým, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia“ (Rimanom 8,28). Aj keď sú naše fyzické okolnosti temné a temné, Boží pokoj, ktorý je v nás, nás udržiava vyrovnaných, istých a pevných, istých a nádejných na návrat Ježiša Krista na zem, keď Jeho pokoj obsiahne celú zem.

Keď očakávame ten slávny deň, spomeňme si na slová apoštola Pavla: «Vo vašich srdciach vládne Kristov pokoj, ku ktorému ste boli povolaní v jednom tele; a vzdávajte vďaky“ (Kolosanom 3,15). Pôvodom pokoja je láska, ktorá vychádza z Boha! Knieža pokoja – Ježiš Kristus je miesto, kde nájdeme ten pokoj. Ježiš potom žije vo vás svojím pokojom. Máte pokoj v Kristovi skrze vieru v Ježiša Krista. Ste unášaní jeho pokojom a nesiete jeho pokoj všetkým ľuďom.

Joseph Tkach