Kto je Ježiš Kristus?

018 wkg bs syn Ježiš Kristus

Boh Syn je druhá Božská osoba, splodená Otcom od večnosti. On je slovom a obrazom Otca – skrze neho a pre neho stvoril Boh všetko. Bol poslaný Otcom ako Ježiš Kristus, Boh, zjavený v tele, aby nám umožnil dosiahnuť spasenie. Bol počatý z Ducha Svätého a narodil sa z Panny Márie – bol plne Bohom a plne človekom, spájal dve prirodzenosti v jednej osobe. On, Boží Syn a Pán nado všetko, je hodný cti a uctievania. Ako prorokovaný vykupiteľ ľudstva zomrel za naše hriechy, bol fyzicky vzkriesený z mŕtvych a vystúpil do neba, kde pôsobí ako prostredník medzi človekom a Bohom. Znova príde v sláve, aby vládol nad všetkými národmi ako Kráľ kráľov v Božom kráľovstve (Ján 1,110.14; Kolosanov 1,15-16; Hebrejci 1,3; John 3,16; titus 2,13; Matúš 1,20; Skutky apoštolov 10,36; 1. Korinťanom 15,3-4; Hebrejci 1,8; Zjavenie 19,16).

Kresťanstvo je o Kristovi

„Kresťanstvo vo svojom jadre nie je krásny, zložitý systém ako budhizmus, zastrešujúci morálny kódex ako islam, alebo jemný súbor rituálov, aké vykresľujú niektoré cirkvi. Rozhodujúcim východiskovým bodom pre akúkoľvek diskusiu na túto tému je skutočnosť, že „kresťanstvo“ je – ako to slovo naznačuje – všetko o jednej osobe, Ježišovi Kristovi (Dickson 1999:11).

Kresťanstvo, hoci bolo pôvodne považované za židovskú sektu, sa líšilo od judaizmu. Židia mali vieru v Boha, ale väčšina z nich neprijímala Ježiša ako Krista. Ďalšia skupina spomínaná v Novom zákone, pohanskí „zbožní“, ku ktorým Kornélius patril (Sk. 10,2), mali tiež vieru v Boha, ale opäť nie všetci prijali Ježiša ako Mesiáša.

„Osoba Ježiša Krista je ústredným prvkom kresťanskej teológie. Zatiaľ čo niekto by mohol definovať „teológiu“ ako „hovorenie o Bohu“, „kresťanská teológia“ dáva ústredné miesto úlohe Krista“ (McGrath 1997:322).

„Kresťanstvo nie je súborom sebestačných alebo oddelených myšlienok; predstavuje neustálu odpoveď na otázky, ktoré nastolil život, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Kresťanstvo je historické náboženstvo, ktoré vzniklo v reakcii na špecifický súbor udalostí zameraných na Ježiša Krista.

Niet kresťanstva bez Ježiša Krista. Kto bol tento Ježiš? Čo bolo na ňom také zvláštne, že ho Satan chcel zničiť a potlačiť príbeh o jeho narodení (Zjavenie 12,4-5; Matúš 2,1-18)? Čo na ňom spôsobilo, že jeho učeníci boli takí odvážni, že ich obvinili, že obrátili svet hore nohami? 

Boh k nám prichádza skrze Krista

Posledná štúdia sa skončila zdôraznením, že Boha môžeme poznať iba prostredníctvom Ježiša Krista (Mat 11,27), ktorý je skutočným odrazom Božej vnútornej bytosti (Žid 1,3). Len skrze Ježiša môžeme poznať, aký je Boh, pretože Ježiš jediný je zjaveným obrazom Otca (Kolosanom 1,15).

Evanjeliá vysvetľujú, že Boh vstúpil do ľudskej dimenzie cez osobu Ježiša Krista. Apoštol Ján napísal: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Ján 1,1). Slovo bolo identifikované ako Ježiš, ktorý sa „stal telom a prebýval medzi nami“ (Ján 1,14).

Ježiš, Slovo, je druhá Božská osoba, v ktorej „prebýva telesne všetka plnosť Božstva“ (Kolosanom 2,9). Ježiš bol plne človekom a zároveň plne Bohom, Synom človeka a Synom Božím. „Bohu sa zapáčilo, aby v ňom prebývala všetka plnosť“ (Kolosanom 1,19), „a z jeho plnosti sme všetci dostali milosť za milosť“ (Ján 1,16).

„Kristus Ježiš, keďže bol v božskej podobe, nepovažoval za lúpež rovnocennú s Bohom, ale pokoril sa a prijal podobu sluhu, stal sa podobným ľuďom a známym vzhľadom ako človek“ (Filipským 2,5-7). Táto pasáž vysvetľuje, že Ježiš sa zbavil výsad božstva a stal sa jedným z nás, aby tí, „ktorí veria v jeho meno, mali právo stať sa Božími deťmi“ (Ján 1,12). My sami veríme, že sme osobne, historicky a eschatologicky konfrontovaní s božstvom Boha v ľudskosti tejto konkrétnej osoby Ježiša z Nazareta (Jinkins 2001: 98).

Keď stretneme Ježiša, stretneme Boha. Ježiš hovorí: „Ak ste poznali mňa, poznali ste aj Otca“ (Ján 8,19).

Ježiš Kristus je tvorcom a udržiavateľom všetkých vecí

Čo sa týka „Slova“, Ján nám hovorí, že „Na počiatku bolo u Boha. Všetky veci sú utvorené tým istým a bez toho nie je stvorené nič“ (Ján 1,23).

Pavol rozvádza túto myšlienku: „...všetko je stvorené skrze neho a pre neho“ (Kolosanom 1,16). List Hebrejom hovorí aj o „Ježišovi, ktorý bol na chvíľu podriadený anjelom“ (t. j. stal sa človekom), „pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko“ (Židom 2,9-10). Ježiš Kristus „je pred všetkým a všetko je v ňom“ (Kolosanom 1,17). On „všetko podporuje svojím mocným slovom“ (Žid 1,3).

Židovskí vodcovia nechápali jeho božskú podstatu. Ježiš im povedal: „Vyšiel som od Boha“ a „skôr než vznikol Abrahám, ja som“ (Ján 8,42.58). „JA SOM“ odkazovalo na meno, ktoré Boh použil pre seba, keď hovoril s Mojžišom (2. Mose 3,14), a následne sa ho farizeji a učitelia zákona snažili ukameňovať za rúhanie, pretože tvrdil, že je božský (Ján 8,59).

Ježiš je Syn Boží

Ján napísal o Ježišovi: „Videli sme jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený, plný milosti a pravdy“ (Ján 1,14). Ježiš bol jediný a jediný Syn Otca.

Keď bol Ježiš pokrstený, Boh naňho volal: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Marek 1,11; Luke 3,22).

Keď Peter a Ján dostali videnie Božieho kráľovstva, Peter videl Ježiša ako na rovnakej úrovni ako Mojžiš a Eliáš. Nevidel, že Ježiš je „hoden väčšej cti ako Mojžiš“ (Žid 3,3), a ten väčší ako proroci stál uprostred nich. Z neba opäť zaznel hlas a zvolal: „Toto je môj drahý syn, v ktorom mám zaľúbenie; počuj ho!" (Matúš 17,5). Pretože Ježiš je Boží Syn, mali by sme tiež počuť, čo hovorí.

Toto bola ústredná pasáž kázania apoštolov, keď šírili dobré posolstvo o spasení v Kristovi. Všimnite si Skutky apoštolov 9,20, kde sa hovorí o Saulovi predtým, ako sa stal známym ako Pavol: „A hneď kázal v synagógach o Ježišovi, že toto je Boží Syn.“ vzkriesenie z mŕtvych (Rimanom 1,4).

Obeta Božieho Syna umožňuje veriacim, aby boli spasení. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život“ (Ján 3,16). „Otec poslal Syna, aby bol Spasiteľom sveta“ (1. Johannes 4,14).

Ježiš je Pán a Kráľ

Pri narodení Krista anjel zvestoval pastierom toto posolstvo: „Dnes sa vám narodil Spasiteľ, ktorým je Kristus Pán v meste Dávidovom“ (Lk. 2,11).

Ján Krstiteľ bol poverený „pripravovať cestu Pánovi“ (Mar 1,1-4; John 3,16).

Vo svojich úvodných poznámkach v rôznych listoch sa Pavol, Jakub, Peter a Ján odvolávali na „Pána Ježiša Krista“ (1. Korinťanom 1,2-3; 2. Korinťanom 2,2; Efezanom 1,2; James 1,1; 1. Petr 1,3; 2. Ján 3; atď.)

Výraz Pán označuje suverenitu nad všetkými aspektmi viery a duchovného života veriaceho. Zjavenie 19,16 nám pripomína, že Slovo Božie, Ježiš Kristus,

"Kráľ kráľov a Pán pánov"

je.

Moderný teológ Michael Jinkins vo svojej knihe Pozvanie do teológie hovorí: „Jeho nárok na nás je absolútny a komplexný. Celkom, telom i dušou, v živote i v smrti patríme Pánovi Ježišovi Kristovi“ (2001:122).

Ježiš je prorokovaný Mesiáš, Spasiteľ

V Danielovi 9,25 vyhlasuje Boh, že Mesiáš, knieža, príde vyslobodiť svoj ľud. Mesiáš znamená v hebrejčine „pomazaný“. Ondrej, prvý Ježišov nasledovník, rozpoznal, že on a ostatní učeníci „našli Mesiáša“ v Ježišovi, čo sa z gréčtiny prekladá ako „Kristus“ (Pomazaný) (Ján 1,41).

Mnohé starozákonné proroctvá hovorili o príchode Spasiteľa [Spasiteľa, Vykupiteľa]. Matúš vo svojej správe o Kristovom narodení často podrobne opisuje, ako sa tieto proroctvá o Mesiášovi naplnili v živote a službe Božieho Syna, ktorý sa pri svojom vtelení zázračne počal z Ducha Svätého v panne menom Mária a nazvaný Ježiš sa stal , čo znamená spasiteľ. „To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka (Matúš 1,22).

Lukáš napísal: „Musí sa splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, v prorokoch a v žalmoch“ (Lk 2 Kor.4,44). Musel splniť mesiášske predpovede. Ostatní evanjelisti dosvedčujú, že Ježiš je Kristus (Marek 8,29; Luke 2,11; 4,41; 9,20; John 6,69; 20,31).

Prví kresťania učili, že „Kristus musí trpieť a ako prvý vstať z mŕtvych a kázať svetlo svojmu ľudu a pohanom“ (Sk 26,23). Inými slovami, že Ježiš „je skutočne Spasiteľ sveta“ (Ján 4,42).

Ježiš sa vracia v súcite a súdení

Pre kresťana celý príbeh vedie a odchádza z udalostí Kristovho života. Príbeh jeho života je základom našej viery.

Ale tento príbeh ešte neskončil. Pokračuje od čias Nového zákona až po večnosť. Biblia vysvetľuje, že Ježiš vedie svoj život v nás, a ako to robí, bude prerokovaný v nasledujúcej lekcii.

Ježiš sa tiež vráti (Ján 14,1-3; Skutky apoštolov 1,11; 2. Tesaloničanom 4,13-18; 2. Petr 3,10-13 atď.). Nevracia sa, aby sa vysporiadal s hriechom (už to urobil svojou obetou), ale pre spásu (Žid. 9,28). Na jeho „tróne milosti“ (Hebr 4,16) „bude súdiť svet spravodlivo“ (Skutky 17,31). „Ale naše občianstvo je v nebi; odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista“ (Filipanom 3,20).

záver

Písmo zjavuje Ježiša ako Slovo, ktoré sa stalo telom, Synom Božím, Pánom, Kráľom, Mesiášom, Spasiteľom sveta, ktorý príde druhýkrát, aby ukázal milosrdenstvo a súd. Je stredobodom kresťanskej viery, pretože neexistuje kresťanstvo bez Krista. Musíme počuť, čo musí povedať.

James Henderson