Matthew 7: Kázeň na hore

411 matthaeus 7 kázeň na kopciV Matthew 5 Ježiš vysvetľuje, že pravá spravodlivosť pochádza z vnútra a je záležitosťou srdca - nie iba správaním. V 6. Kapitola čítame, čo Ježiš hovorí o našich zbožných skutkoch. Musíte byť úprimní a nesmú byť prezentovaní ako výhoda, aby sme vyzerali dobre. V týchto dvoch kapitolách sa Ježiš zameriava na dva problémy, ktoré sa vyskytujú, keď sa človek zameriava na vonkajšie správanie v definícii spravodlivosti. Na jednej strane Boh nechce zmeniť iba naše vonkajšie správanie a na druhej strane vedie ľudí k tomu, aby predstierali, že menia srdce. V kapitole 7 nám Ježiš ukazuje tretí problém, ktorý nastáva, keď je správanie prvoradé: ľudia, ktorí prirovnávajú spravodlivosť k správaniu, majú tendenciu súdiť alebo kritizovať druhých.

Štiepka v oku druhého

„Nesúďte, aby ste neboli súdení,“ povedal Ježiš, „lebo akým súdom súdite, takým budete súdení; a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ (Matúš 7,1-2). Ježišovi poslucháči vedeli, o akom súdení Ježiš hovorí. Bol namierený proti odsudzujúcim postojom ľudí, ktorí už kritizovali Ježiša – proti pokrytcom, ktorí sa zameriavali na vonkajšie správanie (pozri Ján 7,49 ako príklad toho). Tých, ktorí rýchlo odsudzujú druhých a cítia sa nadradení nad druhých, bude súdiť Boh. Každý zhrešil a každý potrebuje milosrdenstvo. Niektorí si to však ťažko priznávajú a je pre nich ťažké prejaviť druhým súcit. Preto nás Ježiš varuje, že to, ako sa správame k iným ľuďom, môže viesť k tomu, že Boh sa k nám bude správať rovnako. Čím viac pociťujeme vlastnú potrebu milosrdenstva, tým menej budeme súdiť druhých.

Potom nám Ježiš podáva vtipne zveličené znázornenie toho, čo tým myslí: „Ale prečo vidíš smietku v oku svojho brata a nevidíš brvno, ktoré je vo svojom vlastnom oku?“ (Matúš 7,3). Inými slovami, ako sa môže niekto sťažovať na niečí hriech, keď spáchal väčší hriech? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Prestaň, vyberiem ti smietku z oka?‘ a hľa, v oku máš brvno. Pokrytec, najprv si vytrhni poleno z oka; potom sa pozri, ako vytiahneš smietku z oka svojho brata“ (v. 4-5). Ježišovi poslucháči sa tejto karikatúre pokrytcov museli nahlas smiať.

Pokrstiteľ tvrdí, že pomáha druhým identifikovať ich hriechy. Tvrdí, že je múdry a tvrdí, že je znalcom zákona. Ale Ježiš hovorí, že taká osoba nie je spôsobilá pomáhať. Je pokrytcom, hercom, predstieraním. Musí najprv odstrániť hriech zo svojho života; musí pochopiť, aký veľký je jeho vlastný hriech. Ako možno bar odstrániť? Ježiš to v tomto bode nevysvetlil, ale z iných pasáží vieme, že hriech môže byť odstránený iba Božou milosťou. Iba tí, ktorí majú milosrdenstvo, môžu skutočne pomôcť druhým.

„Nebudeš dávať, čo je sväté, psom, ani nebudeš hádzať svoje perly pred svine“ (verš 6). Táto fráza sa bežne vykladá ako múdre kázanie evanjelia. To môže byť pravda, ale kontext tu nemá nič spoločné s evanjeliom. Keď si však toto príslovie zasadíme do kontextu, môže byť v jeho význame istá irónia: "Pokrytec, perly múdrosti si nechaj pre seba. Ak si myslíš, že ten druhý je hriešnik, neplytvaj na neho slovami, lebo nebude ti vďačný za to, čo povieš, a bude sa na teba len hnevať.“ To by bol potom vtipný záver Ježišovho jadra výroku: „Nesúďte“.

Božie dobré dary

Už Ježiš hovoril o modlitbe a našej nedôvere (kapitola 6). Teraz sa k tomu opäť prihovára: „Proste a bude vám dané; hľadaj a nájdeš; klopte a otvoria vám. Pretože ten, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a bude otvorené každému, kto klope“ (V 7-9). Ježiš opisuje postoj dôvery alebo dôvery v Boha. Prečo môžeme mať takú vieru? Pretože Boh je dôveryhodný.

Potom Ježiš robí jednoduché prirovnanie: „Kto z vás by obetoval svojmu synovi kameň, keď by ho prosil o chlieb? Alebo, ak prosí o rybu, ponúknuť hada? Ak teda vy, keďže ste zlí, môžete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia“ (v. 9-11). Ak sa aj hriešnici starajú o svoje deti, potom určite môžeme dôverovať Bohu, že sa o nás, svoje deti, postará, pretože je dokonalý. Zabezpečí nám všetko, čo potrebujeme. Nie vždy dostaneme to, čo chceme a niekedy nám chýba obzvlášť disciplína. Ježiš sa teraz do týchto vecí nezaoberá – jeho pointou je jednoducho to, že môžeme dôverovať Bohu.

Ďalej Ježiš hovorí o zlatom pravidle. Zmysel je podobný veršom 2. Boh sa k nám bude správať tak, ako sa my správame k iným, preto nám hovorí: „Čokoľvek chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (verš 12). Keďže nám Boh dáva dobré veci, mali by sme robiť dobré veci aj iným. Ak chceme, aby sa s nami zaobchádzalo láskavo a aby sa náš prípad rozhodol v náš prospech, musíme byť láskaví k ostatným. Ak chceme, aby nám niekto pomohol, keď pomoc potrebujeme, mali by sme byť ochotní pomôcť iným, keď pomoc potrebujú.

O zlatom pravidle Ježiš hovorí: „Toto je zákon a proroci“ (verš 12). Práve o tomto pravidle rozumu je v skutočnosti Tóra. Všetky mnohé obete by nám mali ukázať, že potrebujeme milosrdenstvo. Všetky občianske zákony by nás mali učiť, ako sa správať slušne k našim blížnym. Zlaté pravidlo nám dáva jasnú predstavu o Božom spôsobe života. Je ľahké citovať, ale ťažko konať. Ježiš teda končí svoju kázeň niekoľkými varovaniami.

Úzka brána

„Vchádzajte tesnou bránou,“ radí Ježiš. „Lebo široká je brána a široká cesta, ktorá vedie do záhuby, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Aká úzka je brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú!“ (Vv 13-14).

Cesta najmenšieho odporu vedie k zničeniu. Nasledovanie Krista nie je najobľúbenejšou cestou. Ak chcete ísť s ním, musíte sa popierať, myslieť na seba a pripravenosť viesť vierou, aj keď nikto iný. Nemôžeme ísť s väčšinou. Nemôžeme tiež uprednostniť úspešnú menšinu len preto, že je malá. Popularita alebo zriedkavé výskyty nie sú mierou pravdy.

„Dajte si pozor na falošných prorokov,“ varuje Ježiš. „...ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú dravými vlkmi“ (v.15). Falošní kazatelia pôsobia navonok dobrým dojmom, no ich motívy sú sebecké. Ako môžeme zistiť, či sa mýlia?

"Po ovocí ich spoznáte." Môže to chvíľu trvať, ale nakoniec uvidíme, či sa to kazateľ snaží využiť, alebo či skutočne slúži druhým. Zdanie môže chvíľu klamať. Pracovníci hriechu sa snažia vyzerať ako Boží anjeli. Dokonca aj falošní proroci vyzerajú niekedy dobre.

Existuje rýchlejší spôsob, ako to zistiť? Áno, existuje – Ježiš sa k tomu krátko potom vyjadrí. Najprv však varuje falošných prorokov: „Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa“ (v. 19).

Stavať na skale

Kázeň na vrchu končí výzvou. Po vypočutí Ježiša sa ľudia museli rozhodnúť, či chcú byť poslušní. „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale tí, čo plnia vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (v. 21). Ježiš naznačuje, že ho každý musí nazývať Pánom. Samotné slová však nestačia.

Nestačia ani zázraky vykonané v Ježišovom mene: „Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov? Neurobili sme veľa zázrakov v tvojom mene?

Potom sa im priznám: Nikdy som vás nepoznal; Odíďte odo mňa, zločinci“ (v. 22-23). Ježiš tu naznačuje, že bude súdiť celé ľudstvo. Ľudia mu budú odpovedať a je popísané, či bude pre nich budúcnosť s Ježišom alebo bez neho.

Kto môže byť spasený? Prečítajte si podobenstvo o múdrom staviteľovi a nerozumnom staviteľovi: „Preto kto počuje tieto moje slová a plní ich...“ Ježiš prirovnáva svoje slová k vôli svojho Otca. Všetci musia poslúchať Ježiša tak, ako poslúchajú Boha. Ľudia budú súdení podľa ich správania k Ježišovi. Všetci zlyhávame a potrebujeme milosrdenstvo a toto milosrdenstvo nachádzame v Ježišovi.

Kto stavia na Ježišovi, „podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A keď sa strhol lejak, prišli vody a vetry fúkali a fúkali na dom, nespadol; lebo bola založená na skale“ (verše 24-25). Nemusíme čakať na búrku, aby sme vedeli, čo z nej nakoniec vzíde. Ak staviate na zlej pôde, utrpíte veľké škody. Každý, kto sa snaží založiť svoj duchovný život na niečom inom ako na Ježišovi, stavia na piesku.

„A stalo sa, keď Ježiš dokončil túto reč,“ že ľudia žasli nad jeho učením; lebo ich učil s mocou, a nie ako ich zákonníci“ (verše 28-29). Mojžiš hovoril v mene Hospodinovom a zákonníci hovorili v mene Mojžiša. Ale Ježiš je Pán a hovoril so svojou vlastnou autoritou. Tvrdil, že učí absolútnu pravdu, že je sudcom celého ľudstva a kľúčom k večnosti.

Ježiš nie je ako učitelia práva. Zákon nebol vyčerpávajúci a samotné správanie nestačí. Potrebujeme Ježišove slová a stanovuje požiadavky, ktoré nemôže nikto splniť sám. Potrebujeme milosrdenstvo, s Ježišom môžeme veriť, že ho prijmeme. Náš večný život závisí od toho, ako reagujeme na Ježiša.

Michael Morrison


pdfMatthew 7: Kázeň na hore