Nič nás neoddeľuje od Božej lásky

450 nás neoddeľuje od dobra BožiehoZnovu a znovu „Pavol v liste Rimanom tvrdí, že vďačíme Kristovi za to, že nás Boh považuje za ospravedlnených. Hoci niekedy hrešíme, tieto hriechy sa počítajú proti starému ja, ktoré bolo ukrižované s Kristom; naše hriechy sa nepočítajú proti tomu, kým sme v Kristovi. Máme povinnosť bojovať proti hriechu – nie preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme už Božími deťmi. V poslednej časti 8. kapitoly Pavol obracia svoju pozornosť na našu slávnu budúcnosť.

Celé stvorenie na nás čaká

Kresťanský život nie je ľahký. Bojovať s hriechom nie je ľahké. Trvalé prenasledovanie nie je ľahké. Vyrovnávanie sa s každodenným životom v padlom svete, s porušiteľnými ľuďmi nám sťažuje život. Napriek tomu Pavol hovorí: „Utrpenie dnešného dňa sa nedá porovnávať so slávou, ktorá sa má na nás zjaviť“ (verš 18). Ako to bolo pre Ježiša, taká je radosť pre nás – budúcnosť taká úžasná, že naše súčasné skúšky sa budú zdať bezvýznamné.

Ale nie sme jediní, ktorí z toho budú mať prospech. Pavol hovorí, že Boží plán, ktorý sa v nás uskutočňuje, má kozmický rozsah: „Lebo úzkostlivé očakávanie stvorení čaká na zjavenie Božích detí“ (verš 19). Nielenže stvorenie túži vidieť nás v sláve, ale aj samotné stvorenie bude požehnané zmenou, keď sa Boží plán uskutoční, ako hovorí Pavol v ďalších veršoch: „Stvorenie podlieha porušeniu... no v nádeji; lebo aj stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy do slobody slávy Božích detí“ (verše 20-21).

Stvorenie je teraz na ústupe, ale tak by to nemalo byť. Ak pri vzkriesení dostaneme slávu, ktorá právom patrí Božím deťom, vesmír bude tiež nejakým spôsobom oslobodený od otroctva. Celý vesmír bol vykúpený dielom Ježiša Krista (Kolosanom 1,1920).

Pacient čaká

Hoci cena už bola zaplatená, ešte všetko nevidíme, ako to Boh dokončí. „Celé stvorenie teraz vzdychá vo svojom stave, ako keby rodilo“ (Rimanom 8,22 Nový ženevský preklad). Stvorenie trpí akoby v pôrode, keď tvorí lono, do ktorého sme sa narodili. Nielen to, „ale my sami, ktorí máme prvotiny Ducha, stále vnútorne vzdycháme a čakáme na prijatie za synov a na vykúpenie našich tiel“ (verš 23 Nový ženevský preklad). Aj keď nám bol Duch Svätý daný ako prísľub spasenia, aj my bojujeme, pretože naše spasenie ešte nie je úplné. Bojujeme s hriechom, bojujeme s fyzickými obmedzeniami, bolesťou a utrpením – aj keď sa radujeme z toho, čo pre nás Kristus urobil.

Spása znamená, že naše telá už nie sú predmetom korupcie (1. Korinťanom 15,53) bude nový a premenený na slávu. Fyzický svet nie je odpad, ktorý treba zneškodniť – Boh ho urobil dobrým a urobí ho znova novým. Nevieme, ako sú telá vzkriesené, ani nepoznáme fyziku obnoveného vesmíru, ale môžeme dôverovať Stvoriteľovi, že dokončí svoje dielo.

Ešte nevidíme dokonalé stvorenie, ani vo vesmíre, ani na zemi, ani v našom tele, ale sme si istí, že všetko bude premenené. Ako povedal Pavol: „Lebo aj keď sme spasení, predsa v nádeji. Ale videná nádej nie je nádejou; lebo ako môže človek dúfať v to, čo vidí? Ale ak dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo čakáme“ (Rim 8,2425).

S trpezlivosťou a usilovnosťou čakáme na vzkriesenie našich tiel, keď bude naša adopcia dokončená. Žijeme v situácii už, ale ešte nie: už vykúpení, ale ešte nie úplne vykúpení. Už sme oslobodení od odsúdenia, ale nie úplne od hriechu. Už sme v kráľovstve, ale ešte nie je vo svojej plnosti. Žijeme s aspektmi veku, ktorý príde, zatiaľ čo stále zápasíme s aspektmi tohto veku. „Podobne Duch pomáha našej slabosti. Lebo nevieme, čo sa máme modliť, ako sa patrí; ale sám Duch sa za nás prihovára nevýslovným stonaním“ (verš 26). Boh pozná naše obmedzenia a frustrácie. Vie, že naše telo je slabé. Aj keď je náš duch ochotný, Boží Duch sa za nás prihovára, dokonca aj za potreby, ktoré sa nedajú vyjadriť slovami. Boží duch neodstraňuje našu slabosť, ale pomáha nám v našej slabosti. Premosťuje priepasť medzi starým a novým, medzi tým, čo vidíme, a tým, čo nám vysvetlil. Napríklad hrešíme, aj keď chceme konať dobro (7,14-25). Vo svojom živote vidíme hriech, ale Boh nás vyhlasuje za spravodlivých, pretože Boh vidí konečný výsledok, aj keď sa proces ešte len začal.

Napriek rozporu medzi tým, čo vidíme, a tým, čo chceme, môžeme dôverovať Duchu Svätému, že urobí to, čo my nemôžeme. Prezrie nás. „Ale ten, kto skúma srdce, vie, kam smeruje myseľ ducha; lebo predstavuje svätých tak, ako sa to páči Bohu“ (8,27). Duch Svätý je na našej strane a pomáha nám, aby sme si mohli byť istí!

Povolaní podľa svojho predsavzatia Napriek našim skúškam, slabostiam a hriechom „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia“ (verš 28). Boh nespôsobuje všetky veci, ale dovoľuje ich a pracuje s nimi podľa svojho predsavzatia. Má pre nás plán a môžeme si byť istí, že dokončí svoje dielo v nás (Filipáni 1,6).

Boh vopred plánoval, že by sme sa mali stať podobnými Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. Preto nás povolal prostredníctvom evanjelia, ospravedlnil nás skrze svojho Syna a zjednotil nás s ním vo svojej sláve: „Tých, ktorých si vyvolil, aj predurčil, aby boli na podobnosť jeho Synovi, aby bol prvorodený medzi mnohými bratmi. . Ale koho predurčil, toho aj povolal; ale koho povolal, toho aj ospravedlnil; ale koho ospravedlnil, toho aj oslávil“ (Rim 8,2930).

O význame vyvolenia a predurčenia sa vedú vášnivé diskusie, ale tieto verše túto diskusiu neobjasňujú, pretože Pavol sa tu (ani nikde inde) nezameriava na tieto pojmy. Pavol sa napríklad nevyjadruje k tomu, či Boh dovoľuje ľuďom odmietnuť oslávenie, ktoré pre nich naplánoval. Tu chce Pavol, keď sa blíži vrchol svojho kázania evanjelia, uistiť čitateľov, že sa nemusia báť o svoje spasenie. Ak to prijmú, dostanú to tiež. A pre rétorické objasnenie Pavol dokonca hovorí o tom, že Boh ich už oslávil použitím minulého času. Je to tak dobré, ako sa to stalo. Aj keď zápasíme v tomto živote, môžeme počítať s oslávením v budúcom.

Viac ako len premožitelia

„Čo na to povieme? Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Kto neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých – ako by nám nemal dať všetko s ním? (verše 31-32). Keďže Boh zašiel tak ďaleko, že za nás dal svojho Syna, kým sme boli ešte hriešnici, môžeme si byť istí, že nám dá všetko, čo potrebujeme, aby sa to stalo. Môžeme si byť istí, že sa na nás nebude hnevať a svoj darček nám nezoberie. „Kto bude viniť Božích vyvolených? Boh je tu, aby ospravedlnil“ (verš 33). Nikto nás nemôže obviňovať v Súdny deň, pretože Boh nás vyhlásil za nevinných. Nikto nás nemôže odsúdiť, lebo Kristus, náš Vykupiteľ, sa za nás prihovára: „Kto odsúdi? Je tu Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba skôr, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý je po pravici Boha a prihovára sa za nás“ (verš 34). Nielenže máme obetu za svoje hriechy, ale máme aj živého Spasiteľa, ktorý je neustále s nami na našej ceste k sláve.

Pavlova rétorická zručnosť je evidentná v dojímavom vyvrcholení kapitoly: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie, alebo súženie, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? Ako je napísané (Žalm 44,23): »Pre vás nás celý deň zabíjajú; sme považovaní za ovce na zabitie“ (verše 35-36). Môžu nás okolnosti odlúčiť od Boha? Ak sme zabití pre vieru, prehrali sme bitku? V žiadnom prípade, hovorí Pavol: „V tom všetkom sme viac ako víťazi skrze toho, ktorý nás tak vrúcne miloval“ (37. verš Elberfelder). Ani v bolesti a utrpení nie sme porazení – sme lepší ako víťazi, pretože máme účasť na víťazstve Ježiša Krista. Našou cenou za víťazstvo – naším dedičstvom – je večná Božia sláva! Táto cena je nekonečne vyššia ako náklady.

„Lebo som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani mocnosti, ani mocnosti, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysoké, ani nízke, ani žiadne iné stvorenie nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v našom Kristovi Ježišovi. Pane“ (verše 38-39). Nič nemôže zastaviť Boha v pláne, ktorý má pre nás. Absolútne nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky! Môžeme dôverovať spaseniu, ktoré nám dal.

Michael Morrison