Finančné riadenie

125 finančné upratovanie

Kresťanské finančné správcovstvo znamená spravovať osobné zdroje spôsobom, ktorý odráža Božiu lásku a štedrosť. To zahŕňa záväzok venovať časť osobných finančných zdrojov na prácu Cirkvi. Bohom dané poslanie cirkvi hlásať evanjelium a pásť stádo pochádza z darov. Dávať a dávať odzrkadľuje úctu, vieru, poslušnosť a lásku veriaceho k Bohu, ktorý je prameňom spásy a darcom všetkého dobrého. (1. Petr 4,10; 1. Korinťanom 9,1-14; 2. Korinťanom 9,6-11)

Chudoba a štedrosť

V druhom Pavlovom liste Korinťanom podal vynikajúcu správu o tom, ako sa úžasný dar radosti praktickým spôsobom dotýka života veriacich. „Ale my vám, bratia, oznamujeme milosť Božiu, ktorá sa dáva cirkvám v Macedónsku“ (2. Korinťanom 8,1).

Pavol nedal len zanedbateľný účet - chcel, aby súrodenci v Korinte reagovali podobným spôsobom na milosť Božiu ako cirkev v Solúne. Chcel im dať náležitú a plodnú odpoveď na Božiu veľkorysosť.

Pavol poznamenáva, že Macedónci mali „veľké súženie“ a boli „veľmi chudobní“ – ale mali aj „veľkú radosť“ (verš 2). Ich radosť nepochádzala z evanjelia zdravia a prosperity. Ich veľká radosť nepochádzala z toho, že mali veľa peňazí a tovaru, ale z toho, že ich mali veľmi málo!

Jej reakcia odhaľuje niečo „nadpozemské“, niečo nadprirodzené, niečo úplne mimo prirodzeného sveta sebeckého ľudstva, niečo, čo sa nedá vysvetliť hodnotami tohto sveta: „Lebo jej radosť bola bujná, keď ju dokázalo veľa trápení a hoci boli veľmi chudobní, a predsa dávali vo všetkej úprimnosti hojne“ (v. 2).

To je úžasné! Spojte chudobu a radosť a čo získate? Bohaté dávanie! Toto nebolo ich percentuálne dávanie. „Lebo svedčím, ako najlepšie vedeli, a oni aj nad svoje sily dávali zadarmo“ (verš 3). Dali viac, ako bolo „rozumné“. Obetavo dávali.

No, akoby to nestačilo, „a s veľkým presviedčaním nás prosili, aby nám pomohli v prospech a spoločenstve služby svätým“ (verš 4). Vo svojej chudobe požiadali Pavla o príležitosť dať viac, ako je rozumné!

To je spôsob, akým Božia milosť pracovala vo veriacich v Macedónsku. Bolo to svedectvo jej veľkej viery v Ježiša Krista. Bolo to svedectvo o ich láske k iným ľuďom, obdarovanej Duchom - svedectvo Pavol chcel, aby Korinťania poznali a napodobňovali. A je to aj niečo pre nás dnes, ak môžeme dovoliť Duchu Svätému pracovať v nás bez prekážok.

Najprv Pán

Prečo Macedónci urobili niečo, čo „nie je z tohto sveta“? Pavol hovorí: „...ale dali sa najprv Pánovi a potom nám podľa vôle Božej“ (v. 5). Robili to v službe Pánovi. Ich obeťou bola predovšetkým Pán. Bolo to dielo milosti, Božieho pôsobenia v ich životoch a oni zistili, že to robia radi. V odpovedi na Ducha Svätého v nich vedeli, verili a konali tak, pretože život sa nemeria množstvom materiálnych vecí.

Ako ďalej v tejto kapitole čítame, vidíme, že Pavol chcel, aby to isté urobili aj Korinťania: „Presvedčili sme Títa, aby tak, ako začal predtým, teraz dovŕšil túto dobrotu aj medzi vami. Ale ako ste bohatí vo všetkom, vo viere, v slove, v poznaní a vo všetkej usilovnosti a láske, ktorú sme vo vás vzbudzovali, tak aj v tejto štedrosti dávajte hojne“ (v. 6-7).

Korinťania sa chválili svojím duchovným bohatstvom. Mali čo dať, ale nedali to! Pavol chcel, aby vynikali veľkodušnosťou, pretože to je vyjadrenie Božej lásky a láska je najdôležitejšia vec.

A predsa Pavol vie, že bez ohľadu na to, koľko môže človek dať, nie je mu na nič, ak je tento postoj skôr rozhorčený ako veľkorysý (1. Korinťanom 13,3). Takže nechce Korinťanov zastrašiť, aby neochotne dávali, ale chce na nich vyvíjať určitý tlak, pretože Korinťania mali nedostatočný výkon vo svojom správaní a bolo potrebné im povedať, že to tak bolo. „Nehovorím to ako rozkaz; ale pretože iní sú takí horliví, skúšam aj tvoju lásku, či je toho pravého
možno" (2. Korinťanom 8,8).

Ježiš, náš kardiostimulátor

Skutočná spiritualita sa nenachádza vo veciach, ktorými sa chválili Korinťania – meria sa podľa dokonalého štandardu Ježiša Krista, ktorý dal svoj život za všetkých. Preto Pavol prezentuje postoj Ježiša Krista ako teologický dôkaz štedrosti, ktorú chcel vidieť v kostole v Korinte: „Lebo poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste jeho chudobou zbohatli“ (v. 9).

Bohatstvo, na ktoré Pavol odkazuje, nie je fyzickým bohatstvom. Naše poklady sú nekonečne väčšie ako fyzické poklady. Sú v nebi, vyhradené pre nás. Ale aj teraz môžeme už ochutnať tie večné bohatstvo, ak dovolíme Duchu Svätému, aby v nás pôsobil.

Práve teraz Boží veriaci prechádzajú skúškami, dokonca chudobou - a napriek tomu, pretože Ježiš žije v nás, môžeme byť bohatí v štedrosti. Môžeme prekonať sami v dávaní. Môžeme

Choďte za minimum, pretože naša radosť v Kristovi môže dokonca pretekať, aby pomohla druhým.

Veľa by sa dalo povedať o Ježišovom príklade, ktorý často hovoril o správnom použití bohatstva. V tomto úryvku to Pavol zhŕňa ako „chudobu“. Ježiš bol ochotný urobiť sa chudobným kvôli nám. Keď ho nasledujeme, sme tiež povolaní opustiť veci tohto sveta, žiť podľa iných hodnôt a slúžiť mu službou druhým.

Radosť a štedrosť

Pavol pokračoval vo svojej výzve ku Korinťanom: „A v tomto hovorím svoj názor; pretože to je užitočné pre vás, ktorí ste minulý rok začali nielen robiť, ale aj chcieť. Teraz však robte aj prácu, aby ste sa podľa toho, čo máte, naklonili aj konať, ako ste naklonení vôli“ (v. 10-11).

„Lebo ak je dobrá vôľa“ – ak je veľkorysý postoj – „je vítané podľa toho, čo človek má, nie podľa toho, čo nemá“ (v. 12). Pavol nežiadal od Korinťanov toľko, koľko robili Macedónci. Macedónci už dali nad rámec svojho majetku; Pavol jednoducho žiadal Korinťanov, aby dávali podľa svojich schopností – ale hlavné je, že chcel, aby štedré dávanie bolo dobrovoľné.

Pavol pokračuje niekoľkými napomenutiami v 9. kapitole: „Lebo viem o vašej dobrej vôli, ktorú vám chválim medzi tými Macedónčanmi, keď hovorím: ‚Achaja bola hotová minulý rok! A tvoj príklad podnietil najväčší počet“ (v. 2).

Tak ako Pavol použil príklad Macedóncov, aby podnecovali Korinťanov k štedrosti, tak predtým používal príklad Korinťanov, aby podnietil Macedóncov, očividne s veľkým úspechom. Macedónci boli takí veľkorysí, že si Pavol uvedomil, že Korinťania môžu urobiť oveľa viac, než predtým. Ale v Macedónsku sa chválil, že Korinťania sú veľkorysí. Teraz chcel, aby ho Korinťania dokončili. Chce to znova nabádať. Chce vyvinúť určitý tlak, ale chce, aby sa obeť dostala dobrovoľne.

„Ale ja som poslal bratov, aby naša chvála vami nebola v tejto veci márna, a aby ste boli pripravení, ako som o vás povedal, že ak pôjdu so mnou tí z Macedónska a nájdu vás nepripraveného, , aby sa nepovedalo: vy, hanbite sa s touto našou dôverou. Preto som považoval za potrebné nabádať bratov, aby vyšli k vám, aby vopred pripravili dobrodenie, ktoré ste ohlásili, aby bolo pripravené ako dobrodenie požehnania, a nie chamtivosti“ (v. 3-5).

Potom nasleduje verš, ktorý sme už mnohokrát počuli. „Každý, ako sa rozhodol vo svojom srdci, nie s odporom alebo z donútenia; lebo veselého darcu miluje Boh“ (v. 7). Toto šťastie neznamená radovánky alebo smiech – znamená to, že nachádzame radosť z toho, že sa delíme o svoj majetok s druhými, pretože Kristus je v nás. Dávať nám dáva dobrý pocit.
Láska a milosť pracujú v našich srdciach takým spôsobom, že život dávania sa pre nás postupne stáva väčšou radosťou.

Čím väčšie požehnanie

V tejto pasáži Pavol hovorí aj o odmenách. Ak dávame slobodne a štedro, potom Boh dá aj nám. Pavol sa nebojí Korinťanom pripomenúť: „Boh však môže medzi vami rozhojniť všetku milosť, aby ste mali vždy vo všetkom hojnosť a rozhojnili sa v každom dobrom skutku“ (v. 8).

Pavol sľubuje, že Boh k nám bude štedrý. Niekedy nám Boh dáva materiálne veci, ale o tom tu Pavol nehovorí. Hovorí o milosti - nie o milosti odpustenia (túto nádhernú milosť prijímame prostredníctvom viery v Krista, nie skutkov štedrosti) - Pavol hovorí o mnohých ďalších druhoch milosti, ktoré Boh môže dať.

Ak Boh dá Extra Grace cirkvám v Macedónsku, mali menej peňazí ako predtým - ale oveľa viac radosti! Akákoľvek racionálna osoba, ak by si musela vybrať, by radšej mala radosť z chudoby s radosťou ako z bohatstva. Radosť je väčšie požehnanie a Boh nám dáva väčšie požehnanie. Niektorí kresťania dokonca obaja - ale tiež majú zodpovednosť používať obe slúžiť ostatným.

Pavol potom cituje zo Starého zákona: „Rozptýlil a dával chudobným“ (verš 9). O akých darčekoch hovorí? "Jeho spravodlivosť trvá naveky." Dar spravodlivosti ich všetkých prevažuje. Dar byť spravodlivý v Božích očiach – to je dar, ktorý trvá naveky.

Boh odmeňuje štedré srdce

„Ale kto dáva semeno rozsievačovi a chlieb za pokrm, ten dá aj vám semeno a rozmnoží ho a dá rásť ovociu vašej spravodlivosti“ (v. 10). Táto posledná veta o žatve spravodlivosti nám ukazuje, že Pavol používa obrazy. Nesľubuje doslovné semená, ale hovorí, že Boh odmeňuje štedrých ľudí. Dáva im, že môžu dať viac.

On dá viac osobe, ktorá používa Božie dary, aby slúžila. Niekedy sa vracia rovnakým spôsobom, obilím po obilí, peniazmi, ale nie vždy. Niekedy nás požehná na oplátku za obetné darovanie s nesmierne radosťou. Vždy dáva to najlepšie.

Pavol povedal, že Korinťania budú mať všetko, čo potrebujú. Za akým účelom? Aby boli „bohatí v každom dobrom skutku“. To isté hovorí vo verši 12: „Lebo služba tohto zhromaždenia nielenže napĺňa nedostatok svätých, ale oplýva aj mnohými ďakovaním Bohu.“ Božie dary prichádzajú s podmienkami, dalo by sa povedať. Treba ich využiť, nie schovávať do skrine.

Bohatí budú bohatí v dobrých skutkoch. „Bohatým na tomto svete prikáž, aby neboli pyšní, ani nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám ponúka všetko, aby sme sa tešili; robiť dobro, oplývať dobrými skutkami, dávať s radosťou, pomáhať“ (1. Timotej 6,1718).

Skutočný život

Aká je odmena za takéto nezvyčajné správanie pre ľudí, ktorí nelipnú na bohatstve ako na niečom, čoho sa môžu držať, ale ochotne ho rozdávajú? „Týmto si zbierajú poklady pre dobrý dôvod do budúcnosti, aby mohli pochopiť pravý život“ (v. 19). Keď dôverujeme Bohu, prijímame život, ktorý je skutočným životom.

Priatelia, viera nie je ľahký život. Nová zmluva nám nesľubuje pohodlný život. Ponúka nekonečne viac ako milión. Prínos pre naše investície - ale do tohto dočasného života môže zahrnúť niekoľko významných obetí.

A predsa sú v tomto živote aj veľké odmeny. Boh dáva hojnú milosť spôsobom (a vo svojej nekonečnej múdrosti), že vie, že je to pre nás najlepšie. Môžeme mu dôverovať svojim životom v našich skúškach a požehnaniach. Môžeme Mu dôverovať vo všetkom, a keď to urobíme, náš život sa stane svedectvom viery.

Boh nás tak miluje, že poslal svojho syna, aby za nás zomrel, aj keď sme boli ešte hriešnici a nepriatelia. Keďže nám Boh už takú lásku prejavil, môžeme si byť istí, že sa o nás bude starať, pre naše dlhodobé dobro, keď sme teraz Jeho deťmi a priateľmi. O „naše“ peniaze sa báť nemusíme.

Úroda vďakyvzdania

Vráťme sa k 2. 9. Korinťanom 11 a všimnite si, čo Pavol učí Korinťanom o ich finančnej a materiálnej štedrosti. „Tak budete bohatí vo všetkom, aby ste rozdávali všetku štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vzdávaním vďaky Bohu. Lebo služba tohto zhromaždenia nielenže napĺňa potreby svätých, ale aj nesmierne pôsobí v mnohých vzdávajúcich vďaky Bohu“ (verše 12).

Pavol pripomína Korinťanom, že ich štedrosť nie je len humanitárnym úsilím - má aj teologické výsledky. Ľudia budú ďakovať Bohu za pochopenie, že Boh pracuje prostredníctvom ľudí. Boh to dáva tým, ktorí dávajú, dávajú srdcu. Týmto spôsobom sa vykonáva Božie dielo.

„V tejto vernej službe chvália Boha nad vašu poslušnosť vo vyznávaní Kristovho evanjelia a nad jednoduchosť vášho spoločenstva s nimi a so všetkými“ (verš 13). V tomto bode je niekoľko pozoruhodných bodov. Po prvé, Korinťania sa mohli dokázať svojimi činmi. Svojimi činmi ukázali, že ich viera bola pravá. Po druhé, štedrosť prináša Bohu nielen vďaky, ale aj vďakyvzdanie [chvály]. Je to forma uctievania. Po tretie, prijatie evanjelia milosti si tiež vyžaduje určitú poslušnosť a táto poslušnosť zahŕňa zdieľanie fyzických zdrojov.

Dať pre evanjelium

Pavol napísal o veľkorysom darovaní v kontexte úsilia o zmiernenie hladomoru. Ale ten istý princíp platí pre finančné zhromaždenia, ktoré máme dnes v Cirkvi na podporu evanjelia a služby Cirkvi. Pokračujeme v podpore dôležitej práce. Umožňuje pracovníkom, ktorí kázali evanjelium, aby žili z evanjelia, ako aj my môžeme rozdeľovať zdroje.

Boh stále odmeňuje štedrosť. Stále sľubuje poklady v nebi a večné potešenie. Evanjelium stále kladie požiadavky na naše financie. Náš postoj k peniazom stále odráža našu vieru v to, čo Boh robí teraz a navždy. Ľudia budú stále ďakovať a chváliť Boha za obete, ktoré dnes prinášame.

Dostávame požehnanie z peňazí, ktoré dávame cirkvi - dary nám pomáhajú platiť nájomné za zasadaciu miestnosť, za pastoračnú starostlivosť, za publikácie. Ale naše dary tiež pomáhajú ostatným, aby poskytli inú literatúru, aby poskytli miesto, kde ľudia spoznajú komunitu veriacich, ktorí milujú hriešnikov; utrácať peniaze na skupinu veriacich, ktorí vytvárajú a udržiavajú klímu, v ktorej sa môžu noví návštevníci učiť o spáse.

Týchto ľudí (zatiaľ) nepoznáte, ale budú vám vďační - alebo prinajmenšom poďakujú Bohu za vaše živé obete. Je to skutočne dôležité dielo. Najdôležitejšia vec, ktorú môžeme v tomto živote urobiť po prijatí Krista ako nášho Spasiteľa, je pomôcť zveľaďovať Božie kráľovstvo a prispieť k tomu, že umožníme Bohu pôsobiť v našich životoch.

Rád by som skončil slovami Pavla vo veršoch 14-15: „A vo svojej modlitbe za vás túžia po vás pre nesmiernu Božiu milosť, ktorá je na vás. Ale vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar!“

Joseph Tkach


pdfFinančné riadenie