Kresťan

109 Kristus

Každý, kto dôveruje Kristovi, je kresťan. S obnovou Duchom Svätým kresťan zažíva nové narodenie a je privedený do správneho vzťahu s Bohom a jeho blížnymi prostredníctvom Božej milosti prostredníctvom adopcie. Život kresťana je poznačený ovocím Ducha Svätého. (Rimanom 10,9-13; Galaťanom 2,20; John 3,5-7; Marka 8,34; John 1,12-13; 3,16-17; Rimanom 5,1; 8,9; Ján 13,35; Galaťanom 5,22-23)

Čo to znamená byť Božím dieťaťom?

Ježišovi učeníci mohli byť niekedy dosť dôležití. Raz sa Ježiša opýtali: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ (Matúš 18,1). Inými slovami: Aké osobné vlastnosti by Boh chcel vidieť vo svojom ľude, aké príklady nachádza najlepšie?

Dobrá otázka. Ježiš ich vyzdvihol, aby zdôraznil dôležitú vec: „Ak nebudete činiť pokánie a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (verš 3).

Učeníci museli byť prekvapení, ak nie zmätení. Možno mysleli na niekoho ako Eliáš, ktorý zvolal oheň z neba, aby pohltil niektorých nepriateľov, alebo na horlivca ako Pinchas, ktorý zabil ľudí, ktorí porušili Mojžišov zákon (4. Mojžiš 25,7-8.). Nepatrili k najväčším v dejinách Božieho ľudu?

Jej myšlienka veľkosti však bola zameraná na nesprávne hodnoty. Ježiš im ukazuje, že Boh nechce vidieť vo svojich ľuďoch ani predvádzanie, ani odvážne činy, ale skôr vlastnosti, ktoré sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú u detí. Je jasné, že ak sa nestaneš ako malé deti, nedostaneš sa do ríše vôbec!

V akom vzťahu by sme mali byť ako deti? Máme byť nezrelí, detinskí, ignoranti? Nie, detské cestičky sme mali nechať za sebou už dávno (1. Korinťanom 13,11). Niektoré detské črty sme mali zahodiť, iné si ponechať.

Jednou z vlastností, ktoré potrebujeme, je pokora, ako povedal Ježiš v Matúšovi 18:4: „Kto sa pokorí ako toto malé dieťa, je najväčší v nebeskom kráľovstve.“ Pokorný človek v Božej mysli je najväčší – jeho príkladom je najlepšie v Božích očiach, ktoré by chcel vidieť vo svojom ľude.

Z dobrého dôvodu; pre pokoru je kvalita Boha. Boh je pripravený vzdať sa svojich privilégií pre našu spásu. To, čo urobil Ježiš, keď sa stal telom, nebolo anomáliou Božej podstaty, ale zjavením trvalého, skutočného bytia Boha. Boh chce, aby sme sa stali podobnými Kristovi, tiež ochotní vzdať sa privilégií slúžiť iným.

Niektoré deti sú pokorní, iní nie. Ježiš použil určité dieťa, aby urobil jednu vec: mali by sme sa správať tak ako deti - najmä v našom vzťahu k Bohu.

Ježiš tiež vysvetlil, že ako dieťa by sa mal k druhým deťom správať vrúcne (v. 5), čo určite znamenalo, že myslel na doslovné deti i deti v prenesenom zmysle. Ako dospelí by sme sa mali k mladým ľuďom správať zdvorilo a úctivo. Podobne by sme mali zdvorilo a úctivo prijímať nových veriacich, ktorí sú ešte nezrelí vo svojom vzťahu k Bohu a v chápaní kresťanskej náuky. Naša pokora sa nevzťahuje len na náš vzťah s Bohom, ale aj na ostatných ľudí.

Abba, otec

Ježiš vedel, že má jedinečný vzťah s Bohom. Iba on poznal otca dostatočne dobre na to, aby ho mohol odhaliť ostatným (Matúš 11,27). Ježiš oslovil Boha aramejským Abba, čo je láskavý výraz, ktorý deti a dospelí používajú pre svojich otcov. Zodpovedá zhruba nášmu modernému slovu „ocko“. Ježiš hovoril so svojím otcom v modlitbe, prosil ho o pomoc a ďakoval mu za jeho dary. Ježiš nás učí, že nemusíme lichotiť, aby sme získali audienciu u kráľa. Je to náš otec. Môžeme s ním hovoriť, pretože je to náš otec. Dal nám to privilégium. Takže si môžeme byť istí, že nás počuje.

Aj keď nie sme Božími deťmi rovnakým spôsobom ako Ježiš je Syn, Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa k Bohu ako otec. O mnoho rokov neskôr Pavol zaujal stanovisko, že cirkev v Ríme, ktorá je viac ako tisíc míľ od aramejsky hovoriacich oblastí, môže Boha volať aj aramejským slovom Abba (Rim 8,15).

V dnešných modlitbách nie je potrebné používať slovo Abba. Ale rozšírené používanie slova v ranej cirkvi ukazuje, že na učeníkov veľmi zapôsobilo. Boli im dané mimoriadne blízke vzťahy s Bohom, vzťah, ktorý im zaručil prístup k Bohu skrze Ježiša Krista.

Slovo Abba bolo niečo zvláštne. Ostatní Židia sa nemodlili takto. Ale Ježišovi učeníci to urobili. Poznali Boha ako svojho otca. Boli to deti kráľa, nie len členovia zvoleného národa.

Znovuzrodenie a osvojenie

Používanie rôznych metafor slúžilo apoštolom na vyjadrenie nového spoločenstva veriacich s Bohom. Výraz spasenie vyjadroval myšlienku, že sa stávame Božím vlastníctvom. Boli sme vykúpení z trhu s otrokmi hriechu za obrovskú cenu – smrť Ježiša Krista. „Cena“ nebola vyplatená za žiadnu konkrétnu osobu, ale vyjadruje myšlienku, že naša spása stála za cenu.

Termín zmierenie zdôraznil skutočnosť, že kedysi sme boli nepriateľmi Boha a že teraz bolo obnovené priateľstvo skrze Ježiša Krista. Jeho smrť umožnila splatenie hriechov Boha, ktoré nás oddelili od našich hriechov. Boh to pre nás urobil, pretože sme to nemohli urobiť pre seba.

Potom nám Biblia dáva mnoho analógií. Skutočnosť, že sa používajú rôzne analógie, nás však vedie k záveru, že žiadny z nich nám nemôže poskytnúť úplný obraz. Platí to najmä pre dve analógie, ktoré by sa inak navzájom protirečili: prvá ukazuje, že sme sa narodili (z vrchu) ako deti Božie a druhé, ktoré sme prijali.

Tieto dve analógie nám ukazujú niečo dôležité vo vzťahu k našej spáse. Znovuzrodenie znamená radikálnu zmenu v našej ľudskej bytosti, zmenu, ktorá začína v malom a rastie po celý život. Sme nové stvorenie, noví ľudia žijúci v novom veku.

Prijatie znamená, že kedysi sme boli cudzinci kráľovstva, ale teraz sme Božím rozhodnutím a pomocou Ducha Svätého vyhlásení za Božie deti a majú plné práva na dedičstvo a identitu. My, vzdialení, sme sa priblížili spásonosným dielom Ježiša Krista. V ňom zomierame, ale kvôli nemu nemusíme zomrieť. Žijeme v ňom, ale nie sme to my, ktorí sme živí, ale sme noví ľudia stvorení Duchom Božím.

Každá metafora má svoj význam, ale aj slabé stránky. Nič vo fyzickom svete nemôže plne vyjadriť, čo Boh robí v našich životoch. S analógiami, ktoré nám dal, sa osobitne dohodol biblický obraz božstva.

Ako sa deti stávajú

Boh je tvorcom, poskytovateľom a kráľom. Čo je však pre nás ešte dôležitejšie, je jeho otec. Je to intímny zväzok, ktorý je vyjadrený v najvýznamnejšom vzťahu kultúry prvého storočia.

Ich otec poznal ľudí vtedajšej spoločnosti. Napríklad, vaše meno mohlo byť Jozef, syn Eliho. Vaše miesto v spoločnosti by určil váš otec. Váš otec by určil vaše ekonomické postavenie, vašu profesiu, budúceho manžela. Čokoľvek, čo ste zdedili, pochádza od vášho otca.

V dnešnej spoločnosti hrajú matky dôležitejšiu úlohu matky. Mnohí ľudia majú dnes lepší vzťah s matkou ako s otcom. Ak by bola Biblia napísaná dnes, určite by sa uvažovalo aj o podobenstvách matky. Ale v biblických časoch boli otcovské podobenstvá dôležitejšie.

Boh, ktorý niekedy odhaľuje svoje vlastné materské kvality, sa vždy nazýva otcom. Ak je náš vzťah s našim pozemským otcom dobrý, potom analógia funguje dobre. Ale mať zlý vzťah s otcom nám sťažuje vedieť, čo sa nám Boh snaží povedať o našom vzťahu s Ním.

Súd, že Boh nie je lepší ako náš pozemský otec, nie je náš. Ale možno sme dosť kreatívni, aby sme si ho predstavili v idealizovanom rodičovskom vzťahu, ktorý človek nikdy nemôže dosiahnuť. Boh je lepší ako najlepší otec.

Ako sa my ako Božie deti pozeráme na Boha ako na nášho Otca?

  • Božia láska k nám je hlboká. Obetuje nás, aby sme boli úspešní. Stvoril nás vo svojom obraze a chce nás vidieť dokonalých. Ako rodičia si často uvedomujeme, ako veľmi by sme si mali vážiť svojich vlastných rodičov za všetko, čo pre nás urobili. V našom vzťahu s Bohom sa môžeme len cítiť utlmený, čo prechádza v náš prospech.
  • Keďže sme úplne závislí od Neho, s dôverou sa pozeráme na Boha. Náš vlastný majetok nestačí. Veríme mu, že sa bude starať o naše potreby a bude nás viesť k našim životom.
  • Každý deň sa tešíme z jeho bezpečnosti, pretože vieme, že nad nami sleduje všemocný Boh. Pozná naše potreby, či už je to každodenný chlieb alebo núdzová pomoc. Nemusíme
    znepokojene, pretože otec nám poskytne.
  • Ako deti sme zaručení budúcnosti v Božom kráľovstve. Ak chcete použiť inú analógiu: ako dedičia, budeme mať báječné bohatstvo a žiť v meste, kde bude zlato tak hojné ako prach. Tam budeme mať duchovnú hojnosť oveľa väčšiu hodnotu ako čokoľvek, čo poznáme dnes.
  • Máme dôveru a odvahu. Môžeme kázať s úprimnosťou bez strachu z prenasledovania. Aj keď sme zabití, nebojíme sa; pretože máme otca, ktorý nám nikto nemôže odniesť.
  • Svojim skúškam môžeme čeliť s optimizmom. Vieme, že náš otec umožňuje, aby nás ťažkosti vychovali, aby sme sa z dlhodobého hľadiska mali lepšie2,5-11). Sme si istí, že to bude fungovať v našich životoch, že to od nás neodmietnu.

Toto sú obrovské požehnania. Možno si myslíš viac. Ale som si istý, že vo vesmíre nie je nič lepšie ako byť Božie dieťa. To je najväčšie požehnanie Božieho kráľovstva. Keď sa stávame ako malé deti, stávame sa dedičmi všetkých radostí a požehnaní všetkých
večné kráľovstvo Božie, ktoré sa nedá otrasiť.

Joseph Tkach


pdfKresťan