Duch Svätý

Svätý duch 104

Duch Svätý je tretia osoba Božstva a navždy vychádza od Otca skrze Syna. Je utešiteľom prisľúbeným Ježišom Kristom, ktorého Boh poslal všetkým veriacim. Duch Svätý žije v nás, spája nás s Otcom a Synom a premieňa nás pokáním a posväcovaním a neustálou obnovou nás pripodobňuje na Kristov obraz. Duch Svätý je zdrojom inšpirácie a proroctva v Biblii a zdrojom jednoty a spoločenstva v Cirkvi. Dáva duchovné dary pre dielo evanjelia a je stálym sprievodcom kresťana ku každej pravde. (Ján 14,16; 15,26; Skutky apoštolov 2,417-19.38; Matúš 28,19; Ján 14,17-26; 1 Peter 1,2; titus 3,5; 2. Petr 1,21; 1. Korinťanom 12,13; 2. Korinťanom 13,13; 1. Korinťanom 12,1-11; Skutky 20,28:1; Ján 6,13)

Duch Svätý je Boh

Duch Svätý, ktorý je Bohom v práci - vytvára, rozpráva, transformuje, žije v nás, koná v nás. Hoci Duch Svätý môže túto prácu vykonávať bez nášho vedomia, je užitočné vedieť viac.

Duch Svätý má vlastnosti Boha, je stotožnený s Bohom a koná skutky, ktoré koná iba Boh. Tak ako Boh, aj duch je svätý – taký svätý, že uraziť Ducha Svätého je rovnako ťažkým hriechom ako pošliapať Božieho Syna (Žid. 10,29). Rúhanie sa Duchu Svätému je jedným z neodpustiteľných hriechov (Mt 12,31). To naznačuje, že duch je vo svojej podstate svätý, nielen že má udelenú svätosť, ako to bolo v prípade chrámu.

Ako Boh, aj Duch Svätý je večný (Žid 9,14). Rovnako ako Boh, aj Duch Svätý je všadeprítomný9,7-10). Rovnako ako Boh, aj Duch Svätý je vševediaci (1. Korinťanom 2,10-11; Ján 14,26). Duch Svätý tvorí (Job 33,4; Žalm 104,30) a umožňuje zázraky (Matúš 12,28; Rimanom 15:18-19) konajúc Božie dielo v jeho službe. V niekoľkých biblických pasážach sa Otec, Syn a Duch Svätý označujú ako rovnako božskí. V pasáži o „daroch Ducha“ Pavol stavia vedľa seba „jedného“ Ducha, „jedného“ Pána a „jediného“ Boha (1 Kor. 1 Kor2,4-6). List uzatvára trojdielnou modlitebnou formulou (2Kor. 13,13). A Peter uvádza list s ďalšou trojdielnou formulou (1. Petr 1,2). Nie je to dôkaz jednoty, ale podporuje ju.

Jednotu ešte výraznejšie vyjadruje krstná formulka: „Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19). Títo traja majú jedno meno, označenie entity, bytosti.

Keď niečo robí Duch Svätý, robí to Boh. Keď hovorí Duch Svätý, hovorí Boh. Keď Ananiáš klamal Duchu Svätému, klamal aj Bohu (Sk 5,3-4). Ako hovorí Peter, Ananiáš klamal nielen Božiemu zástupcovi, ale aj samotnému Bohu. Človek nemôže „klamať“ neosobnej sile.

V jednom bode Pavol hovorí, že kresťania používajú chrám Ducha Svätého (1Ko 6,19), inde, že sme Božím chrámom (1. Korinťanom 3,16). Chrám je na uctievanie božskej bytosti, nie neosobnej sily. Keď Pavol píše o „chráme Ducha Svätého“, nepriamo hovorí: Duch Svätý je Boh.

Aj v Skutkoch 13,2 Duch Svätý je prirovnaný k Bohu: „Ale keď slúžili Pánovi a postili sa, Duch Svätý povedal: Oddeľ ma od Barnabáša a Saula pre dielo, na ktoré som ich povolal.“ Duch Svätý tu hovorí ako Boh. Podobne hovorí, že Izraeliti ho „skúšali a skúšali“ a že „vo svojom hneve som prisahal, že mi neprídu odpočinúť“ (Hebrejom 3,711).

Napriek tomu Duch Svätý nie je len alternatívnym menom pre Boha. Duch Svätý je niečo iné ako Otec a Syn; B. ukázal pri Ježišovom krste (Mat 3,16-17). Tri sú rôzne, ale jedna.

Duch Svätý koná Božie dielo v našich životoch. Sme „Božie deti“, čiže narodení z Boha (Ján 1,12), čo je ekvivalentné výrazu „narodený z Ducha“ (Ján 3,5-6). Duch Svätý je prostriedkom, vďaka ktorému Boh prebýva v nás (Efezanom 2,22; 1. Johannes 3,24; 4,13). Duch Svätý prebýva v nás (Rim 8,11; 1. Korinťanom 3,16) - a pretože Duch prebýva v nás, môžeme povedať, že Boh prebýva v nás.

Duch je osobný

Biblia pripisuje osobné vlastnosti Duchu Svätému.

 • Duch žije (Rim 8,11; 1. Korinťanom 3,16)
 • Duch hovorí (Sk 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1. Timotej 4,1; Hebrejci 3,7 atď.).
 • Duch niekedy používa osobné zámeno „ja“ (Sk 10,20; 13,2).
 • S duchom možno hovoriť, pokúšať ho, zarmucovať ho, rúhať sa mu (Skutky 5, 3. 9; Efezanom 4,30;
  Hebrejci 10,29; Matúš 12,31).
 • Duch vedie, predstavuje, volá, podnecuje (Rim 8,14. 26; Skutky 13,2; 20,28).

Römer 8,27 hovorí o „zmysle mysle“. Myslí a súdi – rozhodnutie sa mu môže „zapáčiť“ (Sk 15,28). Myseľ „vie“, myseľ „prideľuje“ (1. Korinťanom 2,11; 12,11). Toto nie je neosobná sila.

Ježiš nazýva Ducha Svätého – v gréckom jazyku Nového zákona – parakletos – to znamená utešiteľ, obhajca, pomocník. „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami naveky: Ducha pravdy...“ (Ján 14,16-17). Ako Ježiš, tak učí Duch Svätý, prvý Tešiteľ učeníkov, vydáva svedectvo, otvára oči, vedie a odhaľuje pravdu4,26; 15,26; 16,8 a 13-14). Toto sú osobné role.

Ján používa mužskú formu parakletos; nebolo potrebné dávať slovo do stredného rodu. V Jánovi 16,14 mužské osobné zámená („on“) sa používajú aj v gréčtine v spojení so skutočným stredným slovom „duch“. Bolo by ľahké prejsť na stredné zámená („to“), ale John to nerobí. Duch môže byť mužský („on“). Samozrejme, gramatika je tu pomerne irelevantná; dôležité je, že Duch Svätý má osobné vlastnosti. Nie je neutrálnou silou, ale inteligentným a božským pomocníkom, ktorý v nás prebýva.

Duch v Starom zákone

Biblia nemá vlastnú kapitolu alebo knihu s názvom „Duch Svätý“. Dozvedáme sa o Duchu trochu tu, trochu tam, kdekoľvek Písmo hovorí o jeho pôsobení. V Starom zákone sa dá nájsť pomerne málo.

Duch sa podieľal na stvorení života a podieľa sa na jeho udržiavaní (1. Mose 1,2; Práca 33,4; 34,14). Duch Boží naplnil Bezazel „všetkým náležitosťou“ na stavbu svätostánku (2. Mojžiš 31,3-5). Naplnil Mojžiša a prišiel cez sedemdesiat starších (4. Mose 11,25). Naplnil Jozuu múdrosťou a dal Samsonovi a ostatným vodcom silu alebo schopnosť bojovať4,9; sudca [medzera]]6,34; 14,6).

Boží duch bol daný Saulovi a neskôr opäť odňatý (1. Samuel 10,6; 16,14). Duch dal Dávidovi plány chrámu8,12). Duch inšpiroval prorokov, aby hovorili (4. Mojžiš 24,2; 2. Samuel 23,2; 1 hod 12,19; 2 hod 15,1; 20,14; Ezechiel 11,5; Zachariáša 7,12; 2. Petr 1,21).

Aj v Novom zákone duch zmocnil ľudí hovoriť, napríklad Alžbeta, Zachariáš a Simeon (Luk. 1,41. 67; 2,25-32). Ján Krstiteľ bol naplnený Duchom už od narodenia (Lk 1,15). Jeho najdôležitejším činom bolo ohlásenie príchodu Ježiša, ktorý mal krstiť ľudí nielen vodou, ale „Duchom Svätým a ohňom“ (Lk. 3,16).

Duch a Ježiš

Duch Svätý vždy hral v Ježišovom živote dôležitú úlohu. Priviedol k počatiu Ježiša (Mat 1,20), zostúpil na neho, keď bol pokrstený (Matúš 3,16), viedol Ježiša na púšť (Luk 4,1) a pomazal ho za kazateľa evanjelia (Lk 4,18). Ježiš „Duchom Božím“ vyháňa zlých duchov (Mt 12,28). V Duchu obetoval sám seba ako obeť za hriech (Žid 9,14), a tým istým Duchom bol vzkriesený z mŕtvych (Rim 8,11).

Ježiš učil, že v časoch prenasledovania bude Duch hovoriť prostredníctvom učeníkov (Matúš 10,19-20). Naučil ich krstiť nových učeníkov „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Matúš 28,19). Boh, ako sľúbil, dá Ducha Svätého všetkým, ktorí ho prosia (Lk
11,13).

Ježišovo najdôležitejšie učenie o Duchu Svätom sa nachádza v Jánovom evanjeliu. Po prvé, človek sa musí „narodiť z vody a z Ducha“ (Ján 3,5). Potrebuje duchovné znovuzrodenie a to nemôže prísť od neho samého: je to dar od Boha. Hoci je Duch neviditeľný, Duch Svätý robí jasný rozdiel v našich životoch (v. 8).

Ježiš tiež učí: „Kto je smädný, nech príde ku mne a napije sa. Kto verí vo mňa, z toho potečú potoky živej vody, ako hovorí Písmo“ (Ján 7:37-38). Ján na to hneď nadväzuje výkladom: „A toto povedal o Duchu, ktorého majú dostať tí, čo v neho uverili...“ (v. 39). Duch Svätý uhasí vnútorný smäd. Dáva nám vzťah s Bohom, pre ktorý sme boli stvorení. Príchodom k Ježišovi prijímame Ducha a Duch môže naplniť náš život.

Lebo dovtedy, ako nám Ján hovorí, Duch nebol vyliaty všade: Duch „ešte nebol; lebo Ježiš ešte nebol oslávený“ (v. 39). Duch naplnil jednotlivých mužov a ženy pred Ježišom, ale čoskoro mal prísť novým, mocnejším spôsobom – na Letnice. Duch je teraz vyliaty kolektívne, nielen individuálne. Každý, kto je „povolaný“ Bohom a je pokrstený, ho prijíma (Sk 2,3839).

Ježiš sľúbil, že jeho učeníkom bude odovzdaný Duch pravdy a že tento Duch bude v nich žiť4,16-18). Toto je synonymum Ježišovho prichádzajúceho k svojim učeníkom (v. 18), pretože je to Ježišov duch aj duch Otca – poslaný Ježišom aj Otcom (Ján 15,26). Duch sprístupňuje Ježiša každému a pokračuje v jeho diele.

Podľa Ježišovho slova mal Duch „učiť učeníkov všetko“ a „pripomínať im všetko, čo som vám povedal“ (Ján 14,26). Duch ich naučil veci, ktorým nemohli rozumieť pred Ježišovým vzkriesením6,1213).

Duch vydáva svedectvo o Ježišovi (Ján 15,26; 16,14). Nepropaguje sám seba, ale vedie ľudí k Ježišovi Kristovi a k ​​Otcovi. Nehovorí „zo seba“, ale len tak, ako chce Otec (Ján 16,13). A pretože Duch môže prebývať v miliónoch ľudí, je pre nás ziskom, že Ježiš vystúpil do neba a poslal nám Ducha (Ján 16:7).

Duch pôsobí pri evanjelizácii; Vysvetľuje svetu o jeho hriechu, vine, potrebe spravodlivosti a istom príchode súdu (v. 8-10). Duch Svätý odkazuje ľuďom na Ježiša ako na toho, ktorý vykupuje všetku vinu a je zdrojom spravodlivosti.

Duch a cirkev

Ján Krstiteľ prorokoval, že Ježiš bude krstiť ľudí „Duchom Svätým“ (Marek 1,8). Stalo sa tak po jeho vzkriesení v deň Turíc, keď Duch zázračne oživil učeníkov (Sk 2). K zázraku patrilo aj to, že ľudia počuli učeníkov hovoriť cudzími jazykmi (v. 6). Podobné zázraky sa udiali niekoľkokrát, keď Cirkev rástla a rozširovala sa (Sk 10,44-46; 19,1-6). Lukas ako historik podáva správy o neobvyklých aj typických udalostiach. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa tieto zázraky stali všetkým novým veriacim.

Pavol hovorí, že všetci veriaci sú pokrstení v jedno telo Duchom Svätým – Cirkvou (1. Korinťanom 12,13). Duch Svätý je daný každému, kto verí (Rim 10,13; Galaťanom 3,14). So sprievodným zázrakom alebo bez neho sú všetci veriaci pokrstení Duchom Svätým. Nie je potrebné hľadať zázrak ako zvláštny, zjavný dôkaz toho. Biblia nevyžaduje, aby bol každý veriaci požiadaný, aby bol pokrstený Duchom Svätým. Skôr vyzýva každého veriaceho, aby bol neustále naplnený Duchom Svätým (Efezanom 5,18) – ochotne nasledovať vedenie Ducha. Ide o nepretržitú povinnosť, nie o jednorazovú udalosť.

Namiesto hľadania zázraku by sme mali hľadať Boha a nechať na Boha, aby rozhodol, či sa zázrak stane alebo nie. Pavol často neopisuje Božiu moc výrazmi ako zázraky, ale skôr výrazmi, ktoré vyjadrujú vnútornú silu: nádej, láska, zhovievavosť a trpezlivosť, ochota slúžiť, porozumenie, schopnosť trpieť a odvaha pri kázaní (Rímskym 15,13; 2. Korinťanom 12,9; Efezanom 3,7 u 16-17; Kolosanov 1,11 a 28-29; 2. Timotej 1,78).

Skutky apoštolov ukazujú, že za rastom Cirkvi stál Duch. Duch dal učeníkom silu vydať svedectvo o Ježišovi (Sk 1,8). V ich kázni im dal veľkú silu presviedčania (Skutky apoštolov 4,8 u 31; 6,10). Dal Filipovi pokyny a neskôr ho uchvátil (Sk 8,29 a 39).

Bol to Duch, ktorý povzbudil cirkev a ustanovil ľudí, aby ju viedli (Sk 9,31;
20,28). Hovoril s Petrom a s antiochijskou cirkvou (Sk 10,19; 11,12; 13,2). Nariadil Agabusovi, aby predpovedal hladomor a Pavlovi, aby uvrhol kliatbu (Sk 11,28; 13,9-11). Sprevádzal Pavla a Barnabáša na ich cestách (Skutky 13,4; 16,6-7) a pomáhal zhromaždeniu apoštolov v Jeruzaleme prijímať rozhodnutia (Skutky 15,28). Poslal Pavla do Jeruzalema a prorokoval, čo sa tam stane (Skutky 20,22:23-2; 1,11). Cirkev existovala a rástla len preto, že vo veriacich pôsobil Duch.

Duch a veriaci dnes

Boh Duch Svätý je hlboko zapojený do života dnešných veriacich.

 • Vedie nás k pokániu a dáva nám nový život (Ján 16,8; 3,56).
 • Žije v nás, učí nás, vedie nás (1. Korinťanom 2,10-13; Ján 14,16-17 a 26; Rimanom 8,14). Vedie nás cez písmo, cez modlitbu a cez iných kresťanov.
 • Je to duch múdrosti, ktorý nám pomáha premýšľať o nadchádzajúcich rozhodnutiach s dôverou, láskou a rozvahou (Efezanom 1,17; 2. Timotej 1,7).
 • Duch „obrezáva“ naše srdcia, pečatí a posväcuje nás a oddeľuje nás pre Boží zámer (Rimanom 2,29; Efezanom 1,14).
 • Prináša do nás lásku a ovocie spravodlivosti (Rim 5,5; Efezanom 5,9; Galaťanom 5,2223).
 • Umiestňuje nás do kostola a pomáha nám vedieť, že sme Božie deti (1. Korinťanom 12,13; Rimanom 8,1416).

Máme uctievať Boha „v Duchu Božom“ a nasmerovať svoju myseľ a úmysly na to, čo Duch chce (Filipanom 3,3; 2. Korinťanom 3,6; Rimanom 7,6; 8,4-5). Snažíme sa robiť to, čo chce (Galatským 6,8). Keď sme vedení Duchom, dáva nám život a pokoj (Rim 8,6). Dáva nám prístup k Otcovi (Efezanom 2,18). Stojí pri nás v našich slabostiach, „zastupuje“ nás, čiže prihovára sa za nás u Otca (Rim. 8,2627).

Dáva tiež duchovné dary, tie, ktoré sa kvalifikujú na vedúce pozície v cirkvi (Efezanom 4,11), na rôzne úrady (Rímskym 12,6-8) a niektoré talenty na mimoriadne úlohy (1. Korinťanom 12,4-11). Nikto nemá všetky dary súčasne a žiadny dar sa nedáva každému bez rozdielu (v. 28-30). Všetky dary, či už duchovné alebo „prirodzené“, majú slúžiť pre spoločné dobro a slúžiť celej Cirkvi (1. Korinťanom 12,7; 14,12). Každý dar je dôležitý (1. Korinťanom 12,2226).

Stále máme len „prvoty“ Ducha, prvý prísľub, ktorý nám v budúcnosti sľubuje oveľa viac (Rimanom 8,23; 2. Korinťanom 1,22; 5,5; Efezanom 1,1314).

Duch Svätý je Boh, ktorý pôsobí v našich životoch. Všetko, čo Boh robí, robí Duch. Preto nás Pavol nabáda: „Ak žijeme v Duchu, choďme aj v Duchu... Ducha Svätého nezarmucujte... Ducha neuhášajte“ (Galatským 5,25; Efezanom 4,30; 1. 5,19). Preto pozorne počúvajme, čo duch hovorí. Keď hovorí, hovorí Boh.

Michael Morrison


pdfDuch Svätý